Ri­ba iz Sme­de­re­va kre­će u veliki iz­voz­ni po­hod

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ri­ba će se uvo­zi­ti, a oče­ku­je se otva­ra­nje još jed­ne tvor­ni­ce za obra­du dim­lje­nih fileta pas­tr­ve, ko­ja bi se uz­ga­ja­la u Sr­bi­ji

Sr­p­ski pre­mi­jer Alek­san­dar Vu­čić kra­jem tjed­na je pre­dao klju­če­ve no­vo­iz­gra­đe­nog pro­izvod­nog po­go­na u Sme­de­re­vu Bruni Co­or­na­er­tu, ge­ne­ral­nom di­rek­to­ru nje­mač­ke kom­pa­ni­je PTC. Ova kom­pa­ni­ja će usko­ro otvo­ri­ti po­go­ne za pre­ra­du mor­ske ri­be, u ko­ji­ma će do kra­ja go­di­ne po­sao na­ći 100, a u na­red­ne dvi­je go­di­ne još 200 rad­ni­ka. Oko 80 pos­to za­pos­le­nih bit će že­ne.

Po­gon od 4000 kva­dra­ta, iz­gra­đen pre­ma naj­no­vi­jim stan­da­ri­ma i pro­pi­si­ma u EU u ovom sek­to­ru, fi­nan­ci­rao je Grad Sme­de­re­vo, ko­ji je sa PTCom pot­pi­sao ugo­vor o pe­to­go­diš­njem za­ku­pu, pi­šu Ve­čer­nje no­vos­ti. Vu­čić se za­hva­lio PTCu što je do­nio od­lu­ku o inves­ti­ra­nju u Sr­bi­ji i lo­kal­noj sa­mo­upra­vi što je efi­kas­no osi­gu­ra­la nje­mač­kim part­ne­ri­ma uvje­te za po­če­tak pro­izvod­nje, ko­ja se oče­ku­je u trav­nju.

Ka­pa­ci­tet u pre­ra­di ri­be je 30.000 to­na go­diš­nje i bit će dos­tig­nut za oko tri go­di­ne. U po­čet­ku će ri­ba u sme­de­rev­ski po­gon do­la­zi­ti iz ino­zem­s­tva, ali, ka­ko je na­jav­lje­no, oče­ku­je se otva­ra­nje još jed­ne tvor­ni­ce za obra­du dim­lje­nih fileta pa- a po­tom i uz­goj pas­tr­ve u Sr­bi­ji.

Ina­će, PTC pre­ra­đu­je ri­bu u Nje­mač­koj, Polj­skoj, Tur­skoj i Ukra­ji­ni, a ve­lik dio pro­izvod­nje je u zem­lja­ma Da­le­kog is­to­ka. Co­or­na­ert je is­tak­nuo ka­ko kom­pa­ni­ja ima za­da­tak vra­ti­ti na europ­sko tr­ži­šte mor­sku hra­nu i plo­do­ve mo­ra, a otva­ra­nje po­go­na u Sme­de­re­vu po­če­tak je re­ali­za­ci­je tog za­dat­ka.

Iz ove kom­pa­ni­je po­ru­ču­ju ka­ko su Sr­bi­ju i Sme­de­re­vo iz­a­bra­li zbog do­bre in­fras­truk­tu­re, inves­ti­cij­skih po­ti­ca­ja, spo­ra­zu­ma o slo­bod­noj tr­go­vi­ni, ali i zbog obra­zo­va­ne rad­ne sna­ge.

PD

Klju­če­ve tvor­ni­ce pre­dao je sr­p­ski pre­mi­jer Alek­san­dar Vu­čić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.