Kli­man po­di­je­lio 17 mi­li­ju­na ku­na, naj­vi­še ide za pla­že i bi­cik­lis­tič­ke sta­ze

Fond za tu­ri­zam Mi­nis­tar­stvo su­fi­nan­ci­ra do 80 pos­to opravdanih tro­ško­va pro­ved­be po­je­di­nač­nog pro­jek­ta

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MA­RI­JA CRNJAK

Ure­đe­nje pla­ža i bi­cik­lis­tič­kih sta­za u fo­ku­su su ak­tu­al­nog kru­ga su­fi­nan­ci­ra­nja in­fras­truk­tur­nih pro­je­ka­ta iz fon­da Mi­nis­tar­stva tu­riz­ma, u ko­jem će se is­pla­ti­ti ukup­no 17 mi­li­ju­na ku­na za 34 pro­jek­ta. Od­lu­ku o oda­bi­ru pro­je­ka­ta iz na­tje­ča­ja ras­pi­sa­nog uje­sen proš­le go­di­ne u pe­tak je do­nio mi­nis­tar An­ton Kli­man, a od­lu­ka o do­dje­li nov­ca za po­sje­ti­telj­ske cen­tre do­ni­jet će se tek po do­no­še­nju Dr­žav­nog pro­ra­ču­na, jav­lja­ju iz Mi­nis­tar­stva.

Mi­nis­tar­stvo su­fi­nan­ci­ra do 80 pos­to opravdanih od­nos­no pri­hvat­lji­vih tro­ško­va pro­ved­be po­je­di­nač­nog pro­jek­ta. Da­le­ko naj­ve­ći broj pro­je­ka­ta, njih 18, od­no­si se na ure­đe­nje pla­ža, bi­lo za pro­jek­t­nu do­ku­men­ta­ci­ju ili pro­ved­bu.

Naj­ve­ći po­je­di­nač­ni iz­nos po­mo­ći od mi­li­jun ku­na od Mi­nis­tar­stva je do­bio Grad Ši­be­nik za ure­đe­nje pla­že Re­za­li­šte u Bro­da­ri­ci, ko­ja bi tre­ba­la bi­ti otvo­re­na ovog lje­ta. No­vac za ure­đe­nje pla­ža, u ras­po­nu do 200ti­njak do 800 ti­su­ća ku­na do­bi­le su iz­me­đu os­ta­log Is­tar­ska žu­pa­ni­ja za pla­žu Bol­ni­ca I, Ro­goz­ni­ca za pla­žu u uva­li Lo­zi­ca, Senj za pla­žu i šet­ni­cu, no­vi­grad­ska pla­ža Ri­va­re­la, Bol za pla­žu za oso­be s inva­li­di­te­tom, po­tom Tkon, Vod­njan je do­bio po­la mi­li­ju­na za pla­žu Pe­roj.

Lu­ke i šet­ni­ce

Vo­di­ce su do­bi­le mi­li­jun ku­na za iz­vo­đe­nje ra­do­va na ure­đe­nju obal­nog po­ja­sa Pun­ta Bla­ta Bris­tak, ko­ji se pros­ti­re na oko ki­lo­me­tar du­ži­ne i sto me­ta­ra ši­ri­ne, a ure­đe­njem bi tre­ba­le do­bi­ti pot­pu­no in­fras­truk­tur­no ure­đen i oprem­ljen obal­ni po­jas sas­tav­ljen od pla­že, mor­ske lu­ke i šet­ni­ce.

Grad Krk opre­ma otvo­re­ni park za vjež­ba­nje na svo­joj pla­žu Dra­ži­ce, Po­reč je do­bio oko 800 ti­su­ća ku­na za dvi­je grad­ske pla­že. Mi­nis­tar­stvo će u ovom kru­gu po­du­pri­je­ti i iz­grad­nju tu­ris­tič­kog pris­ta­ni­šta Sa­ka­daš u Ko­pač­kom Ri­tu, a kon­ti­nent će no­vac do­bi­ti uglav­nom za bi­cik­lis­tič­ke sta­ze i in­fras­truk­tu­ru po­treb­nu za ra­zvoj cik­lo­tu­riz­ma. Vu­ko­var je ta­ko iz Fon­da do­bio 264 ti­su­će ku­na za bi­cik­lis­tič­ku ru­tu od Lu­ke do uš­ća Vu­ke, op­ći­na An­tu­no­vac 600 ti­su­ća za bi­cik­lis­tič­ku sta­zu Iva­no­vac Va­ra­ždin 400ti­njak ti­su­ća za cik­lo­tu­ris­tič­ku pri­hvat­nu toč­ku, od­nos­no in­fo­pun­kt i ga­ra­žu za bi­cik­le. Met­ko­vi­ću 900 ti­su­ća ku­na za bi­cik­lis­tič­ku sta­zu Ne­re­tva, a za svo­je sta­ze no­vac iz Fon­da su do­bi­le i Split­sko dal­ma­tin­ska žu­pa­ni­ja te Grad Ši­be­nik za ra­zvoj ino­va­tiv­nog cik­lo­tu­riz­ma.

Pot­po­ru Mi­nis­tar­stva u iz­no­su od 800 ti­su­ća ku­na u ovom je na­tje­ča­ju do­bio i Grad Oto­čac za iz­grad­nju svog kamp od­mo­ri­šta. Ka­ko bi­lje­že ve­lik pro­met kam­pe­ra u ljet­noj se­zo­ni, u Otoč­cu su pre­poz­na­li po­tre­bu iz­grad­nje 52 kamp mjes­ta, a pro­jekt uklju­ču­je i pri­pre­mu i ure­đe­nje pro­met­ni­ce, ulaz­ne ram­pe, re­cep­ci­je, sa­ni­tar­nog čvo­ra i ko­mu­nal­nog kon­tej­ne­ra.

Za­bav­ni park

Od sa­dr­ža­ja na kon­ti­nen­tu, po­la mi­li­ju­na ku­na do­bio je i Pa­zin za pro­jekt za­bav­nog par­ka In­s­pi­rit Fan­tasy Park. Ne­što ma­nje, 400 ti­su­ća od­la­zi u Du­bro­vač­ko ne­re­tvan­sku žu­pa­ni­ju za iz­ra­du pro­jek­ta iz­grad­nje kon­gres­nog cen­tra Du­brov­nik.

Ka­ko je po­ka­za­la stu­di­ja kon­zul­tant­ske ku­će Horwath, kongresni cen­tar tre­bao bi se gra­di­ti na jed­noj od tri lo­ka­ci­je, Ba­bi­nu Ku­ku, Sre­bre­nom ili Cen­tru iza Gra­da.

PD

Pro­jekt ure­đe­nja ši­ben­ske pla­že Re­za­li­šte

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.