Nje­mač­ki pro­duž­ni ka­bel s ko­jim ima stru­je za sve

Do­bra ide­ja YOUMU mo­že pu­ni­ti ure­đa­je be­žič­no, ima vi­še USB por­to­va, čak i ame­rič­ke utič­ni­ce

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE - ANA MA­RIA FI­LI­PO­VIĆ GRČIĆ

Ni­je iz­os­ta­la ni di­zaj­ner­ska kom­po­nen­ta, pa je YOUMU dos­tu­pan u se­dam raz­li­či­tih bo­ja i u tri du­ži­ne

Pro­sje­čan ko­ris­nik da­nas po­sje­du­je ne­ko­li­ko elek­tro­nič­kih ure­đa­ja, a kad se vi­še tak­vih oso­ba na­đe na is­tom mjes­tu vr­lo la­ko nas­ta­ne gu­žva oko iz­vo­ra na­pa­ja­nja. U Nje­mač­koj su tom pro­ble­mu do­sko­či­li To­bi­as Fört­s­ch, Car­sten Fic­h­tel i Cor­ne­li­us Sc­h­ne­ider ide­jom o pa­met­nom pro­duž­nom ka­be­lu na­zva­nom YOUMU. Na­kon dvi­je go­di­ne pla­ni­ra­nja, u ve- lja­či ove go­di­ne pro­jekt YOUMU lan­si­ran je na Kic­k­s­tar­ter plat­for­mu gdje kre­tiv­ni tro­jac pri­kup­lja­ja no­vac za nje­go­vu re­ali­za­ci­ju.

Kon­tro­la nad ure­đa­ji­ma

Pro­izvod se od os­ta­lih pro­duž­nih ka­be­la raz­li­ku­je po op­ci­ji be­žič­nog pu­nje­nja, multi USB por­ta, te eu­rop­ske i ame­rič­ke utič­ni­ce, kao i IoT (In­ter­net of Thin­gs) spe­ci­fi­ka­ci­je. IoT, ka­ko tvr­de, omo­gu­ću­je be­žič­nu kon­tro­lu nad ure­đa­ji­ma, od­nos­no YOUMU ima mo­guć­nost da pu­tem apli­ka­ci­je po­ša­lje po­ru­ku upo­zo­re­nja uko­li­ko je ko­ji od ure­đa­ja os­tao uklju­čen te po­nu­di op­ci­ju nje­go­va ga­še­nja. Us­to, ni­je iz­os­ta­la ni di­zaj­ner­ska kom­po­nen­ta, pa je dos­tu­pan u se­dam raz­li­či­tih bo­ja i u tri du­ži­ne. Za sad je pla­ni­ran u tri os­nov­na mo­de­la: So­lo, Tri­ple i Fi­ver ali se kom­po­nen­te i pri­ključ­ci na sva­ki od njih mo­gu na­do­gra­đi­va­ti. Ta­ko­đer, ovaj je ka­bel zbog svo­je te­ži­ne i op­ci­ja ras­tav­lja­nja te sas­tav­lja­nja prak­ti­čan i za pu­to­va­nja pri če­mu se opet kao jed­na od ve­ćih pred­nos­ti na­me­će što omo­gu­ću­je kom­bi­ni­ra­nje ame­rič­kih i europ­skih mo­du­la struj­nog na­pa­ja­nja.

Lo­gis­tič­ke pre­pre­ke

Te­ku­ću go­di­nu pla­ni­ra­ju is­ko­ris­ti­ti za usa­vr­ša­va­nje pro­izvo­da i nje­go­vo cer­ti­fi­ci­ra­nje, kao i za rje­ša­va­nje lo­gis­tič­kih pre­pre­ka u is­po­ru­ci u sve di­je­lo­ve svi­je­ta. Iz­me­đu os­ta­log po­zi­va­ju i sve za­in­te­re­si­ra­ne ko­ris­ni­ke da im dos­ta­ve pri­jed­lo­ge kom­po­nen­ti ko­je bi kao kup­ci ra­do vi­dje­li na ure­đa­ju.

Iako im je na Kic­k­s­tar­te­ru do ci­lja od 50 ti­su­ća eura, ko­li­ko tre­ba­ju za re­ali­za­ci­ju pro­jek­ta, os­ta­lo čak 36 da­na do sad su već pri­ku­pi­li vi­še od 40.000 eura.

PD

Na Kic­k­s­tar­te­ru su pri­ku­pi­li vi­še od 40 od za­cr­ta­nih 50 ti­su­ća eura po­treb­nih za re­ali­za­ci­ju pro­jek­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.