ENT po­mo­ću EU pro­je­ka­ta ra­zvio dva no­va pro­izvo­da

Is­tra­ži­va­nja od 11 mi­li­ju­na ku­na Re­zul­tat do­ma­će znans­tve­ne su­rad­nje i eu­rop­skog nov­ca u Eric­sso­nu Ni­ko­li Tes­li su plat­for­ma za pra­će­nje sta­nja u oko­li­šu te la­bo­ra­to­rij za ra­zvoj no­vih IT rje­še­nja u zdravstvu

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - BER­NARD IVEZIĆ

No­va plat­for­ma za pra­će­nje sta­nja u oko­li­šu te la­bo­ra­to­rij za ra­zvoj no­vih IT rje­še­nja u zdravstvu re­zul­tat su 11 mi­li­ju­na ku­na vri­jed­nih pro­je­ka­ta ko­je je s part­ne­ri­ma za­klju­čio Eric­sson Ni­ko­la Tes­la (ENT). Gor­da­na Ko­va­če­vić, pred­sjed­ni­ca Upra­ve, ka­že da su stra­te­ški us­mje­re­ni na pri­mje­nu ICTa u zdravstvu i za­šti­ti oko­li­ša. “Za Eric­sson NT ovo je de­se­ta go­di­na ra­zvo­ja u po­dru­čju ez­drav­s­tva, u Hr­vat­skoj ima­mo ra­zvoj­no­is­tra­ži­vač­ki cen- tar s vi­še od ti­su­ću struč­nja­ka ko­ji je je­dan od naj­bo­ljih u gru­pa­ci­ji Eric­sson”, is­ti­če.

La­ni su za­pos­li­li 430 struč­nja­ka u is­tra­ži­va­nju i ra­zvo­ju, a u po­s­ljed­njih pet go­di­na njih ukup­no vi­še od 1500. “Su­sre­će­mo se s iz­a­zo­vi­ma ka­ko te struč­nja­ke za­dr­ža­ti u Hr­vat­skoj i za­to je ključ­na su­rad­nja pri­vat­nog i jav­nog sek­to­ra u stva­ra­nju po­volj­ne inves­ti­cij­ske kli­me i ubra­za­va­nju ko­mer­ci­ja­li­za­ci­je is­tra­ži­va­nja”, ka­že Ko­va­če­vić. Pres­tav­lje­na su dva pro­jek­ta ko- je EU su­fi­nan­ci­raa sa 75 pos­to. Pr­vi je In­te­gri­ra­ni har­dver­sko­sof­tver­ski sus­tav za pra­će­nje mi­kro­lo­ka­cij­skih pa­ra­me­ta­ra sta­nja oko­li­ša, ra­đen u su­rad­nji sa Ins­ti­tu­tom za medicinska is­tra­ži­va­nja. Re­zul­tat je pa­met­na M2M plat­for­ma ko­ju ENT pla­ni­ra pre­tvo­ri­ti u se­ri­ju pro­izvo­da. Pro­jekt In­for­ma­cij­ska i ko­mu­ni­ka­cij­ska teh­no­lo­gi­ja za ge­ne­rič­ka i ener­get­ski učin­ko­vi­ta ko­mu­ni­ka­cij­ska rje­še­nja s pri­mje­nom u e/ mz­drav­s­tvu ra­đen je u su­rad­nji sa za­gre­bač­kim FERom.

MARKO PR­PIĆ/PIXSELL

Gor­da­na Ko­va­če­vić, pred­sjed­ni­ca Upra­ve ENT-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.