PO­DU­ZET­NIK GO­DI­NE

DU­ŠAN PE­RO­VIĆ

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Vlas­nik be­ograd­ske kom­pa­ni­je Ter­mo­vent - komerc Du­šan Pe­ro­vić do­bio je na­gra­du Po­du­zet­nik go­di­ne 2015. ko­ju do­de­lju­je re­vi­zor­sko-kon­zul­tant­ska ku­ća EY. Po­bjed­ni­ka je pro­gla­sio pred­sed­nik Pri­vred­ne ko­mo­re Sr­bi­je (PKS) Marko Ča­dež ko­ji je re­kao da su vi­še ne­go ika­da Sr­bi­ji po­treb­ni spo­sob­ni po­du­zet­ni­ci, kao što su kan­di­da­ti za na­gra­du EY. On je na­veo da je 2016. pro­gla­še­na go­di­nom po­du­zet­niš­tva i da će Vla­da Sr­bi­je po­ti­ca­ti ra­zvoj ma­lih i sred­njih tvrt­ki.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.