JA­DE May Me­eting pr­vi put u Za­gre­bu

Next Ju­ni­or En­ter­pri­se Stu­dent­ski tim sa ZŠEM-a po­ve­zat će do­ma­će i stra­ne stu­den­te s pos­lov­nom za­jed­ni­com

Poslovni Dnevnik - - HRVATSKA PAMET HRVATSKOJ - MARTA DUIĆ

plan za slje­de­ću go­di­nu. “Do za­vr­šet­ka pri­ja­va za do­ma­ćins­tvo JA­DE May Me­etin­ga os­tao je još sa­mo je­dan dan, od­nos­no 24 sa­ta za kom­plet­nu iz­ra­du fi­nan­cij­skog pla­na i pro­gra­ma. Mje­sec da­na na­kon, do­bi­li smo po­t­vr­du o do­ma­ćins­tvu te je or­ga­ni­za­ci­ja mo­gla za­po­če­ti”, pri­sje­ća se Dre­tar. “Iz­a­zov je bio pred na­ma i ni­smo ga mo­gli od­bi­ti. Po­ka­za­li smo svi­ma ko­li­ko smo spo­sob­ni ra­dom na pro­jek­ti­ma, za­što ne još jed­nom po­t­vr­di­ti na­šu kva­li­te­tu kroz or­ga­ni­za­ci­ju ovak­vog jed­nog even­ta u Hr­vat­skoj”, po­ru­či­la je Kar­la Vuč­ko­vić, vo­di­te­lji­ca pro­jek­ta.

“Još dok smo pris­tu­pa­li člans­tvu te or­ga­ni­za­ci­je iš­li smo na tak­va do­ga­đa­nja i kon­fe­ren­ci­je, upoz­na­va­li mla­de po­du­zet­ni­ke te smo shva­ti­li da je to iz­u­zet­no kva­li­te­tan for­mat u ko­jem am­bi­ci­oz­ni stu­den­ti ima­ju pri­li­ku u tri da­na pos­lu­ša­ti ugled­ne lju­de iz svi­je­ta biz­ni­sa, po­di­je­li­ti is­kus­tva sa stu­den­ti­ma ko­ji ra­de na slič­nim stva­ri­ma i u or­ga­ni­za­ci­ja­ma u svo­jim zem­lja­ma. Uz to, ovaj event je veliki plus i za grad jer do­la­zi mnoš­tvo mla­dih lju­di odjed­nom ko­ji će os­ta­ti ov­dje ta tri da­na i upoz­na­ti i Zagreb. Za­što ne bi­smo, ka­da smo već dio te or­ga­ni­za­ci­je, kon­fe­ren­ci­ju do­ve­li u Hr­vat­sku?”, po­jas­nio nam je Pe­tar Bu­to­rac, po­kre­tač Next Ju­ni­or En­ter­pri­sea.

Ati­pič­ni pro­fe­so­ri i top biz­ni­sme­ni

Ka­ko ka­že Bu­to­rac, nas­to­je do­ves­ti naj­ja­ča i naj­bo­lja mo­gu­ća ime­na do­ma­ćeg pos­lov­nog svi­je­ta, a ci­je­la kon­fe­ren­ci­ja će bi­ti miks gdje će se stu­den­ti mo­ći su­sres­ti s top lju­di­ma iz hr­vat­skog biz­ni­sa, ču­ti nji­hov stav pre­ma stu­dent­skom po­du­zet­niš­tvu te ka­ko oni vi­de stu­den­te i na ko­ji na­čin bi ih us­mje­ri­li da us­pi­ju u svom poduzetničkom pot­hva­tu ili op­će­ni­to u ka­ri­je­ri.

“Bi­ti će tu iz­u­zet­no ko­ris­nih sa­vje­ta, od to­ga što tre­ba­te ra­di­ti dok ste na fa­kul­te­tu, što na­kon fa­kul­te­ta, a go­vor­ni­ci će bi­ti sa­mi fa­kul­tet­ski pro­fe­so­ri ko­ji su ati­pič­ni i ima­ju is­kus­tva iz is­tra­ži­vač­kog i pos­lov­nog svi­je­ta. Osim to­ga, bit će iz­la­ga­nja i sa­mih stu­de­na­ta ko­ji su se do sa­da uklju­či­li u stu­dent­ske or­ga­ni­za­ci­je, ima­ju stu­dent­ske tvrt­ke i pos­ti­žu za­vid­ne re­zul­ta­te u svo­jim zem­lja­ma. Bi­tan je pri­je­nos me­đu­na­rod­nog is­kus­tva i da stu­den­ti vi­de ka­ko je to pri­mje­nji­vo i kod nas, a na­rav­no tu je i networ­king ko­ji je u da­naš­njem pos­lov­nom svi­je­tu klju­čan”, is­tak­nu­la je Vuč­ko­vić. Tre­nut­no na or­ga­ni­za­ci­ji ra­di 12 stu­de­na­ta, a po­di­je­li­li su se u ka­te­go­ri­je, pa ta­ko ima­ju tim za­du­žen za spon­zo­re, lo­gis­ti­ku te za mar­ke­ting. “S ob­zi­rom na to da se po pr­vi pu­ta su­sre­će­mo s ovak­vom or­ga­ni­za­ci­jom do­ga­đa­ja, vr­lo smo po­zi­tiv­ni i vje­ru­je­mo da će se svi na­ši pla­no­vi os­tva­ri­ti. Tre­nut­no ak­tiv­no tra­ži­mo spon­zo­re da bi­smo mo­gli po­kri­ti lo­gis­tič­ke tro­ško­ve, smje­štaj i pri­je­voz. Kas­ni­je, pri­je kon­fe­ren­ci­je pla­ni­ra­mo uze­ti i vo­lon­te­re da nam po­mog­nu, iako nas sa­da ima dva­na­est ako bu­de sve po pla­nu i do­đe nam 150 lju­di, ta­da nas dva­na­est ne­će bi­ti do­volj­no”, ot­kri­la nam je am­bi­ci­oz­ne pla­no­ve Kar­la Kralj.

“JA­DE May Me­eting je pri­li­ka da se upoz­na­te s ve­li­kim bro­jem stu­de­na­ta ko­ji su već to­kom fak­lu­te­ta shva­ti­li ka­ko sa­mo stu­di­ra­nje ni­je do­volj­no. Iz pr­ve ru­ke mo­že­te ču­ti ka­ko je to po­di­ći svo­ju stu­dent­sku tvrt­ku, star­tup ili or­ga­ni­za­ci­ju na no­ge, ko­ji su ‘day to day’ iz­a­zo­vi s ko­ji­ma se su­oča­va­te, od stva­ra­nja ras­po­re­da, vo­đe­nja sas­ta­na­ka do ras­po­re­đi­va­nja re­sur­sa. Vje­ru­je­mo da će tak­va is­kus­tva ko­le­ga stu­den­te po­tak­nu­ti da na svo­jim fa­kul­te­ti­ma otva­ra­ju tvrt­ke i for­mi­ra­ju or­ga­ni­za­ci­je tog ti­pa te ti­me sa­mi se­bi stva­ra­ju po­sao i pri­je ne­go što ima­ju di­plo­me u ru­ka­ma. Že­li­mo ih po­tak­nu­ti da se već u stu­dent­skim da­ni­ma ba­ce u pos­lo­ve i da sa­mos­tal­no vo­de svo­je tvrt­ke”, po­ru­ču­je Dre­tar.

LU­KA STANZL/PIXSELL

Čla­no­vi stu­dent­ske or­ga­ni­za­ci­je Next iz ZŠEM-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.