PE­TAR MA­TI­JE­VIĆ: NI­SAM DAO 15 MI­LI­JU­NA EURA DA BIH NE­ŠTO UNI­ŠTIO

Sr­p­ski kralj me­sa o ot­ka­zi­ma P. Ma­ti­je­vić od­bi­ja op­tuž­be da je so­ci­jal­no neo­d­go­vo­ran

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ja sam pos­lo­van čo­vjek, vo­dim rad­nu, a ne so­ci­jal­nu po­li­ti­ku, ali ni­sam so­ci­jal­no ned­go­vo­ran jer je pro­gram zbri­nja­va­nja za sve su­viš­ne za­pos­le­ni­ke u po­ljo­pri­vred­nim za­dru­ga­ma Ne­gos­lav­ci i Jan­kov­ci na­prav­ljen po naj­vi­šim stan­dar­di­ma i uz poštovanje svih va­že­ćih pro­pi­sa u Hr­vat­skoj, uklju­ču­ju­ći i Za­kon o ra­du. Iz­ja­vio je to u pe­tak sr­p­ski po­du­zet­nik Pe­tar Ma­ti­je­vić od­ba­civ­ši kao ne­ute­me­lje­ne sin­di­kal­ne op­tuž­be da je “so­ci­jal­no neo­d­go­vo­ran” zbog naj­av­lje­nog ot­pu­šta­nja oko 60% za­pos­le­nih u dvje­ma za­dru­ga­ma ko­je je ku­pio od po­du­zet­ni­ka Enve­ra Mo­ra­li­ća. Te bi za­dru­ge, is­ti­če, da ni­su pro­da­ne, zbog du­go­va i ne­ra­ci­onal­nog pos­lo­va­nja vr­lo br­zo otiš­le u ste­čaj. “Svi ko­ji me kri­ti­zi­ra­ju mo­ra­ju zna­ti ne­ko­li­ko či­nje­ni­ca: ni­sam dao 15 mi­li­ju­na eura da bih bi­lo što upropastio, već da bi te za­dru­ge pos­lo­va­le us­pješ­no, pro­fi­ta­bil­no i po europ­skim stan­dar­di­ma. Po tim stan­dar­di­ma va­ži omjer ‘je­dan čo­vjek je­dan hek­tar’, a ja sam u dvi­je za­dru­ge os­ta­vio 28 rad­ni­ka vi­še ne­go što re­al­no tre­ba, ali ću osi­gu­ra­ti da ra­di­mo do­bro i po­zi­tiv­no pos­lu­je­mo”, ka­že Ma­ti­je­vić. Do­sad je sa­mo u Jan­kov­ci­ma bi­lo 16 lju­di u Upra­vi, u če­mu ne­ma ni eko­nom­ske ni so­ci­jal­ne lo­gi­ke, do­dao je.

“Ne mo­že po­du­ze­će vo­di­ti so­ci­jal­nu po­li­ti­ku to ra­di dr­ža­va. Ne na­mje­ra­vam kao Mo­ra­lić uzi­ma­ti kre­di­te da bih is­pla­ći­vao pla­će. Ra­dit će se pu­no rad­no vri­je­me i ko­li­ko tre­ba da se osi­gu­ra­ju do­bre pla­će”, re­kao je Ma­ti­je­vić i us­t­vr­dio da sin­di­kat pre­šu­ću­je da su od­vjet­nič­ki ured i dvo­ji­ca nje­go­vih su­rad­ni­ka pre­go­va­ra­li s rad­ni­ci­ma u za­dru­zi o ot­prem­ni­na­ma, a ne­ki od njih su tra­ži­li čak i 10 do 20 pu­ta vi­še nov­ca ne­go što je za­ko­nom pro­pi­sa­no. “Bio sam spre­man po­nu­di­ti vi­še, no ka­ko je kompromis iz­os­tao ot­prem­ni­ne smo po­di­je­li­li po za­ko­nu”, is­ti­če Ma­ti­je­vić. Od dvi­ju za­dru­ga u Hr­vat­skoj že­li na­pra­vi­ti jed­no do­bro i us­pješ­no po­du­ze­će, s mi­ni­mu­mom ad­mi­nis­tra­ci­je jer u po­ljo­pri­vre­di do­bar knji­go­vo­đa tre­ba tri­če­ti­ri pu­ta go­diš­nje. To će ra­di­ti agen­ci­je, objaš­nja­va Ma­ti­je­vić is­ti­ču­ći ka­ko je ovo vri­je­me ka­pi­ta­liz­ma, “to smo htje­li i sad se mo­ra­mo ta­ko i po­na­ša­ti”.

MARKO MR­KO­NJIĆ/ PIXSELL

Po­du­zet­nik

Pe­tar Ma­ti­je­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.