Re­kor­der Ro­bert Pen­de

Čo­vjek ko­je­ga ni­je smi­je­nio ni­ti je­dan od 10 mi­nis­ta­ra

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - MA­RI­JA BR­NIĆ ma­ri­ja.br­nic@pos­lov­ni.hr

Ono na što je u svom do­sa­daš­njem ra­du po­seb­no po­no­san jest res­truk­tu­ri­ra­nje dr­žav­nih tu­ris­tič­kih tvrt­ki

Ro­bert Pen­de ri­jet­ki je re­kor­der u Hr­vat­skoj – na po­zi­ci­ji po­moć­ni­ka mi­nis­tra tu­riz­ma pu­nih je 16 go­di­na! Proš­li tje­dan i “fri­ški” mi­nis­tar An­ton Kli­man ime­no­vao ga je svo­jim po­moć­ni­kom za­du­že­nim za upra­vu za kon­ku­rent­nost. No, Pen­de­ov staž u mi­nis­tar­stvu još je i du­lji, jer je s ra­dom u tom re­so­ru za­po­čeo još 1993. u do­ba ka­da je tu­ri­zam bio u is­tom Mi­nis­tar­stvu s tr­go­vi­nom i ka­da ga se raz­dva­ja­lo u sa­mos­tal­no.

Tu­ri­zam je Pen­dea, ro­đe­nog u Na­ši­ca­ma, priv­la­čio još od škol­skih da­na, ka­da je sva­ko lje­to ra­dio kao se­zo­nac. I ško­lo­va­njem se us­mje­rio pre­ma tu­riz­mu, pa je za­vr­šio stu­dij eko­no­mi­ke tu­riz­ma na za­gre­bač­kom Eko­nom­skom fa­kul­te­tu. Zbog ra­ta tu­ri­zam je pri­vre­me­no za­mi­je­nio pos­lom po­li­cij­skog in­s­pek­to­ra u MUPu na Ra­bu, ste­kao je i sta­tus bra­ni­te­lja, a on­da kre­će njegov us­pon u Mi­nis­tar­stvu tu­riz­ma. Ka­ri­je­ru je za­po­čeo od naj­ni­že ste­pe­ni­ce, kao struč­ni su­rad­nik. No iš­lo je, pri­sje­ća se da­nas, br­že ne­go uo­bi­ča­je­no. To­mu je, sma­tra Pen­de, naj­vi­še pri­do­ni­je­lo upra­vo prak­tič­no is­kus­tvo ra­da u tu­riz­mu kroz ko­ji je upoz­nao taj zna­ča­jan sek­tor. Već na­kon go­di­nu da­na bio je po­zi­van na ko­le­gi­je kod mi­nis­tra Ni­ke Bu­li­ća, ko­ji ga je br­zo po­zvao u svoj ka­bi­net. Po­tom su ga Ser­gej Mor­san, te Ivan He­rak an- ga­ži­ra­li za še­fa svo­jih ka­bi­ne­ta. S do­la­skom Pa­ve Žu­pan Ru­sko­vić na če­lo mi­nis­tar­stva 2000. do­bi­va i po­ziv da pre­uz­me upra­vu za ra­zvoj i pos­ta­ne po­moć­ni­kom. Po­ma­gao je ukup­no 10 mi­nis­ta­ra, a svom op­s­tan­ku i za­do­bi­va­nju po­vje­re­nja kod sva­ko­ga od njih ima za­hva­li­ti, sma­tra Pen­de, ne sa­mo to­mu što ni­je član ni­ti jed­ne po­li­tič­ke stran­ke, ne­go i svom na­či­nu ra­da. Pri­je sve­ga, po­sao ne do­živ­lja­va kao funk­ci­ju, ne­go kao po­sao, što mu je do­ni­je­lo i po­vje­re­nje ve­li­kog bro­ja lju­di u stru­ci.

“Osim to­ga, uvi­jek sam bio lo­ja­lan mi­nis­tru, ali ni­sam se libio re­ći ono što mis­lim, iz­no­sio sam svoj stav pa ma­kar sam znao i da se ne­će ići tim smje­rom. I to su lju­di ci­je­ni­li, ka­že Pen­de. Do­da­je i da je osim nje­ga još zna­ča­jan dio ka­dro­va u Mi­nis­tar­stvu za­dr­ža­van na­kon iz­bor­nih pro­mje­na, a taj je kon­ti­nu­itet iz­nim­no va­žan, ka­ko za rad mi­nis­tar­stva, ta­ko i za no­vog mi­nis­tra, po­se­bi­ce na po­čet­ku man­da­ta.

Na pi­ta­nje da us­po­re­di rad po­je­di­nih mi­nis­ta­ra, di­plo­mat­ski od­go­va­ra da u pra­vi­lu svi do­la­ze s ve­li­kim am­bi­ci­ja­ma, ali br­zo gu­be elan ka­da se su­oče s či­nje­ni­com ka­ko je pro­ves­ti že­lje pu­no kom­pli­ci­ra­ni­je zbog pra­vi­la pos­tu­pa­nja ko­ja su ure­đe­na za­ko­nom. No, priz­na­je i da je to sek­tor na či­ju kon­ku­rent­nost sa­mi mi­nis­tri ma­lo mo­gu utje­ca­ti. U pro­tek­lih dva de­set­lje­ća sek­tor tu­riz­ma pro­šao je ve­li­ke tran­sfor­ma­ci­je, no uvi­jek je, ka­že Pen­de, bio sek­tor u sje­ni. Pri­ori­tet se uvi­jek da­va­lo rje­ša­va­nju ve­li­kih pro­ble­ma­tič­nih tvrt­ki s pu­no za­pos­le­nih, a tu­ri­zam se uzi­ma­lo kao sek­tor u ko­je­mu ne­ma pro­ble­ma i u ko­ji­ma se sve rje­ša­va­ja sa­mo od se­be. Ipak, no­vog še­fa Kli­ma­na, s ko­jim do­sad ni­je su­ra­đi­vao, iz­u­zet­no ci­je­ni. Ima iz­nad­pro­sječ­na oče­ki­va­nja i od­go­vor­nost da u tu­riz­mu ne­što na­pra­vi, po­seb­no u pro­jek­t­nom smis­lu. Ono na što je u svom do­sa­daš­njem ra­du po­seb­no po­no­san jest res­truk­tu­ri­ra­nje dr­žav­nih tu­ris­tič­kih tvrt­ki kroz pred­ste­čaj­ne na­god­be, ko­je su pro­vo­đe­ne u 13 slu­ča­je­va, a u 9 su i us­pješ­no za­vr­še­ne. Kroz njih je, do­da­je, oču­va­no vi­še od ti­su­ću rad­nih mjes­ta, uz još i ve­ći broj se­zon­skih, a osi­gu­ra­ne su inves­ti­ci­je i po­dig­nu­ta ka­te­go­ri­za­ci­ja ho­te­la s dvi­je na če­ti­ri zvjez­di­ce. Dr­ža­va je pri tom na­mi­ri­la dio po­tra­ži­va­nja, a za­dr­ža­la i ma­njin­ske udje­le, či­jom će pro­da­jom os­tva­ri­ti i so­lid­nu za­ra­du. Pen­de priz­na­je da je po­ne­kad i raz­miš­ljao o od­la­sku iz mi­nis­tar­stva. Tak­vu mo­guć­nost ne is­klju­ču­je u bu­duć­nos­ti. Ali, ako se to do­go­di, i na­da­lje se ne vi­di iz­van tu­riz­ma.

PEN­DE PRIZ­NA­JE DA JE PO­NE­KAD I RAZ­MIŠ­LJAO O OD­LA­SKU IZ MI­NIS­TAR­STVA. TAK­VU MO­GUĆ­NOST NE IS­KLJU­ČU­JE U BU­DUĆ­NOS­TI. ALI, AKO SE TO DO­GO­DI, I NA­DA­LJE SE NE VI­DI IZ­VAN TU­RIZ­MA

UVI­JEK SAM BIO LO­JA­LAN MI­NIS­TRU, ALI NI­SAM SE LIBIO RE­ĆI ONO ŠTO MIS­LIM, IZ­NO­SIO SAM SVOJ STAV PA MA­KAR SAM ZNAO I DA SE NE­ĆE IĆI TIM SMJE­ROM, KA­ŽE RO­BERT PEN­DE

BOSILJKO DO­MA­ZET/ MI­NIS­TAR­STVO

Ro­bert Pen­de

ri­jet­ki je re­kor­der u Hr­vat­skoj

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.