IVAN ŠI­PIĆ, GRA­DO­NA­ČEL­NIK TRI­LJA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Od­lu­či­li smo se pos­ta­ti dio ovog pro­jek­ta jer grad Trilj ra­di na iz­grad­nji agro-po­du­zet­nič­kog cen­tra Trilj. Pret­hod­no tom, po­vuk­li smo oko 15 mi­li­ju­na ku­na iz EU fon­do­va za in­fras­tur­k­tu­ru tog cen­tra. Ce­tin­ska kra­ji­na ina­če ži­vi od po­ljo­pri­vre­de, iako to ni­je na onoj ra­zi­ni na ko­joj je bi­lo pri­je de­se­tak go­di­na zbog če­ga i že­li­mo tim cen­trom uves­ti pot­pu­no no­vi pris­tup za po­ljo­pri­vred­ni­ke. Na jed­nom mjes­tu će ima­ti sve, od la­bo­ra­to­ri­ja, ot­kup­nih sta­ni­ca pa do ko­nač­nog tr­žiš­nog pla­sma­na po­ljo­pri­vred­nih pro­izvo­da. U sklo­pu Fes­ti­va­la po­du­zet­niš­tva bi­ti će i da­ni Agro Ar­ce ko­ju ra­di­mo u su­rad­nji s udru­gom Ino­va­to­ra. Ide­ja Fes­ti­va­la je da na jed­nom mjes­tu bu­du pred­stav­lje­ni pro­izvo­di dal­ma­tin­skog kr­ša te da na jed­nom mjes­tu bu­du okup­lje­ni oni naj­bo­lji.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.