Pos­lov­ni uz­let Va­ra­ždi­na

Ak­cij­ski plan za eko­nom­ski rast i vi­še sta­nov­ni­ka

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - DAR­KO BI­ČAK dar­ko.bi­cak@pos­lov­ni.hr vi­še na www.pos­lov­ni.hr

Oni pak ko­ji ulo­že 10 mi­li­ju­na eura u grad Va­ra­ždin i za­pos­le 100 lju­di mo­gu ra­ču­na­ti na gra­đe­vin­sko zem­lji­šte jef­ti­ni­je i 80 pos­to

Va­ra­ždin je grad ko­ji na sve iz­rav­ne i ne­iz­rav­ne na­či­ne po­ku­ša­va po­mo­ći svo­jim po­du­zet­ni­ci­ma, ka­zao je Goran Ha­buš, gra­do­na­čel­nik Va­ra­ždi­na na pre­zen­ta­ci­ji grad­skog gos­po­dar­stva u sklo­pu Pos­lov­nog uz­le­ta Gra­da Va­ra­ždi­na ko­ja se u pe­tak odr­ža­la u tom gra­du u or­ga­ni­za­ci­ji Pos­lov­nog dnev­ni­ka.

“Sve mje­re ko­je pro­vo­di­mo do­ve­le su do to­ga da je sto­pa ne­za­pos­le­nos­ti na po­dru­čju gra­da is­pod šest pos­to, a što nas sa­da do­vo­dio u pro­blem ne­dos­tat­ka kva­li­fi­ci­ra­ne rad­ne sna­ge. Je­dan od pri­mje­ra za to je i da veliki pro­izvo­đač kož­nih nav­la­ka za auto­in­dus­tri­ju Boxmark svo­ju no­vu tvornicu otva­ra u Sla­von­skom Bro­du, a ne u Va­ra­ždi­nu, iz raz­lo­ga što ov­dje vi­še ne mo­že pro­na­ći no­ve rad­ni­ke”, ka­zao je Ha­buš. Do­dao je da eko­nom­ski rast u ovom gra­du do­vo­di i do ras­ta sta­nov­niš­tva te su pro­cje­ne da bi se u na­red­nih ne­ko­li­ko go­di­na broj Va­ra­ždi­na­ca mo­gao po­ve­ća­ti za dvi­je ti­su­će. Va­ra­ždin svo­jim po­du­zet­ni­ci­ma po­ma­že kroz niz mje­ra pot­pu bes­po­vrat­nih pot­po­ra, su­bven­ci­oni­ra­nja ka­ma­ta, os­lo­ba­đa­nja ili po­pus­ta na pla­ća­nje ko­mu­nal­nog do­pri­no­sa i ko­mu­nal­ne nak­na­de. Is­to ta­ko, Grad svo­jim po­du­zet­ni­ci­ma omo­gu­ću­je da bes­plat­no pre­na­mi­je­ne zem­lji­šte na ko­jem že­le re­ali­zi­ra­ti svo­ju inves­ti­ci­ju. Ta­ko je pri­je ko­ju go­di­nu stvo­ren kre­dit­ni fond te­žak da­nas 15 mi­li­ju­na ku­na iz ko­jeg se su­bven­ci­oni­ra­ju ka­ma­te na pos­to­je­će ko­mer­ci­jal­ne kre­di­te po­du­zet­niš­tvu. La­ni je ovu pri­li­ku is­ko­ris­ti­lo 33 po­du­zet­ni­ka. Inves­ti­to­ri­ma ko­ji ula­žu u Va­ra­ždin Grad da­je po­pust od 30 do 80 pos­to na ci­je­nu grad­skog zem­lji­šta – tko ulo­ži naj­ma­nje 700 ti­su­ća eura i za­pos­li ba­rem 10 rad­ni­ka do­bi­va po­pust na zem­lji­šte od 30 pos­to.

Oni pak ko­ji ulo­že 10 mil. eura i za­pos­le 100 lju­di mo­gu ra­ču­na­ti na gra­đe­vin­sko zem­lji­šte jef­ti­ni­je i 80 pos­to. Iako ima ma­lu sto­pu ne­za­pos­le­nos­ti, po­dru­čje Va­ra­ždi­na je, uz Me­đi­mu­rje, poz­na­to i kao ono s naj­ma­njim pro­sječ­nim pla­ća­ma.

V. ŽGANEC ROGULJA/PIX

Goran Ha­buš, gra­do­na­čel­nik Va­ra­ždi­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.