Pre­mi­jer Ore­ško­vić naj­a­vio je ak­ti­va­ci­ju fon­da za ma­le i sred­nje po­du­zet­ni­ke. Što mis­li­te o toj ide­ji?

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE - mm

Ap­so­lut­no poz­drav­ljam ovu ide­ju. Na­dam se sa­mo da će bi­ti pos­tav­lje­na na ra­zi­ni Eu­rop­ske uni­je, da se ne­će ola­ko shva­ti­ti i da će se pro­ves­ti do kra­ja. Bo­jim se sa­mo da to ni­je još jed­no praz­no obe­ća­nje, ne­go pra­va pri­li­ka za zna­ča­jan na­pre­dak. Ako se od­go­vor­ni do­bro po­tru­de, ovo mo­že ite­ka­ko do­pri­ni­je­ti na­ma ma­lim i sred­njim po­du­zet­ni­ci­ma.

Što mis­li­te ka­ko će os­ni­va­nje ovog fon­da utje­ca­ti na Vaš po­sao?

Mi uvi­jek sva­ku tak­vu ide­ju obje­ruč­ke pri­hva­ti­mo, te is­ko­ris­ti­mo sva­ku mo­guć­nost ko­ja nam se pru­ža. Ta­ko će­mo, na­dam se, i iz ovo­ga iz­vu­ći naj­bo­lje što mo­že­mo ka­ko bi una­pri­je­di­li po­sao. Kod nas ima kva­li­tet­ne ro­be i pro­izvo­da, do­ma­ći pro­izvo­đa­či su sva­ka­ko na vi­so­koj ra­zi­ni i sva­ki ta­kav is­ko­rak je va­žan za ma­log hr­vat­skog po­du­zet­ni­ka, sa­mo što do­sad ni­smo ima­li kva­li­tet­nu or­ga­ni­za­ci­ju, ko­ja je u za­pad­nim europ­skim zem­lja­ma na pr­vom mjes­tu. Me­đu­tim, ni­je Za­pad ni­šta pa­met­ni­ji od nas, ne­go pos­to­je raz­ne or­ga­ni­za­cij­ske tra­di­ci­je ko­je su uko­ri­je­nje­ne već de­se­ci­ma go­di­na, a mi još uvi­jek ka­ska­mo za nji­ma.

Iz per­s­pek­ti­ve ma­log po­du­zet­ni­ka, što bi ovaj fond tre­bao sve uklju­či­va­ti, na ko­ji na­čin bi tre­bao po­mo­ći ma­lom i sred­njem po­du­zet­ni­ku?

Ako ne bu­de pos­to­ja­la adek­vat­na logistika, sam no­vac ne­će bi­ti do­vo­ljan. Na­ma ma­li­ma ne­dos­ta­je ono što ve­li­ke tvrt­ke ima­ju. Po­je­di­ne eu­rop­ske zem­lje po­put Špa­njol­ske ili Če­ške po­ma­žu svo­jim ma­lim po­du­zet­ni­ci­ma da se pla­si­ra­ju na europ­sko tr­ži­šte upra­vo lo­gis­tič­kom po­dr­škom. Pos­to­je eki­pe na te­re­nu ko­je pra­te tr­ži­šte, po­ma­žu po­du­zet­ni­ci­ma u di­zaj­nu, pla­sma­nu, da­ju im ins­truk­ci­je o pos­lo­va­nju. Kod nas ne zna­te ko­me bi se obra­ti­li. No­vac dak­le, ni­je do­vo­ljan sam po se­bi.

Snje­ža­na Pe­tro­vić Ma­šo­vić, obrt Ra­do­van Pe­tro­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.