Fed ne sma­tra da je pad bur­zi na­šte­tio eko­no­mi­ji

Pri­jaš­nja raz­dob­lja vo­la­til­nos­ti ni­su os­ta­vi­la tra­ga

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Ko­rek­ci­ja na svjet­skim bur­za­ma ko­ja je obi­lje­ži­la po­če­tak go­di­ne naj­vje­ro­jat­ni­je ne­će pro­mi­je­ni­ti pla­no­ve ame­rič­ke sre­diš­nje ban­ke (Fed) o po­di­za­nju ka­mat­nih sto­pa, su­ge­ri­ra iz­ja­va nje­zi­na pot­pred­sjed­ni­ka. Pre­ma miš­lje­nju Stanleya Fis­c­he­ra, dru­gog čo­vje­ka Fe­da, još je uvi­jek ne­jas­no ko­li­ko je pad glo­bal­nih fi­nan­cij­skih tr­ži­šta imao utje­caj na ame­rič­ku eko­no­mi­ju.

“Ako je tre­nut­ni ra­zvoj si­tu­aci­je na fi­nan­cij­skim tr­ži­šti­ma do­veo do za­oš­tra­va­nja fi­nan­cij­skih uvje­ta, to bi mo­glo sig­na­li­zi­ra­ti us­po­ra­va­nje glo­bal­ne eko­no­mi­je ko­ja mo­že utje­ca­ti na rast i in­fla­ci­ju u SADu. Me­đu­tim, slič­na raz­dob­lja vo­la­til­nos­ti ima­li smo već u po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko go­di­na i os­ta­vi­le su vr­lo ma­lo vid­lji­vih tragova na gos­po­dar­stvu”, iz­ja­vio je Fis­c­her, a pre­no­si Re­uters. Na­kon što je u pro­sin­cu središnja ban­ka za­po­če­la sa po­di­za­njem ka­mat­nih sto­pa, fi­nan­cij­ska za­jed­ni­ca oče­ki­va­la je da će se no­vo po­di­za­nje na za­sje­da­nju Fe­da u ožuj­ku spri­je­či­ti sta­nje na bur­za­ma.

RE­UTERS

Sta­nley Fis­c­her, pot­pred­sjed­nik Fe­da

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.