SVI­JET TUR­SKO GOS­PO­DAR­STVO SVE VI­ŠE TR­PI ZBOG RA­TO­VA

Pu­canj u eko­no­mi­ju Po­gor­ša­na si­gur­nos­na si­tu­aci­ja u Tur­skoj

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Bom­ba­ški na­pad u An­ka­ri u če­t­vr­tak za ko­ju su op­tu­že­ne kur­d­ske mi­li­ci­je na­gla­sio je pi­ta­nje sve zna­čaj­ni­jeg po­gor­ša­nja si­gur­nos­ne si­tu­aci­je u Tur­skoj ko­ja se sve vi­še ne­ga­tiv­no odra­ža­va na gos­po­dar­stvo. Ana­li­ti­ča­ri pro­cje­nju­ju ka­ko se Tur­ska bo­ri sa sve vi­še ne­pri­ja­te­lja unu­tar i iz­van svo­jih gra­ni­ca.

Osim s is­la­mis­ti­ma ISISa, tur­ska voj­ska su­kob­lja­va se s kur­d­skim sna­ga­ma u Si­ri­ji i Ira­ku, a tu su u kraj­nje za­teg­nu­ti od­no­si s Ru­si­jom na­kon lanj- skog oba­ra­nja ru­skog bor­be­nog zra­ko­plo­va. Sve te ten­zi­je ima­ju oz­bilj­ne re­per­ku­si­je na tur­sku eko­no­mi­ju jer se pro­cje­nju­je da će je sa­mo za­hla­đe­nje od­no­sa s Ru­si­jom sta­ja­ti iz­rav­no i ne­iz­rav­no de­vet mi­li­jar­di do­la­ra.

Iako vla­da pre­mi­je­ra Ah­me­ta Da­va­to­glua uma­nju­je efek­te ru­skih sank­ci­ja ko­je se oči­tu­ju u za­bra­ni tr­go­vi­ne po­ljo­pri­vred­nim pro­izvo­di­ma te su­ges­ti­ji ru­skim tu­ris­ti­ma da za­obi­đu tur­ska lje­to­va­li­šta, Eu­rop­ska ban­ka za ob­no­vu i ra­zvoj ocje­nju­je da taj su­kob uma­nju­je tur­ski BDP za 0,4 pos­to. Na kra­ju, ne tre­ba za­ne­ma­ri­ti ni tro­ško­ve iz­bje­glič­kog va­la jer je Tur­ska od pro­sin­ca pru­ži­la uto­či­šte za go­to­vo dva mi­li­ju­na iz­bje­gli­ca.

U tom kon­tek­s­tu, ne tre­ba ču­di­ti što je vla­da u An­ka­ri snizila prognoze eko­nom­skog ras­ta za proš­lu i ovu go­di­nu za je­dan pos­to. Ta­ko sa­da oče­ku­je da je tur­sko gos­po­dar­stvo la­ni po­ras­lo tri pos­to, a da će ove oja­ča­ti če­ti­ri pos­to.

RE­UTERS

Za bom­ba­ški na­pad u An­ka­ri op­tu­že­ni su Kur­di

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.