Rad­ni­ci Ja­dra­na u Bur­zi vi­de spas

Apel za­pos­le­ni­ka Iz­lis­ta­va­njem di­oni­ca ma­li di­oni­ča­ri naj­bo­lje bi se za­šti­ti­li od ‘tor­ba­ra’

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Udru­ga vje­rov­ni­ka biv­ših rad­ni­ka crik­ve­nič­kog Ja­dra­na (UVBR) u če­t­vr­tak je pred­lo­ži­la dr­ža­vi, kao ve­ćin­skom vlas­ni­ku, kao i Upra­vi i Nad­zor­nom od­bo­ru te tvrt­ke da se di­oni­ce Ja­dra­na što pri­je iz­lis­ta­ju na Za­gre­bač­koj bur­zi, što sma­tra­ju nuž­nim uvje­tom da ku­pac kon­trol­nog pa­ke­ta di­oni­ca bu­de obve­zan ot­ku­pi­ti i di­oni­ce od ma­lih di­oni­ča­ra, ako ih oni že­le pro­da­ti.

“Iz­lis­ta­va­njem di­oni­ca Ja­dra­na na Bur­zi naj­bo­lje bi se za­šti­ti­li in­te­re­si ma­lih di­či­ni­ma oni­ča­ra i zna­la bi se nji­ho­va tr­žiš­na vri­jed­nos­ti, jer tre­nut­no ne­ma ne­ke ve­li­ke tr­go­vi­ne tim di­oni­ca­ma. Zbog he­te­ro­ge­nos­ti dob­ne struk­tu­re 840 ma­lih di­oni­ča­ra, oni ima­ju raz­li­či­ti vre­men­ski pe­ri­od in­te­re­sa za­dr­ža­va­nja di­oni­ca u svom vlas­niš­tvu, a ka­ko di­oni­ce Ja­dra­na na­kon iz­la­ska iz ste­ča­ja po­čet­kom 2014. pa sve do da­nas ni­su iz­lis­ta­ne na Za­gre­bač­koj bur­zi iz ne­poz­na­tog raz­lo­ga, tre­nut­no se ne zna nji­ho­va re­al­na tr­žiš­na vri­jed­nost. To otva­ra pros­tor ‘tor­ba­re­nju’ i raz­nim ne­tran­s­pa­rent­nim na- ot­ku­pa di­oni­ca ko­ja se na­vod­no do­ga­đa­ju u po­s­ljed­nje vri­je­me”, na­vo­di se u iz­ja­vi te udru­ge, ko­ju pot­pi­su­je njen pred­sjed­nik Ma­rio Vu­ke­lić.

Iz udru­ge su ti­me re­agi­ra­li na plan ra­zvo­ja Ja­dra­na u raz­dob­lju 2016.2025., ko­jeg je iz­ra­di­la kon­zul­tant­ska ku­ća Horwath, kao i na naj­a­ve mi­nis­tra tu­riz­ma An­to­na Kli­ma­na ka­ko oče­ku­je stra­te­škog part­ne­ra ko­ji će ući u tu tvrt­ku. Ne­re­al­nim sma­tra­ju za­mis­li Horwat­ha da Ja­dran za 10 go­di­na pos­ta­ne vo­de­ća ho­tel­ska tvrt­ka na Kvar­ne­ru.

I. K./PIXSELL

Rad­ni­ci već go­di­na­ma če­ka­ju rje­še­nje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.