Mo­ra­mo ra­zvi­ja­ti ma­lo i sred­nje po­du­ze

Mo­ja po­du­zet­na Hr­vat­ska Gra­do­vi i žu­pa­ni­je po­dr­ža­li su veliki pro­jekt Styri­je u Hr­vat­skoj, a raz­log to­mu je že­lja za po­ti

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MARTA DUIĆ ANA MA­RIA FI­LI­PO­VIĆ GRČIĆ

OKO 65,2% UDJE­LA SVIH NOVOOSNOVANIH PO­DU­ZE­ĆA DR­ŽI PET VO­DE­ĆIH ŽU­PA­NI­JA, TO ZNA­ČI DA JE U PRE­OS­TA­LIH ŠES­NA­EST ŽU­PA­NI­JA OS­NO­VA­NO TEK MA­LO VI­ŠE OD TRE­ĆI­NE

Pro­jekt ‘Mo­ja po­du­zet­na Hr­vat­ska’ u lo­kal­ne sre­di­ne do­vo­di i bes­plat­ne edu­ka­ci­je za ma­le i sred­nje po­du­zet­ni­ke i obrtnike

Ka­ko bi do­dat­no po­tak­nu­li ra­zvoj ma­log i sred­njeg po­du­zet­niš­tva te obi­telj­skih po­ljo­pri­vred­nih gos­po­dar­sta­va Pos­lov­ni dnev­nik, Ve­čer­nji list i 24 sa­ta u su­rad­nji s gra­do­vi­ma i žu­pa­ni­ja­ma or­ga­ni­zi­ra­ju Fes­ti­val po­du­zet­niš­tva, obrt­niš­tva i OPG-a pod ime­nom “Mo­ja po­du­zet­na Hr­vat­ska”.

Da­nas je vi­še ne­go ika­da po­treb­no po­ti­ca­ti ra­zvi­ja­nje gos­po­dar­stva na lo­kal­noj ra­zi­ni, a na što uka­zu­ju ana­li­ze hr­vat­skog gos­po­dar­stva. Je­dan od njih je i ona tvrt­ke Bis­no­de ko­ja po­ka­zu­je ka­ko je od ukup­no 12.896 la­ni os­no­va­nih po­du­ze­ća, njih 33,8 pos­to ih je os­no­va­no na po­dru­čju Gra­da Za­gre­ba. Sli­je­de Split­sko – dal­ma­tin­ska žu­pa­ni­ja sa 9,6 pos­to, za­tim Pri­mor­sko – go­ran­ska sa 8,2 pos­to, Is­tar­ska sa 7,4 pos­to te Za­gre­bač­ka sa 6,2 pos­to udje­la.

Bu­du­ći da 65,2 pos­to udje­la svih novoosnovanih po­du­ze­ća ot­pa­da na pet vo­de­ćih žu­pa­ni­ja, to zna­či da je u pre­os­ta­lih šes­na­est žu­pa­ni­ja os­no­va­no tek ma­lo vi­še od tre­ći­ne po­du­ze­ća.

Po­ve­ća­nje bro­ja tvrt­ki

Us­po­red­ba s 2014. go­di­nom po­ka­zu­je ka­ko je de­set žu­pa­ni­ja os­tva­ri­lo po­ve­ća­nje bro­ja os­no­va­nih po­du­ze­ća u 2015. go­di­ni, dok je njih je­da­na­est za­bi­lje­ži­lo pad. Naj­ve­ći rast bro­ja os­no­va­nih po­du­ze­ća u 2015. go­di­ni od 18,9 pos­to ima­la je Si­sač­ko – mos­la­vač­ka žu­pa­ni­ja, a nju sli­je­de Ši­ben­sko – knin­ska sa 12,7 pos­to, Za­dar­ska sa 10,8 pos­to, Vu­ko­var­sko – sri­jem­ska sa 10,3 pos­to te Va­ra­ždin­ska sa 9,1 pos­to ras­ta.

Uvjer­lji­vo naj­ma­nji broj uga­še­nih po­du­ze­ća ima­la je Lič­ko – senj­ska žu­pa­ni­ja s tek 20 uga­še­nih po­du­ze­ća, dok su Po­že­ško – sla­von­ska i Vi­ro­vi­tič­ko – po­drav­ska žu­pa­ni­ja ima­le po 67 uga­še­nih po­du­ze­ća. Lič­ko – senj­ska žu­pa­ni­ja vo­de­ća je i do­vo­đe­njem u omjer bro­ja os­no­va­nih i uga­še­nih po­du­ze­ća ti­je­kom 2015. go­di­ne. Ta­mo je omjer od 4,6 što zna­či da se je na sva­ko uga­še­no po­du­ze­će u pro­sje­ku os­ni­va­lo go­to­vo pet no­vih po­du­ze­ća. Iza ove žu­pa­ni­je su Du­bro­vač­ko – ne­re­tvan­ska s omje­rom os­no­va­nih i uga­še­nih po­du­ze­ća 2,8, za­tim Split­sko – dal­ma­tin­ska s 2,1, Bje­lo­var­sko – bilogorska s is­tim omje­rom 2,1 te Is­tar­ska s omje­rom 2,0. Ko­priv­nič­ko – kri­že­vač­ka žu­pa­ni­ja sa 77,4 pos­to ima­la naj­ve­ći udio “tvrt­ki za 10 ku­na” , od­nos­no j.d.o.o. po­du­ze­ća me­đu os­no­va­nim po­du­ze­ći­ma. Brod­sko – po­sav­ska i Lič­ko – senj­ska žu­pa­ni­ja ima­le su po 68,5 pos­to udje­la j.d.o.o. po­du­ze­ća, Bje­lo­var­sko – bilogorska 67,9 pos­to te Me­đi­mur­ska 67,6 pos­to. Naj­ma­nji udio j.d.o.o. po­du­ze­ća od 46,9 pos­to bio je u Du­bro­vač­ko – ne­re­tvan­skoj žu­pa­ni­ji, sli­je­di­le su Is­tar­ska sa 48,6 pos­to te Split­sko – dal­ma­tin­ska sa 50,3 pos­to udje­la j.d.o.o. po­du­ze­ća u ukup­no os­no­va­nim po­du­ze­ći­ma.

Po­zi­tiv­ni tren­do­vi

Od 2012. do 2014. go­di­ne uočeni su po­zi­tiv­ni tren­do­vi u seg­men­tu ma­log i sred­njeg po­du­zet­niš­tva, inves­ti­ci­je po­ras­le za 5.13 pos­to, a iz­voz za čak 20,14 pos­to. Po­rast bro­ja po­du­ze­ća i za­pos­le­nih pra­ti i po­rast ukup­nih pri­ho­da ko­ji su u tro­go­diš­njem raz­dob­lju po­ras­li za 3,82% s 324,6 mi­li­jar­de ku­na u 2012. do 337 mi­li­jar­de u 2014. go­di­ni.

Naj­vi­ši su pri­ho­di u Gra­du Za­gre­bu s 134,5 mi­li­jar­de ku­na, sli­je­di kon­ti­nen­tal­na Hr­vat­ska s 108,6 mi­li­jar­di, a naj­ni­ži su u pri­mor­skoj re­gi­ji sa 94 mi­li­jar­de ku­na. Ana­li­za je po­ka­za­la da su ma­li i sred­nji po­du­zet­ni­ci naj­broj­ni­ji u pri­mor­ju, no naj­vi­še za­poš­lja­va­ju na kon­ti­nen­tu – na jed­no po­du­ze­će iz seg­men­ta ma­lih i sred­njih do­la­zi go­to­vo se­dam za­pos­le­nih.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.