‘I bo­ra­viš­ne pris­toj­be po no­vom, slu­šat će­mo lo­kal­ce’

Obi­telj­ski smje­štaj Ako se sve do­go­vo­ri, no­ve pris­toj­be mo­gle bi vri­je­di­ti već od 2017., naj­a­vio mi­nis­tar

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Zagreb Na­kon uki­da­nja obve­ze ener­get­skih certifikata za pru­ža­te­lje obi­telj­skog smje­šta­ja, što će se re­gu­li­ra­ti pra­vil­ni­kom ko­ji će na sna­gu stu­pi­ti za 15 da­na, ra­di­mo i na dru­gim po­bolj­ša­nji­ma, uz os­ta­lo, na iz­mje­na­ma za­ko­na o bo­ra­viš­noj pris­toj­bi. Iz­ja­vio je to u pe­tak mi­nis­tar tu­riz­ma An­ton Kli­man na­kon su­sre­ta s pred­sjed­ni­kom Za­jed­ni­ce obi­telj­skog tu­riz­ma pri HGK Ne­dom Pi­ne­zi­ćem. “Oni ko­ji su taj cer­ti­fi­kat pri­ba­vi­li ili su u pos­tup­ku do­bi­va­nja, a tak­vih je oko 13% , ne­će im pro­pas­ti”, ka­zao je Kli­man. Tra­že se bo­lja rje­še­nja i za ujed­na­ča­va­nje ka­te­go­ri­za­ci­je obje­ka­ta te za po­volj­ni­je kre­di­ti­ra­nje obi­telj­skog smje­šta­ja. “Za iz­mje­ne za­ko­na o bo­ra­viš­noj pris­toj­bi raz­ra­đu­je­mo pri­jed­lo­ge na tra­gu da je­di­ni­ce lo­kal­ne sa­mo­upra­ve pri­tom ima­ju vi­še sa­mos­tal­nos­ti u odre­đi­va­nju ka­te­go­ri­ja i raz­re­da te pris­toj­be, jer oni, kao i dru­gi s te­re­na, bo­lje od nas zna­ju što bi za njih bi­lo do­bro, a to se mo­že na­zva­ti i de­cen­tra­li­za­ci­jom”, re­kao je Kli­man, iz­no­se­ći pri­mjer ku­ća za od­mor ko­je se dos­ta tra­že i po­pu­nja­va­ju, a ka­ko su čes­to u ne­kom ‘za­le­đu’, po no­će­nju se u nji­ma pla­ća go­to­vo naj­ni­ža ka­te­go­ri­ja bo­ra­viš­ne. Ako se sve do­go­vo­ri, no­ve bo­ra­viš­ne mo­gle bi vri­je­di­ti već od 2017. jer je za ovu go­di­nu vi­si­na iz­no­sa bo­ra­viš­ne pris­toj­be već odre­đe­na, od­nos­no is­ta je kao i po­s­ljed­njih vi­še od de­set go­di­na.

Ž. BA­ŠIĆ/PIX

Mi­nis­tar tu­riz­ma An­ton Kli­man

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.