Važ­no je mla­de podržati u raz

Part­ne­ri o pro­jek­tu Svi su se slo­ži­li da pro­jekt Pos­lov­nog dnev­ni­ka us­pješ­no po­ve­zu­je stu­den­te s pos­lov­nom za­jed­ni­com

Poslovni Dnevnik - - HRVATSKA PAMET HRVATSKOJ -

PE­RI­CA JU­KIĆ, PRED­SJED­NIK UPRA­VE HEP-A

Za HEP je pri­rod­no i lo­gič­no da po­du­pre je­dan ta­ko vri­je­dan pro­jekt kao što je Hr­vat­ska pa­met Hr­vat­skoj. Kao što je za sva­ku dr­ža­vu u su­vre­me­nom glo­ba­li­zi­ra­nom svi­je­tu od pre­sud­ne važ­nos­ti da svoj ra­zvoj te­me­lji na zna­nju, ta­ko je i je­dan od stra­te­ških ci­lje­va HEPa da pos­ta­ne tvrt­ka zna­nja, cen­tar iz­vr­s­nos­ti i toč­ka u ko­joj će ogle­da­ti kon­ku­rent­nost či­ta­vog znans­tve­no­is­tra­ži­vač­kog, pro­izvo­đač­kog i gra­di­telj­skog po­ten­ci­ja­la na po­dru­čju ener­ge­ti­ke u Hr­vat­skoj. HEP svo­ju kon­ku­rent­nost mo­že gra­di­ti je­di­no na zna­nju i struč­nos­ti. Uva­ža­va­ju­ći po­tre­bu za cje­lo­ži­vot­nim obra­zo­va­njem ko­je do­pri­no­si ra­zvo­ju spe­ci­ja­lis­tič­kih zna­nja i vje­šti­na po­treb­nih za učin­ko­vi­tu pri­mje­nu tih na­pred­nih teh­no­lo­gi­ja te omo­gu­ću­je pra­će­nje i im­ple­men­ta­ci­ju su­vre­me­nih tren­do­va u svim seg­men­ti­ma pos­lo­va­nja HEP gru­pe, HEP iz­dva­ja znat­na fi­nan­cij­ska sred­stva za obra­zo­va­nje, struč­na usa­vr­ša­va­nja i os­po­sob­lja­va­nja rad­ni­ka.

Va­lja spo­me­nu­ti i us­ta­no­vu HEP Nas­tav­no­obra­zov­ni cen­tar, ko­ja uz pri­mar­nu za­da­ću os­po­sob­lja­va­nja za rad pod na­po­nom, or­ga­ni­zi­ra i dru­ge pro­gra­me os­po­sob­lja­va­nja i struč­nog usa­vr­ša­va­nja za­pos­le­ni­ka HEP gru­pe, ali i dru­gih tvrt­ki iz Hr­vat­ske i su­sjed­stva.Osim edu­ka­ci­je pos­to­je­ćih rad­ni­ka, stva­ra­mo pros­tor za no­ve mla­de struč­nja­ke, ko­ji će svo­ju ka­ri­je­ru na­kon stu­di­ja mo­ći os­tva­ri­ti u na­šoj tvrt­ki. U tom smis­lu, HEP je s vi­so­ko­škol­skim us­ta­no­va­ma u Hr­vat­skoj us­pos­ta­vio su­rad­nju na znans­tve­no­is­tra­ži­vač­kim, ra­zvoj­nim i obra­zov­nim pro­jek­ti­ma. HEP re­do­vi­to po­du­pi­re raz­li­či­te ak­tiv­nos­ti i pro­jek­te teh­nič­kih fa­kul­te­ta, od su­or­ga­ni­za­ci­je struč­nih sku­po­va, pre­ko na­ba­ve struč­nih ča­so­pi­sa, fi­nan­ci­ra­nja go­diš­njih čla­na­ri­na u me­đu­na­rod­nim stru­kov­nim udru­ga­ma do po­ti­ca­nja i na­gra­đi­va­nja iz­vr­s­nos­ti do­na­ci­ja­ma za na­gra­de naj­bo­ljim stu­den­ti­ma.

Pra­ti­mo i pro­jek­te stu­dent­skih udru­ga. Uz ins­ti­tu­ci­onal­nu su­rad­nju s fa­kul­te­ti­ma, HEP iz­vr­s­nim stu­den­ti­ma pris­tu­pa i pu­tem na­tje­ča­ja za sti­pen­di­je. Je­dan je ta­kav na­tje­čaj za do­dje­lu sti­pen­di­ja iz­vr­s­nim re­dov­nim stu­den­ti­ma di­plom­skih stu­di­ja pro­ve­den i proš­le, 2015. go­di­ne. Di­je­lom su sti­pen­di­je stu­den­ti­ma i hu­ma­ni­tar­nog ka­rak­te­ra, kao pri­mje­ri­ce sti­pen­di­je stu­den­ti­ma – dje­ci bez od­go­va­ra­ju­će ro­di­telj­ske skrbi. HEP pre­poz­na­je važ­nost uče­nja i zna­nja, ne sa­mo na aka­dem­skoj ra­zi­ni, već na svim stup­nje­vi­ma obra­zo­va­nja.

HEP ta­ko, još od 1995. go­di­ne nov­ča­nom na­gra­dom ‘Imam ži­cu!’ na­gra­đu­je uče­ni­ke os­nov­nih i sred­njih ško­la s naj­bo­ljim re­zul­ta­ti­ma na dr­žav­nim na­tje­ca­nji­ma zna­nja iz ma­te­ma­ti­ke, fi­zi­ke, eks­pe­ri­men­tal­ne fi­zi­ke i elek­tro­teh­ni­ke. Taj pro­jekt u sklo­pu ko­jeg je na­gra­đe­no vi­še od 600 uče­ni­ka pre­poz­na­la je Hr­vat­ska udru­ga za od­no­se s jav­noš­ću ko­ja je HEPu do­di­je­li­la na­gra­du za naj­bo­lji ko­mu­ni­ka­cij­ski pro­jekt na po­dru­čju druš­tve­no od­go­vor­nog pos­lo­va­nja u 2014. go­di­ni. Tre­ba spo­me­nu­ti i ak­ci­ju ‘Za na­še ma­le ge­ni­jal­ce’ ko­jom HEP nas­to­ji omo­gu­ći­ti uče­ni­ci­ma os­nov­nih ško­la što kva­li­tet­ni­je in­for­ma­tič­ko obra­zo­va­nje. Pr­ve smo go­di­ne do­ni­ra­li 30 no­vih ra­ču­na­la u de­vet hr­vat­skih os­nov­nih ško­la, a ak­ci­ju nas­tav­lja­mo i ove go­di­ne kad će­mo ško­la­ma do­ni­ra­ti no­vih 35 ra­ču­na­la.Zbog sve­ga na­ve­de­nog, dra­go nam je da smo dio pro­jek­ta Hr­vat­ska pa­met Hr­vat­skoj. Ve­se­li­mo se sva­kom do­brom pro­jek­tu i en­tu­zi­jaz­mu mla­dih ino­va­tiv­nih i po­du­zet­nih lju­di.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.