Ina: Pri­je ula­ga­nja Vla­da ne­ka ri­je­ši ra­fi­ne­rij­ski po­rez

Tan­ka go­di­na Pri­ho­di Ine u 2015. ma­nji 20 pos­to, gu­bi­tak 1,75 mi­li­jar­di ku­na

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - ANA BLAŠKOVIĆ

Ka­pi­tal­na ula­ga­nja ove go­di­ne pre­vi­đe­na iz­me­đu 1,3 i 1,6 mi­li­jar­di ku­na, a ovi­sit će o ci­je­na­ma naf­te i pli­na i di­ja­lo­gu s dr­ža­vom

Pod pri­ti­skom ci­je­na naf­te i ot­pi­sa imo­vi­ne u Si­ri­ji, Ina gru­pa za­vr­ši­la je proš­lu go­di­nu s 1,75 mi­li­jar­di ku­na gu­bit­ka, no mi­nus je go­diš­njoj ra­zi­ni sma­njen za 585 mi­li­ju­na ku­na. Pri­ho­di od pro­da­je bi­lje­že pad od dva­de­set pos­to, na 18,8 mi­li­jar­di ku­na, dok je ne­to do­bit bez jed­no­krat­nih stav­ki u od­no­su na go­di­nu ra­ni­je ni­ža 83 pos­to i iz­no­si 58 mi­li­ju­na ku­na. Bez jed­no­krat­nih stav­ki EBITDA je po­ras­la de­set pos­to, na 2,9 mi­li­jar­di ku­na.

Spe­ci­jal­ni po­rez

“Gle­da­mo li glo­bal­nu si­tu­aci­ju, Ina je os­tva­ri­la so­li­dan re­zul­tat. Re­inves­ti­ra­li smo 60 pos­to iz nov­ča­nog to­ka, vi­še od 1,6 mi­li­jar­di ku­na u rast. Ne­to do­bit bi­la je pod utje­ca­jem jed­no­krat­nih ot­pi­sa imo­vi­ne u Si­ri­ji, no to ni­je iz nov­ča­nog to­ka već knji­go­vod­stve­no”, re- kao je pred­sjed­nik Upra­ve Ine Zol­tán Ál­dott. Ovo­go­diš­nja ka­pi­tal­na ula­ga­nja pre­vi­đa­ju se u ras­po­nu 1,3 mi­li­jar­de do 1,6 mi­li­jar­di ku­na, a ovi­sit će ci­je­na­ma naf­te i pli­na i di­ja­lo­gu s dr­ža­vom.

“Mo­že­mo nas­ta­vi­ti sa svim stra­te­škim inves­ti­ci­ja­ma, mo­žda će ne­ki mar­gi­nal­ni pro­jek­ti ot­pas­ti”, re­kao je Ál­dott do­da­ju­ći da će fo­kus bi­ti na ‘on sho­re’ pro­jek­ti­ma.

Kad je u pi­ta­nju inves­ti­ci­ja u mo­der­ni­za­ci­ju ri­ječ­ke ra­fi­ne­ri­je, o če­mu je pro­jekt spre­man, ona će ovi­si­ti raz­go­vo­ru s Vla­dom. “Ima­mo već pri­prem­ljen pro­jekt u Ri­je­ci, što je u skla­du s naj­a­va­ma o po­kre­ta­nju inves­ti­cij­skog cik­lu­sa. Ri­ječ je o inves­ti­ci­ji ve­ćoj od 400 mi­li­ju­na eura, ali pri­je to­ga mo­ra­mo do­go­vo­ri­ti važ­ne stva­ri s Vla­dom, pri­mje­ri­ce, sta­bil­nost po­rez­nog sus­ta­va jer sad ima­mo spe­ci­jal­ni po­rez na ra­fi­ne­rij­ski biz­nis, što na­ši kon­ku­ren­ti ne­ma­ju i o to­me mo­ra­mo raz­go­va­ra­ti pri­je po­kre­ta­nja inves­ti­ci­ja”, po­ru­čio je Ban­skim dvo­ri­ma šef Ine.

Sisak je va­žan, ali...

Bi li u tom slu­ča­ju Sisak pos­tao vi­šak? “Fo­kus mo­ra bi­ti na ra­fi­ne­ri­ji u Ri­je­ci, naš plan je po­ve­ća­ti pro­izvod­nju da mo­že ser­vi­si­ra­ti ci­je­lo tr­ži­šte u Hr­vat­skoj i re­gi­ji. Sisak je stra­te­ški važ­na imo­vi­na za nas, no mo­ra­mo mu pro­na­ći odr­ži­vu bu­duć­nost”, ka­zao je. Ina­če, na- stav­lja se trend ras­ta do­ma­će pro­izvod­nje naf­te (+20%), ra­fi­ne­rij­ske pro­izvod­nje (+13%), kao i pro­da­je ra­fi­ne­rij­skih pro­izvo­da (+10%).

D. URUKALOVIĆ/ PIXSELL

Plan je po­ve­ća­ti pro­izvod­nju da mo­že ser­vi­si­ra­ti ci­je­lo tr­ži­šte u Hr­vat­skoj i re­gi­ji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.