Priz­na­ju li se ka­ma­te, dr­ža­va će pla­ti­ti mi­li­jar­du ku­na

Spor pro­tiv PIF-ova Dr­ža­va iz­gu­bi­la sud pro­tiv PIF-ova i na dru­gos­tu­panj­skom su­du

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - LI­DI­JA KI­SE­LJAK

Pro­fi­cio, Ve­le­bit i Slavonski fond do­bi­li su na­kon 16 go­di­na spor pro­tiv dr­ža­ve na Žu­pa­nij­skom su­du. Dr­ža­vu su tu­ži­li 1999., kad su još pos­lo­va­li kao pri­va­ti­za­cij­ski inves­ti­cij­ski fon­do­vi (PIF), zbog to­ga što im je do­di­je­li­la di­oni­ce bez­vri­jed­nih kom­pa­ni­ja. Di­oni­ce su do­di­je­lje­ne zbog br­že pri­va­ti­za­ci­je os­tat­ka dr­žav­ne imo­vi­ne i od­šte­te odre­đe­nih ka­te­go­ri­ja sta­nov­niš­tva kao što su prog­na­ni­ci, rat­ni inva­li­di...

Tri PIFa Va­li­dus, SN Hol­ding i Dom do­bi­la su spo­ro­ve pu­no ra­ni­je. Naj­zvuč­ni­ja je bi- la na­god­ba dr­ža­ve s Dar­kom Os­to­jom i do­dje­lom mu di­oni­ca Li­bur­nia Ri­vi­ere Ho­te­la. Za os­ta­la tri biv­ša PIFa pre­su­da je do­ne­se­na ovaj tje­dan.

Dva druš­tva Pro­fi­cio i Slavonski fond, na ZSE su obja­vi­la pre­su­du pre­ma ko­joj im dr­ža­va mo­ra is­pla­ti­ti 200 mi­li­ju­na ku­na glav­ni­ce. Dr­ža­va im mo­ra pla­ti­ti i ka­ma­tu od oko 100 mil. kn. Pri­do­da li se tim dvje­ma pre­su­da­ma i ona za Ve­le­bit, ko­ji ne ko­ti­ra na bur­zi, taj iz­nos će se po­pe­ti na po­la mi­li­jar­de ku­na. Do­dat­no pos­to­ji i spor­ni dio ka­ma­te, ko­ji je vra­ćen Op­ćin­skom su­du na iz­ra- čun, a pre­ma ra­ču­ni­ca­ma ko­je smo do­bi­li, one bi mo­gle iz­no­si­ti do­dat­nih po­la mi­li­jar­de ku­na. Po­što je pri­je tri go­di­ne Op­ćin­ski sud pre­su­dio u ko­rist fon­do­va, oni su bi­li sprem­ni na na­god­bu, no ta­daš­nji pre­mi­jer Mi­la­no­vić to je od­bio.

Tek tre­ba vi­dje­ti ho­će li ova vla­da od­mah kre­nu­ti s mo­gu­ćom na­god­bom, ko­ja je sa­da vje­ro­jat­no mo­gu­ća sa­mo za spor­ni dio ka­ma­te, ko­ji bi mo­gao iz­no­si­ti po­la mi­li­jar­de ku­na.

Pre­ma po­da­ci­ma ZSE, dr­ža­va mo­ra Pro­fi­ci­ju is­pla­ti­ti 140,9 mil. kn uz ka­ma­te. Sla- von­skom fon­du, biv­šem Sla­von­skom PIFu, dr­ža­va pre­ma rje­še­nju Žu­pa­nij­skog suda mo­ra is­pla­ti­ti 61,7 mil. kn sa za­tez­nom ka­ma­tom od 2013., kad je spor do­bi­ven na pr­vos­tu­panj­skom su­du, ko­ji će i od­lu­či­va­ti, kao i kod Pro­fi­ci­ja, ko­li­ka će bi­ti ka­ma­ta od 1999. do 2013.

Iza Sla­von­skog fon­da u naj­ve­ćem di­je­lu sto­ji inves­ti­cij­sko druš­tvo Auc­tor. Spor je do­bio i PIF Ve­le­bit, no za ko­ji po­da­ci ni­su dos­tup­ni. Pre­ma ra­ču­ni­ci ko­ju smo do­bi­li, ka­ma­te Pro­fi­ci­ju bi­le bi 58 mil. kn, a Sla­von­skom 25,4 mil.

FOTOLIA

Tri PIF-a Va­li­dus, SN Hol­ding i Dom do­bi­la su spo­ro­ve pu­no ra­ni­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.