‘Pro­ra­čun za ma­le, EU no­vac sred­nji­ma’

Mi­nis­tar obr­ta na saj­mu u Mün­c­he­nu

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Sva­ka ovak­va ma­ni­fes­ta­ci­ja ko­ja po­ma­že pro­mo­ci­ji obrt­niš­tva i ma­log po­du­zet­niš­tva je pri­ori­tet­na od pr­vog da­na mo­jeg man­da­ta i nas­to­jat ću osob­no bi­ti pot­po­ra po­du­zet­ni­ci­ma na ovak­vim do­ga­đa­nji­ma, re­kao je Dar­ko Hor­vat, mi­nis­tar po­du­zet­niš­tva i obr­ta, na otva­ra­nju Me­đu­na­rod­nog saj­ma obrt­niš­tva (IHM) u sri­je­du u Mün­c­he­nu. Ri­ječ je o naj­ve­ćem svjet­skom saj­mu obrt­niš­tva ko­ji je ove go­di­ne oku­pio oko 1100 iz­la­ga­ča iz 60ak ze­ma­lja. U or­ga­ni­za­ci­ji Hr­vat­ske obrt­nič­ke ko­mo­re (HOK) pred­stav­lja se i 27 iz­la­ga­ča iz Hr­vat­ske.

Hor­vat je naj­a­vio da će se potpore iz dr­žav­nog pro­ra­ču­na uglav­nom od­no­si­ti na mi­kro i ma­le po­du­zet­ni­ke, a oni sred­nji i veliki će bi­ti upu­ći­va­ni na sred­stva iz EU fon­do­va. Dra­gu­tin Ra­no­ga­jec, pred­sjed­nik HOKa, po­no­vio je da je hr­vat­sko obrt­niš­tvo u ve­li­kim pro­ble­mi­ma, a pr­vi ko­rak za po­bolj­ša­nje bi tre­bao bi­ti bo­lji za­ko­no­dav­ni ok­vir. Hor­vat i Ra­no­ga­jec su slož­ni da se pod hit­no mo­ra po­bolj­ša­ti sus­tav obra­zo­va­nja obrt­ni­ka, a Ba­var­ska je is­tak­nu­ta kao pri­mjer ko­ji tre­ba sli­je­di­ti. U Mün­c­hen su pr­vi put doš­le i dvi­je hr­vat­ske tvrt­ke, Zo­ma pro­zo­ri i vra­ta iz Si­ska te bje­lo­var­ska MGV Ve­driš. Zo­ma se ba­vi pro­izvod­njom sto­la­ri­je, uglav­nom od PVCa. Ka­ko objaš­nja­va vlas­nik Zo­ran Ci­glar, za­poš­lja­va­ju 30ak lju­di, glav­no tr­ži­šte im je Hr­vat­ska, kre­nu­li su s is­po­ru­ka­ma za Aus­tri­ju i Slo­ve­ni­ju. MGV Ve­driš ba­vi se pro­izvod­njom elek­tro­opre­me i di­je­lo­va za gro­mo­bra­ne, ori­jen­ti­ran je na do­ma­će tr­ži­šte, a u Nje­mač­koj bi že­lje­li pro­na­ći stra­te­škog tr­go­vač­kog part­ne­ra.

PD

Dra­gu­tin Ra­no­ga­jec (HOK) i mi­nis­tar Dar­ko Hor­vat na saj­mu u Mün­c­he­nu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.