Po­li­ti­ku se ne vra­ćam, od Vla­de oče­ku­jem ja­ča­nje iz­vo­za

Zvo­ni­mir Mr­šić, pred­sjed­nik Upra­ve Po­drav­ke go­vo­ri o pos­lov­nim re­zul­ta­ti­ma u 2015., no­vim tr­ži­šti­ma, prodaji dr­žav­nih udje­la i pos­lov­nim pla­no­vi­ma

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - LI­DI­JA KI­SE­LJAK/VL li­di­ja.ki­se­ljak@ve­cer­nji.net

Re­zul­ta­ti u 2015. su po­s­lje­di­ca na­por­nog ra­da na po­di­za­nju efi­kas­nos­ti, ula­ga­nja u tr­ži­šte i mar­ke­ting, ino­va­cij­skog cik­lu­sa te ni­za dru­gih mje­ra

Po­drav­ka je la­ni os­tva­ri­la iz­u­zet­no do­bre re­zul­ta­te pos­lo­va­nja, us­pješ­no je za­po­če­la pla­sman pro­izvo­da na is­toč­na tr­ži­šta, us­pješ­no je do­ka­pi­ta­li­zi­ra­na i pre­uze­la slo­ven­sko Ži­to. Ho­će li bi­ti smi­je­njen po do­la­sku no­ve Vla­de, pred­sjed­nik Upra­ve Zvo­ni­mir Mr­šić ka­že da o to­me mo­že od­lu­ku do­ni­je­ti sa­mo Nad­zor­ni od­bor. Ho­će li dr­ža­va pro­da­ti udjel, od­lu­čit će ona sa­ma kao di­oni­čar, ali sma­tra da je bo­lji po­tez jav­na po­nu­da di­oni­ca. U po­li­ti­ku se ne vra­ća, a od no­ve Vla­de oče­ku­je no­ve mje­re za ja­ča­nje iz­vo­za.

Re­zul­ta­ti pos­lo­va­nja za proš­lu go­di­nu iz­u­zet­no su do­bri, je­su li bi­li i oče­ki­va­ni?

Re­zul­ta­ti su po­s­lje­di­ca vi­še­go­diš­njeg na­por­nog ra­da na po­di­za­nju efi­kas­nos­ti, ula­ga­nju u tr­ži­šte i mar­ke­ting, no­vog ino­va­cij­skog cik­lu­sa te još niz dru­gih ak­tiv­nos­ti ko­je smo u po- sljed­njih ne­ko­li­ko go­di­na pro­vo­di­li. Po­ka­za­li smo i spo­sob­nost pa­ra­lel­nog vo­đe­nja ne­ko­li­ko pro­ce­sa. Sva­ka­ko je naj­važ­ni­ja bi­la do­ka­pi­ta­li­za­ci­ja od 510 mi­li­ju­na ku­na, a tim smo nov­cem, iz­me­đu os­ta­lo­ga, pre­uze­li slo­ven­sko Ži­to. Tu je i po­če­tak grad­nje dvi­ju no­vih tvor­ni­ca li­je­ko­va, inves­ti­ci­ja vri­jed­na go­to­vo 400 mi­li­ju­na ku­na, te otva­ra­nje no­vih tr­ži­šta i in­te­gra­ci­ja mes­ne in­dus­tri­je u pre­hram­be­nu di­vi­zi­ju. Ak­vi­zi­ci­ja i inves­ti­ci­ja već su proš­le go­di­ne re­zul­tat ra­ču­no­vod­stve­no zna­čaj­no po­bolj­ša­le. Sve je to utje­ca­lo na to da je ne­to do­bit za proš­lu go­di­nu 398 mi­li­ju­na ku­na. I bez na­ve­de­nih iz­van­red­nih do­ga­đa­ja iz­vje­štaj­ni re­zul­ta­ti za proš­lu go­di­nu bit­no su bo­lji ne­go 2014. go­di­ne i to po­ka­zu­je stvar­ni po­ten­ci­jal gru­pe Po­drav­ka. Za­is­ta mo­gu is­ka­za­ti za­do­volj­stvo ko­li­ko je moj me­na­džer­ski tim na­pre­do­vao i u ko­joj je mje­ri sa­da u sta­nju od­go­vo­ri­ti sva­kom iz­a­zo­vu na tr­ži­štu, pre­poz­na­ti pri­li­ku i is­ko­ris­ti­ti je.

Kak­vi su re­zul­ta­ti bez jed­no­krat­nih sta­va­ka?

Gru­pa Po­drav­ka la­ni je os­tva­ri­la rast pro­da­je od 7,8 pos­to, pri če­mu je pre­hra­na ras­la 11,6 pos­to, dok su li­je­ko­vi za­bi­lje­ži­li pad pro­da­je kao po­s­lje­di­cu ve­tr­ži­šte li­ke de­pre­ci­ja­ci­je ru­skog rub­lja i nas­tav­ka snižavanja ci­je­na na do­ma­ćem tr­ži­štu. U pre­hra­ni go­to­vo 10 pos­to pri­ho­da ge­ne­ri­ra­li su proš­le go­di­ne no­vi i ino­vi­ra­ni pro­izvo­di te je os­tva­ren rast pro­da­je u svim re­gi­ja­ma iz­u­zev Ru­si­je.

Dr­ža­va je uvi­jek ima­la utje­caj na vod­stvo Po­drav­ke, ima­te li ne­ke naj­a­ve da će­te bi­ti smi­je­nje­ni?

Ne. Pre­ma Za­ko­nu o tr­go­vač­kim druš­tvi­ma, Vla­da ne mo­že do­no­si­ti tak­ve od­lu­ke. Ime­no­va­nje upra­ve je­di­no je i is­klju­či­vo u nad­lež­nos­ti Nad­zor­nog od­bo­ra.

Jed­na od naj­z­na­čaj­ni­jih pro­mje­na u pro­tek­lih ne­ko­li­ko go­di­na pro­mje­na je kor­po­ra­tiv­nog uprav­lja­nja. Svi di­oni­ča­ri, uklju­ču­ju­ći i dr­ža­vu, po­na­ša­li su se kao obič­ni di­oni­ča­ri i ni na ko­ji na­čin ni­su po­ku­ša­li utje­ca­ti na uprav­lja­nje po­du­ze­ćem iz­u­zev ko­ris­te­ći svo­ja pra­va na Glav­noj skup­šti­ni.

Ka­ko gle­da­te na mo­guć­nost pro­da­je dr­žav­nog udje­la u Po­drav­ki?

Ni­je na me­ni ili upra­vi da ras­prav­lja ili sa­vje­tu­je što će po­je­di­ni di­oni­čar uči­ni­ti sa svo­jim di­oni­ca­ma u Po­drav­ki. Svi veliki di­oni­ča­ri su­dje­lo­va­li su u proš­lo­go­diš­njoj do­ka­pi­ta­li­za­ci­ji, uklju­ču­ju­ći i dr­ža­vu. Na­čel­no, mo­žda bi bi­lo do­bro na­pra­vi­ti ana­li­zu ukup­nog efek­ta na dr­žav­ni pro­ra­čun kom­pa­ni­ja ko­je su u dr­žav­nom vlas­niš­tvu, ko­je su pro­da­ne ili pri­va­ti­zi­ra­ne, u ko­ji­ma dr­ža­va ima ma­nji ili ve­ći udjel... Po­ne­kad na­ša per­s­pek­ti­va se­že sa­mo do pr­ve tran­sak­ci­je, a da ni­smo sa­gle­da­li efekt od­lu­ke na du­lje raz­dob­lje. U biz­ni­su uvi­jek ana­li­zi­ra­te efekt od­lu­ke na bu­du­će raz­dob­lje od ne­ko­li­ko go­di­na ili traj­no.

Ako se to do­go­di, in­te­re­sa za taj udjel si­gur­no ne­će ne­dos­ta­ja­ti?

Mi ne pro­da­je­mo ni­ti mo­že­mo nu­di­ti ne­či­je di­oni­ce, osim no­vog iz­da­nja u do­ka­pi­ta­li­za­ci­ji. No iz go­to­vo dnev­nih kon­ta­ka­ta s ana­li­ti­ča­ri­ma ili inves­ti­to­ri­ma ču­je­mo da je u ovom tre­nut­ku pre­pre­ka ne­dos­ta­tak di­oni­ca u po­nu­di. Mo­gu­ća jav­na po­nu­da di­oni­ca iz por­t­fe­lja pos­to­je­ćih di­oni­ča­ra, mo­žda i dr­ža­ve, bur­zov­nim inves­ti­to­ri­ma u ovom seg­men­tu bi­la bi od ve­li­kog po­zi­tiv­nog zna­ča­ja.

Na ko­jim po­dru­čji­ma vi­di­te dalj­nji rast i ra­zvoj kom­pa­ni­je?

Mi da­nas go­vo­ri­mo o bren­do­vi­ma i nji­ho­voj sna­zi vi­še od sa­mog pro­izvo­da, naj­s­naž­ni­ji brend je Ve­ge­ta, a sli­je­de je Po­drav­ka, Li­no i Dol­ce­la te na ne­kim tr­ži­šti­ma Eva. Ula­zak na no­va tr­ži­šta ili ši­re­nje asor­ti­ma­na na pos­to­je­ćim po­t­vr­đu­je da je Po­drav­ka kon­ku­rent­na u svim ele­men­ti­ma mar­ke­ting mik­sa. Na svim tr­ži­šti­ma kon­ku­ri­ra­mo glo­bal­nim kom­pa­ni­ja­ma i u hra­ni je­di­na raz­li­ka iz­me­đu Po­drav­ke i glo­bal­nih kom­pa­ni­ja jest ve­li­či­na.

Ka­ko na­pre­du­je pos­lo­va­nje na no­vim tr­ži­šti­ma – Tan­za­ni­ja, Ki­na, Bli­ski is­tok?

Proš­la go­di­na bi­la je pr­va pu­na go­di­na ra­da u te tri re­gi­je. Ulo­ži­li smo go­to­vo 20 mi­li­ju­na ku­na a da ni­smo ge­ne­ri­ra­li znatnije pri­ho­de od pro­da­je, što je i shvat­lji­vo jer je ri­ječ o du­go­roč­nom pos­lov­nom pro­ce­su. Pri do­no­še­nju od­lu­ke o inves­ti­ra­nju u no­va tr­ži­šta iz­ra­di­li smo pos­lov­ne pla­no­ve ko­je, uz po­moć kva­li­tet­nih me­na­dže­ra s is­kus­tvom na tim tr­ži­šti­ma, i pro­vo­di­mo u dje­lo. Rizik uvi­jek pos­to­ji, ali ako ne po­ku­ša­te, on­da si­gur­no ne­će­te us­pje­ti.

Ima li još ne­kih tr­ži­šta na ko­ja pla­ni­ra­te iz­voz?

U ovom tre­nut­ku sve re­sur­se alo­ci­rat će­mo na pos­to­je­će ope­ra­ci­je ka­ko bi­smo re­ali­zi­ra­li pla­no­ve ko­je ima­mo i is­ko­ris­ti­li po­ten­ci­ja­le tr­ži­šta na ko­ji­ma je­smo.

Ko­ji su pro­izvo­di na tim no­vi­jim tr­ži­šti­ma naj­za­nim­lji­vi­ji?

Za no­va tr­ži­šta pri­pre­mi­li smo asor­ti­man pri­la­go­đen spe­ci­fič­nim po­tre­ba­ma i uku­si­ma ta­moš­njih po­tro­ša­ča, a od bren­do­va se tre­nu­tač­no fo­ku­si­ra­mo na Ve­ge­tu, Po­drav­ku, Li­no i Dol­ce­lu. Sva­ko od tih tr­ži­šta ima svo­je spe­ci­fič­ne zah­tje­ve u smis­lu oku­sa, pa­ki­ra­nja i sl. te se nas­to­ji­mo pri­la­go­di­ti to­me i po­nu­di­ti ono za što sma­tra­mo da mo­že iz­a­zva­ti paž­nju po­ten­ci­jal­nih po­tro­ša­ča i po­tak­nu­ti ih na kon­zu­ma­ci­ju.

Bi­lo je dos­ta ne­go­do­va­nja, upra­vo u HDZ-u, ka­da ste pre­uzi­ma­li Ži­to. Iz­gle­da da je to ipak bio do­bar po­tez...

Od­lu­ka o do­ka­pi­ta­li­za­ci­ji, u ko­joj je bi­la na­ve­de­na svr­ha, jed­no­glas­no je usvo­je­na na Glav­noj skup­šti­ni. Do­ka­pi­ta­li­za­ci­ja je pro­ve­de­na u dva kru­ga uz 30 pos­to ve­ći in­te­res od po­nu­đe­nog iz­da­nja i su­dje­lo­va­nje u ESOP-u 15 pos­to rad­ni­ka. Dak­le, di­oni­ča­ri ne sa­mo da su zna­li da će­mo ku­pi­ti Ži­to ne­go su jed­no­glas­no do­ni­je­li od­lu­ku da že­le to fi­nan­ci­ra­ti do­ka­pi­ta­li­za­ci­jom i da­li su vlas­ti­ti no­vac, uklju­ču­ju­ći i rad­ni­ke, da bi­smo tu ak­vi­zi­ci­ju pro­ve­li. Već u re­zul­ta­tu proš­le go­di­ne ima­mo zna­tan po­zi­ti­van efekt te ak­vi­zi­ci­je jer smo na­kon ula­ska u kom­pa­ni­ju za­tek­li vri­jed­nu imo­vi­nu či­ja vri­jed­nost ni­je bi­la adek­vat­no is­ka­za­na u knji­ga­ma.

U HRA­NI JE JE­DI­NA RAZ­LI­KA IZ­ME­ĐU PO­DRAV­KE I GLO­BAL­NIH KOM­PA­NI­JA VE­LI­ČI­NA DI­ONI­ČA­RI NE SA­MO DA SU ZNA­LI DA ĆE­MO KU­PI­TI ŽI­TO NE­GO SU JED­NO­GLAS­NO DO­NI­JE­LI OD­LU­KU DA ŽE­LE TO FI­NAN­CI­RA­TI

BORIS ŠČITAR/VE­CER­NJI LIST/PIXSELL

Zvo­ni­mir Mr­šić,

pred­sjed­nik Upra­ve Po­drav­ke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.