Lu­tri­ja igra­či­ma la­ni is­pla­ti­la vi­še od mi­li­jar­du ku­na

Re­kord­na 2015. Ope­ra­tiv­na do­bit (EBITDA) od 59,6 mi­li­ju­na naj­ve­ći je uči­nak Hr­vat­ske lu­tri­je na­kon 2010., pri­ho­di su im iz­no­si­li 476,7 mi­li­ju­na ku­na, što je 1,5 pos­to ma­nje ne­go u 2014., a glav­ni uz­rok je sma­nje­nje pri­ho­da od kla­đe­nja 17,6 pos­to

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - BOŽICA BABIĆ

Pro­tek­la go­di­na ostat će za­pam­će­na po ni­zu zna­čaj­nih pro­je­ka­ta ko­ji su omo­gu­ći­li os­tva­ri­va­nje ope­ra­tiv­ne do­bi­ti (EBITDA) od 59,6 mi­li­ju­na, ku­na što je re­kord­ni uči­nak Hr­vat­ske lu­tri­je u raz­dob­lju na­kon 2010. go­di­ne, ka­da je za­kon o igra­ma na sre­ću zna­čaj­no po­ve­ćao nak­na­de od pri­re­đi­va­nja iga­ra na sre­ću u ko­rist dr­žav­nog pro­ra­ču­na, ocje­nju­je pos­lo­va­nje pred­sjed­nik Upra­ve Da­ni­jel Fe­rić. Od pro­je­ka­ta iz­dva­ja iCa­si­no i kla­đe­nje uži­vo na in­ter­ne­tu, re­di­zaj­ni­ra­ni Lo­to i Bin­go, res­truk­tu­ri­ra­nje seg­men­ta ka­si­na i auto­mat klu­bo­va, dok je kroz su­rad­nju s Ti­skom, Po­štom, Kon­zu­mom, iNo­vi­na­ma te Inom Lu­tri­ja pro­ši­ri­la dos­tup­nost svo­jih us­lu­ga na vi­še od 2500 pro­daj­nih mjes­ta u RH. Po­kre­nut je i pro­jekt vir­tu­al­nog kla­đe­nja te sa­mos­to­je­ćih apa­ra­ta za igre na sre­ću, a u pri­pre­mi je i loyal­ty pro- gram te funk­ci­onal­ni­je mo­bil­ne apli­ka­ci­je za Sco­re Alarm i HL mo­bi­le.

Pri­ho­di Lu­tri­je u 2015. iz­no­si­li su 476,7 mi­li­ju­na ku­na, što je 1,5 pos­to ma­nje ne­go u 2014., a glav­ni uz­rok je sma­nje­nje pri­ho­da od kla­đe­nja za 17,6 pos­to zbog uvo­đe­nja po­re­za, pa su se, na­vo­de, re­vol­ti­ra­ni igra­či pre­se­li­li ino­zem­nim in­ter­net­skim po­nu­đa­či­ma ko­ji ne­ma­ju kon­ce­si­ju u RH. Ra­sho­di su la­ni do­se- gnu­li 434,9 mi­li­ju­na ku­na i bi­li su ma­nji 5,9 pos­to ne­go 2014. Pre­ma ne­re­vi­di­ra­nim re­zul­ta­ti­ma, bru­to do­bit na­ras­la je na 41,7 mi­li­ju­na ku­na, što je 89,2 pos­to vi­še ne­go u 2014. Igra­či­ma je ukup­no is­pla­će­no 1,097 mi­li­jar­di ku­na, a dr­žav­nom pro­ra­ču­nu 235,8 mi­li­ju­na ku­na. Re­ali­zi­ra­no je 93 pos­to inves­ti­ci­ja, oso­bi­to u opre­mu za igre na sre­ću, a broj za­pos­le­nih sma­njen je dva pos­to, na 1323 rad­ni­ka.

Ti­je­kom 2015. re­di­zaj­ni­ra­ni su Bin­go i Lo­to

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.