EBITDA 2,5 mi­li­jar­di do­la­ra

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Suv­las­nik Ine, ma­đar­ska Mol gru­pa, os­tva­ri­la je u 2015. čis­tu CCS EBITDA do­bit (mje­re­nu te­ku­ćim ci­je­na­ma si­ro­vi­na) od 2,5 mi­li­jar­di do­la­ra što je 13 pos­to vi­še ne­go go­di­nu da­na pri­je, a po­naj­vi­še za­hva­lju­ju­ći re­kord­nom fi­nan­cij­skom re­zul­ta­tu u ra­fi­ne­rij­skom pos­lo­va­nju, pri­op­ćio je Mol. Ukup­na pro­izvod­nja ug­lji­ko­vo­di­ka u 2015. do­seg­nu­la je 104 ti­su­će bo­ep­da (ba­re­la ek­vi­va­len­ta naf­te dnev­no), što je po­ve­ća­nje od se­dam pos­to u od­no­su na pret­hod­nu go­di­nu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.