MIC­HA­EL JOR­DAN I U MI­RO­VI­NI ZA­RA­ĐU­JE 100 MIL. $ GO­DIŠ­NJE

Poslovni Dnevnik - - AFTER 5 - pd

Slav­ni ame­rič­ki ko­šar­kaš Mic­ha­el Jor­dan, po mno­gi­ma naj­bo­lji igrač u po­vi­jes­ti tog spor­ta, za­ra­đu­je mi­li­ju­ne čak i u mi­ro­vi­ni. Ma­ga­zin For­bes obja­vio je ka­ko “Air Jor­dan” go­diš­nje i da­lje za­ra­đu­je naj­ma­nje 100 mi­li­ju­na do­la­ra te mu je bo­gat­stvo pro­ci­je­nje­no na vi­še od mi­li­jar­de USD. Ve­ći­nu go­diš­nje za­ra­de ko­šar­kaš­nom umi­rov­lje­ni­ku do­no­se spon­zor­ski ugo­vo­ri od ko­jih je na­jiz­daš­ni­ji onaj s Ni­ke­om.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.