Pre­uzi­ma­nje Sharpa uš­lo u po­vi­jest

Pre­se­dan Taj­van­ski Foxconn pos­tao pr­vi ino­zem­ni ku­pac ne­ke is­tak­nu­te ja­pan­ske kom­pa­ni­je

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Taj­van­ski Foxconn pre­uzi­ma­njem Sharpa os­tva­rio je za ja­pan­ski kor­po­ra­tiv­ni kon­tekst ri­jet­ku po­bje­du ne­kog stra­nog inves­ti­to­ra. Ja­pan­ska kom­pa­ni­ja u če­t­vr­tak je pri­op­ći­la da je pri­hva­ti­la po­nu­du te­šku 4,3 mi­li­jar­de do­la­ra ko­jom će Foxconn pre­uze­ti 65,9 pos­to udje­la na­kon kup­nje no­vih di­oni­ca za 118 je­na po ko­ma­du.

Ina­če, to je 32 pos­to ni­že od tr­žiš­ne ci­je­ne Shar­po­ve di­oni­ce. Me­đu­tim, pre­ma tvrd­nja­ma upu­će­nih iz­vo­ra Re­uter­sa, taj­van­ski elek­tro­nič­ki div ukup­no će u Sharp ulo­ži­ti 5,8 mi­li­jar­di do­la­ra. Shar­po­vim pri­hva­ća­njem po­nu­de Foxconn će ući u po­vi­jest kao pr­vi ino­zem­ni ku­pac ne­ke is­tak­nu­te ja­pan­ske elek­tro­nič­ke tvrt­ke.

Foxcon­nov os­ni­vač i pred­sjed­nik Ter­ry Gou pet se go­di­na po­ku­ša­vao do­mo­ći po­sr­nu­log ja­pan­skog elek­tro­nič­kog di­va, a po­s­ljed­njih mje­se­ci kon­ku­ren­ci­ja mu je bi­la dr­žav­ni fond INCJ ko­ji je Sharp že­lio spo­ji­ti s tvrt­kom Ja­pan Dis­play. Me­đu­tim, vod­stvo Sharpa ipak se od­lu­či­lo za Foxconn. Ovo je ujed­no bio i test ko­li­ko su pla­no­vi pre­mi­je­ra Shin­za Abea da se ja­pan­sko gos­po­dar­stvo vi­še os­lo­ni na stra­ne inves­ti­ci­je pa­li na plod­no tlo.

Teh­no­lo­ški znal­ci is­ti­ču ka­ko će dvi­je kom­pa­ni­je na za­jed­nič­koj glo­bal­noj plat­for­mi do­bro funk­ci­oni­ra­ti. “Sharp je jak u is­tra­ži­va­nju i ra­zvo­ju dok Foxconn zna ka­ko pro­na­ći put do tr­ži­šta, re­ci­mo Ap­plea. Za­jed­no mo­gu ići glo­bal­no”, oci­je­nio je pro­fe­sor teh­no­lo­gi­je Yu­ki­hi­ko Na­ka­ta.

Os­ni­vač Foxxco­na Ter­ry Gou

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.