Ka­ko mo­gu Slo­ven­ci, a mi ne? Mljekarska kri­za te­ma za Vla­du

Tra­že ak­ci­ju Ni­ska ot­kup­na ci­je­na, sku­pe ka­ma­te i go­lem uvoz pritišću mlje­kar­ski sek­tor

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - BOŽICA BABIĆ KUSKUNOVIĆ

Sta­nje u mlje­kar­skom sek­to­ru zah­ti­je­va po­seb­nu sjed­ni­cu Vla­de jer na­go­mi­la­ni pro­ble­mi na­di­la­ze sa­mo Mi­nis­tar­stvo po­ljo­pri­vre­de. Iz­me­đu 2009. i 2015. ot­kup mli­je­ka pao je sa 675 na 513 ti­su­ća to­na, a go­lem uvoz na po­li­ca­ma tr­go­va­ca spus­tio je ma­lo­pro­daj­ne ci­je­ne na ne­za­pam­će­no ni­ske ra­zi­ne, do 2,79 ku­na za li­tru traj­nog mli­je­ka, što ne po­kri­va ni tro­šak pro­izvod­nje. Ru­ski em­bar­go i uki­da­nje mli­ječ­nih kvo­ta u EU do­ve­li su do go­le­mih vi­ško­va, a Hr­vat­ska je pos­ta­la elo­ra­do za uvoz mli­ječ­nih pro­izvo­da.

Ot­kup­na ci­je­na mli­je­ka proš­lo­ga je tjed­na opet pa­la za 20 li­pa. Kad se to­me pri­dru­že vi­so­ki PDV, sku­pe ka­ma­te za obrt­na sred­stva i/ili inve- sti­ci­je, te uvoz ko­ji opas­no pri­je­ti da pre­ma­ši 50% po­nu­đe­ne ro­be na po­li­ci tr­go­vi­na, oči­to je po­treb­no sjes­ti za stol s pre­mi­je­rom i ne­ko­li­ko mi­nis­ta­ra: po­ljo­pri­vre­de, fi­nan­ci­ja, gos­po­dar­stva, čak i tu­riz­ma.

Za­klju­čak je to okru­glog sto­la ko­ji je or­ga­ni­zi­rao por­tal Agro­biz.hr uz su­dje­lo­va­nje pred­sjed­ni­ce Udru­ge Cro­milk Ra­šelj­ke Ma­ras, Bran­ka Bo­be­ti­ća, di­rek­to­ra Cro­ati­as­to­ča­ra, ko­or­di­na­to­ra ot­ku­pa u Vin­di­ji Kru­nos­la­va La­di­ća, pro­izvo­đa­ča mli­je­ka Želj­ka Ren­ge­la i Igo­ra Re­še­ta­ra, Ma­ri­ne Ivan­čan, taj­ni­ce pr­ve pro­izvo­đač­ke or­ga­ni­za­ci­je “Dra­va Sa­va”, i To­mis­la­va Ma­ka­ra iz Mi­nis­tar­stva po­ljo­pri­vre­de.

“Uki­da­nje mli­ječ­nih kvo­ta po­di­glo je u krat­kom ro­ku u di­je­lu čla­ni­ca EU pro­izvod­nju mli­je­ka, a zbog ru­skog em­bar­ga i ma­njeg iz­vo­za u Ki­nu pri­ti­sak jef­ti­ne ro­be je go­lem”, ka­že Bo­be­tić. La­ni je sa­mo si­ra gaude uve­ze­no oko 10 ti­su­ća to­na, što je ek­vi­va­lent dvo­mje­seč­nog ot­ku­pa mli­je­ka.

Uz sa­daš­nju ot­kup­nu ci­je­nu mli­je­ka po jed­noj kra­vi go­ka diš­nje gu­bi oko 1300 ku­na ne­to, iz­nio je Želj­ko Ren­gel. Nas­ta­vi li se uru­ša­va­nje ci­je­ne, bit će u mi­nu­su oko 600 ti­su­ća ku­na i mo­rat će odus­ta­ti od pro­izvod­nje.

“Ne­ma lo­gi­ke i tr­žiš­ne oprav­da­nos­ti da li­tra vo­de u tr­go­vi­ni ko­šta pet ku­na, a li­tra traj­nog mli­je­ka iz uvo­za 2,79 ku­na. Pad ot­ku­pa mli­je­ka kod nas se nas­tav­lja, a Slo­ve­ni­ja ima rast pro­izvod­nje. U po­s­ljed­nje dvi­je go­di­ne di­gla je pro­izvod­nju sa 533 na 553 ti­su­će to­na mli­je­ka. Slo­ve­ni­ja je, una­toč kon­fi­gu­ra­ci­ji te­re­na, bo­lja od nas, što je neo­bjaš­nji­vo i neo­bra­nji­vo”, ocje­nju­je La­dić. Ra­šelj- Ma­ras pod­sje­ća na to da je Slo­ve­ni­ja usvo­ji­la ko­deks po­na­ša­nja u ci­je­lom pre­hram­be­nom lan­cu, što je sta­bi­li­zi­ra­lo i sek­tor mlje­kar­stva. “To je stvar pos­lov­ne eti­ke, Ma­đa­ri su fer tr­go­vi­nu re­gu­li­ra­li za­ko­nom. I mi mo­ra­mo ne­što po­du­ze­ti jer je sta­nje neo­dr­ži­vo”, upo­zo­ra­va Ma­ras.

I Re­še­tar is­ti­če Slo­ve­ni­ju kao do­bar pri­mjer ka­ko se pa­met­nom po­ljo­pri­vred­nom po­li­ti­kom mo­že za­dr­ža­ti sta­or­ga­ni­zi­ra­ju.

Želj­ko Ren­gel

bil­nost sek­to­ra i osi­gu­ra­ti rast pro­izvod­nje. “Na­ša je ot­kup­na ci­je­na od 33 do 34 euro­cen­ta, u Slo­ve­ni­ji je 30 i oni us­pi­je­va­ju po­di­za­ti pro­izvod­nju, a mi ne. Oči­to ima­mo pre­vi­še pa­ra­fi­skal­nih na­me­ta i po­rez­nih op­te­re­će­nja. Nji­ho­ve ka­mat­ne sto­pe za obrt­na sred­stva su oko 3, a za inves­ti­ci­je 1%, dok na­še idu do 9% i vi­še”, is­ti­če.

Ma­ri­na Ivan­čan upo­zo­ra­va na ba­ha­tost ad­mi­nis­tra­ci­je ko­ja ko­či or­ga­ni­zi­ra­nje pro­izvo­đač­kih or­ga­ni­za­ci­ja. Pr­vu od­lu­ku o re­gis­tra­ci­ji do­bi­li su u ve­lja­či 2014., no opet su la­ni mo­ra­li do­ka­zi­va­ti sve po no­vom pra­vil­ni­ku kao da se tek Dvi­je go­di­ne sa­mi su fi­nan­ci­ra­li sve tro­ško­ve, po od­lu­ci Mi­nis­tar­stva po­ljo­pri­vre­de tre­ba­li su za 2016. do­bi­ti 750.000 ku­na, no Agen­ci­ja za pla­ća­nja za­ki­nu­la ih je bez obraz­lo­že­nja za 115.000 ku­na.

Ma­kar ka­že da su u Mi­nis­tar­stvu svjes­ni pro­ble­ma te da će od ovog tjed­na kre­nu­ti sas­tan­ci mi­nis­tra Da­vo­ra Ro­mi­ća s pred­stav­ni­ci­ma po­je­di­nih sek­to­ra ra­di iz­na­la­že­nja rje­še­nja.

PD

Su­di­oni­ci okru­glog sto­la u or­ga­ni­za­ci­ji Agro­biz.hr-a: Pro­izvo­đa­či Igor Re­še­tar i Želj­ko Ren­gel, To­mis­lav Ma­kar (Mi­nis­tar­stvo po­ljo­pri­vre­de), Kru­nos­lav La­dić (Vin­di­ja), Ma­ri­na Ivan­čan (Pro­izvo­đač­ka or­ga­ni­za­ci­ja Dra­va Sa­va), Ra­šelj­ka Ma­ras (Udru­ga Cro­milk) i Bran­ko Bo­be­tić (Cro­ati­as­to­čar)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.