‘Sla­vo­ni­ja 1. po po­ten­ci­ja­lu za no­vac EU’

Mi­nis­tar To­lu­šić oci­je­nio:

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Sla­vo­ni­ja ima naj­ve­ći po­ten­ci­jal za pov­la­če­nje nov­ca iz EU fon­do­va, a mla­di i aka­dem­ska za­jed­ni­ca mo­gu naj­vi­še pri­do­ni­je­ti pov­la­če­nju 10,7 ml­rd. eura, ko­je Hr­vat­skoj sto­je na ras­po­la­ga­nju do 2020., iz­ja­vio je mi­nis­tar re­gi­onal­nog ra­zvo­ja i fon­do­va EU To­mis­lav To­lu­šić u Osi­je­ku na pred­stav­lja­nju pro­jek­ta “Aka­de­mi­ja re­gi­onal­nog ra­zvo­ja i EU fon­do­va” na ta­moš­njem Eko­nom­skom fa­kul­te­tu, Cilj je to­ga pro­jek­ta upoz­na­ti mla­de s ak­tu­al­nim i bu­du­ćim na­tje­ča­ji­ma za EU fon­do­ve te ih po­ku­ša­ti što vi­še mo­ti­vi­ra­ti da na­pi­šu svoj pr­vi EU pro­jekt, pre­ko ko­jeg će se uklju­či­ti u priv­la­če­nje nov­ca, a u bu­duć­nos­ti mo­žda ta­ko i osi­gu­ra­ti po­sao.

Ž. LUKUNIĆ/PIX

To­mis­lav To­lu­šić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.