El Ni­no do­veo do naj­ve­ćeg sko­ka še­će­ra od 1993.

Bo­ja­zan Naj­a­va nes­ta­ši­ce uve­ća­la ci­je­nu de­vet pos­to

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ter­min­ski bur­zov­ni ugo­vo­ri na še­ćer skočili su u uto­rak naj­vi­še od 1993. go­di­ne na­kon naj­a­va da svi­jet ove go­di­ne zbog vre­men­skih ne­pri­li­ka če­ka pr­vi pad pro­izvod­nje na­kon pet go­di­na. Pre­ma na­vo­di­ma CNBCa, ter­min­ski ugo­vo­ri za is­po­ru­ku u svib­nju ko­ji­ma se tre­nut­no naj­ak­tiv­ni­je tr­gu­je na ame­rič­koj rob­noj bur­zi skočili su go­to­vo de­vet pos­to što je naj­ve­ći dnev­ni skok ci­je­ne od ožuj­ka 1993. go­di­ne. Ci­je­na se za­us­ta- vi­la na 13,9 ame­rič­kih cen­ti za 0,45 ki­lo­gra­ma še­će­ra. Na lon­don­skoj bur­zi ci­je­na bi­je­log še­će­ra je sko­či­la šest pos­to na 395,90 do­la­ra za to­nu.

Skok ci­je­ne uz­ro­ko­va­la je pro­cje­na Me­đu­na­rod­ne or­ga­ni­za­ci­je za še­ćer da će ove go­di­ne u svi­je­tu ukup­no ne­dos­ta­ja­ti pet mi­li­ju­na me­trič­kih to­na še­će­ra. Pr­vi pad pro­izvod­nje u pet go­di­na po­naj­vi­še je re­zul­tat me­te­oro­lo­škog fe­no­me­na El Ni­no ko­ji je do­veo do ne­po­volj­nih vre­men­skih pri­li­ka u Bra­zi­lu, naj­ve­ćem svjet­skom pro­izvo­đa­ču. Me­đu­tim, El Ni­no ni­je is­klju­či­vi raz­log ras­tu ci­je­ne še­će­ra.

Dru­gi je raz­log skok ci­je­ne pal­mi­na ulja či­je je kre­ta­nje ci­je­ne u uskoj po­ve­za­nos­ti s ci­je­na­ma pre­hram­be­nih ar­ti­ka­la, po­put so­je i še­će­ra. Ci­je­ne pal­mi­na ulja ti­je­kom ve­lja­če do­seg­nu­le su naj­vi­šu ra­zi­nu u 21 mje­sec na­kon što je objav­lje­no da su za­li­he u Ma­le­zi­ji - dru­gom svjet­skom pro­izvo­đa­ču pa­le na šes­to­mje­seč­ni mi­ni­mum.

Ove go­di­ne ne­dos­ta­jat će pet mi­li­ju­na to­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.