TON­ĆI BI­LIĆ, GRA­DO­NA­ČEL­NIK MA­KAR­SKE

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

S ci­ljem kva­li­tet­ne pro­midž­be lo­kal­nih pro­izvo­đa­ča i umjet­ni­ka te nji­ho­vih pro­izvo­da kao naj­bo­ljeg ala­ta za pred­stav­lja­nje re­sur­sa ve­za­nih za kulturu ži­vo­ta i ra­da, Grad Ma­kar­ska je od­lu­čio pos­ta­ti di­je­lom ovog fes­ti­va­la. Fes­ti­val po­du­zet­niš­tva, obr­ta i OPG-a pri­li­ka je za pro­mo­ci­ju lo­kal­nog po­du­zet­niš­tva, ali i gra­da Ma­kar­ske u cje­li­ni. Cilj gra­da je stva­ra­ti uvje­te u ko­ji­ma će ma­li i sred­nji obrt­ni­ci ima­ti pri­li­ku stje­ca­ti no­va zna­nja i bo­lje se po­zi­ci­oni­ra­ti na tr­ži­štu. Na­kon proš­lo­go­diš­njeg Pos­lov­nog uz­le­ta ovaj fes­ti­val još je jed­na pri­li­ka za po­pu­la­ri­za­ci­ju po­du­zet­niš­tva i obr­ta, stje­ca­nje no­vih zna­nja, os­tva­ri­va­nje no­vih pos­lov­nih kon­ta­ka­ta i ve­će kon­ku­rent­nos­ti, a ti­me i do­pri­nos stva­ra­nju bo­lje po­du­zet­nič­ke kli­me u gra­du.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.