As­ton Mar­tin gradi no­vu tvornicu

Udvos­tru­ču­ju ka­pa­ci­te­te

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

As­ton Mar­tin kre­nuo je u iz­grad­nju no­ve tvor­ni­ce ko­jom će udvos­tru­či­ti svo­je ka­pa­ci­te­te. Bri­tan­ski pro­izvo­đač luk­suz­nih auto­mo­bi­la naj­poz­na­ti­jih kao “služ­be­no vo­zi­lo” Ja­me­sa Bon­da u sri­je­du je obja­vio da će ulo­ži­ti 200 mi­li­ju­na fun­ti u iz­grad­nju tvor­ni­ce u St. At­ha­nu u Wa­le­su. U no­voj tvor­ni­ci po­sao će na­ći 750 rad­ni­ka, do­da­li su iz tog pro­izvo­đa­ča s tra­di­ci­jom od 103 go­di­ne.

Pre­ma ri­je­či­ma iz­vr­š­nog di­rek­to­ra An­drewa Pal­me­ra, vel­ška lo­ka­ci­ja na ko­joj je ne­ka­da bi­la zra­ko­plov­na ba­za RA­Fa po­bi­je­di­la je u kon­ku­ren­ci­ji ukup­no 20 lo­ka­ci­ja za no­vu tvornicu, od Bri­ta­ni­je, pre­ko is­toč­ne Eu­ro­pe i Bli­skog is­to­ka do Mek­si­ka, SA­Da i Ka­na­de.

Ka­da bu­de go­to­va, a to bi tre­ba­lo bi­ti 2020. go­di­ne, iz St. At­ha­na iz­la­zit će pri­bliž­no jed­nak broj auto­mo­bi­la kao i iz pos­to­je­će tvor­ni­ce u Gaydo­nu, od­nos­no 8000 vo­zi­la. As­ton Mar­tin je ujed­no naj­a­vio ka­ko će pro­ši­ri­ti i ka­pa­ci­te­te u Gaydo­nu što će re­zul­ti­ra­ti za­poš­lja­va­njem još 250 rad­ni­ka.

RE­UTERS

An­drew Pal­mer, iz­vr­š­ni di­rek­tor

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.