DI­JE­LO­VA U BARIĆU

MAITA GRADI TVORNICU

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Grad­nja tvor­ni­ce ki­ne­ske kom­pa­ni­je Maita, ko­ja se ba­vi pro­izvod­njom auto­mo­bil­skih di­je­lo­va i mo­to­ra, i u ko­joj bi tre­ba­lo bi­ti za­pos­le­no 1400 rad­ni­ka, po­čet će 19. ožuj­ka. Naj­a­vio je to ju­čer u Obre­nov­cu gra­do­na­čel­nik Be­ogra­da Si­ni­ša Ma­li, pri­tom is­tak­nuv­ši ka­ko je ri­ječ o pro­jek­tu vred­nom 60 mi­li­ju­na euvra. Ka­ko jav­lja B92, tvor­ni­ca ko­ne­ske kom­pa­ni­je, ko­ja će bi­ti sme­šte­na u Ba­ri­ču, bit će iz­gra­đe­na 2017. go­di­ne, za ka­da je naj­av­ljen i po­če­tak pro­izvod­nje u njoj, a do ta­da bi već tre­ba­lo bi­ti za­pos­le­no 770 rad­ni­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.