Po­s­ljed­nja pri­li­ka za priv­la­če­nje ki­ne­skih ula­ga­nja

Po­sjet Ning Ji­zhea Glav­ni su raz­log do­la­ska u Hr­vat­sku pro­jek­ti Lu­ka Ri­je­ka i ni­zin­ske pru­ge

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - JO­SIP BO­HU­TIN­SKI/VL

UZa­greb ovaj tje­dan sti­že Ning Ji­zhe, dru­gi čo­vjek Na­ti­onal De­ve­lop­ment and Re­form Com­mi­si­ona (NDRC) Na­rod­ne Re­pu­bli­ke Ki­ne. NDRC je ključ­no dr­žav­no tijelo ko­je se ba­vi ra­zvo­jem i re­for­ma­ma i dio je Na­ci­onal­nog vi­je­ća Ki­ne. Glav­ni su raz­log Ji­zhe­ova do­la­ska u Hr­vat­sku Lu­ka Ri­je­ka i pro­jekt ni­zin­ske pru­ge. Ka­ko ka­žu na­ši do­bro upu­će­ni su­go­vor­ni­ci, Ki­ne­zi će hr­vat­skoj Vla­di ovaj put da­ti zad­nju pri­li­ku da im omo­gu­ći ula­ga­nje u grad­nju kon- tej­ner­skog ter­mi­na­la na Kr­ku i grad­nju no­ve, dvo­ko­lo­si­ječ­ne pru­ge od Ri­je­ke do Za­gre­ba ko­ja se on­da da­lje nas­tav­lja pre­ma Bo­to­vu, na hr­vat­sko­ma­đar­skoj gra­ni­ci. Na­ši su­go­vor­ni­ci is­ti­ču da su Ki­ne­zi ja­ko za­in­te­re­si­ra­ni za ta dva pro­jek­ta jer bi ta­ko u Lu­ci Ri­je­ka ima­li ulaz za svo­ju ro­bu u Eu­ro­pu ko­ju bi on­da br­zo i efi­kas­no pre­vo­zi­li u unu­traš­njost kon­ti­nen­ta.

Ki­ne­zi su otvo­re­ni za sve op­ci­je ula­ga­nja u kon­tej­ner­ski ter­mi­nal, vri­je­dan 1,2 mi­li­jar­de eura, i u grad­nju ni­zin­ske pru­ge od Ri­je­ke do Za­gre­ba, inves­ti­ci­ju od 3,6 mi­li­jar­di eura. Nji­ma je pri­hvat­lji­vo i da Hr­vat­skoj da­ju kre­dit za fi­nan­ci­ra­nje tih pro­je­ka­ta, sprem­ni su i za jav­no-pri­vat­no part­ner­stvo, a od­go­va­ra im i mo­del kon­ce­si­je. Dru­gog čo­vje­ka NDRCa, ko­ji je u ran­gu mi­nis­tra, pri­mit će mi­nis­tar po­mor­stva, pro­me­ta i in­fras­truk­tu­re Oleg But­ko­vić, a oče­ku­je se da će ga pri­mi­ti ili pr­vi pot­pred­sjed­nik Vla­de To­mis­lav Ka­ra­mar­ko ili pre­mi­jer Ti­ho­mir Ore­ško­vić. Za Hr­vat­sku bi Ji­zhe­ov po­sjet mo­gao bi­ti od pre­sud­ne važ­nos­ti ako ne že­li­mo bi­ti sli­je­po cri­je­vo u pro­met­nim ti­je­ko­vi­ma Eu­ro­pe. A ka­ko sad stva­ri sto­je, ve­li­ke su šanse da to pos­ta­ne­mo. Na­ime, Slo­ven­ci su kre­nu­li u pro­jekt grad­nje dru­gog ko­lo­si­je­ka pru­ge od Ko­pra do Di­va­če i grad­nju tre­ćeg ga­ta u lu­ci Ko­per. Pr­vi pro­jekt vri­je­dan je 1,4 mi­li­jar­de eura, dru­gi oko 400 mi­li­ju­na eura. Pri to­me su za pru­gu od EU do­bi­li po­lo­vi­cu po­treb­nog nov­ca.

Ki­ne­ze bi tre­bao pri­mi­ti mi­nis­tar po­mor­stva, pro­me­ta i in­fras­truk­tu­re Oleg But­ko­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.