Efi­kas­ni­ja na­pla­ta i bo­lja ad­mi­nis­tra­ci­ja za­da­će Po­rez­noj

Mi­nis­tar fi­nan­ci­ja po­ru­čio da je us­pjeh ve­li­kim di­je­lom u nji­ma

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE -

Skup iz­voz­ni­ka Mi­nis­tar fi­nan­ci­ja po­ru­čio iz­voz­ni­ci­ma da us­pjeh ovi­si i o nji­ma

Moj je cilj i in­te­res da se porezna ba­za pro­ši­ri, a po­rez­ne sto­pe sma­nje. Kad, u ko­jim ok­vi­ri­ma, sad je te­ško re­ći, re­kao je Ma­rić

Oprav­da­no ima­te ve­li­ka oče­ki­va­nja od Vla­de, ali i ja imam odre­đe­na oče­ki­va­nja i od vas i od ci­je­lo­ga gos­po­dar­stva, da za­jed­no iz­gra­di­mo po­ma­ke i u ko­nač­ni­ci sku­pa sta­vi­mo hr­vat­sko gos­po­dar­stvo na put opo­rav­ka, a po­tom i ras­ta, re­kao je mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Zdrav­ko Ma­rić na kon­fe­ren­ci­ji Hr­vat­skih iz­voz­ni­ka “Eko­nom­ske po­li­ti­ke RH i oče­ki­va­nja za 2016.”

Us­pjeh u nji­ho­vim ru­ka­ma

Iz­voz­ni­ci­ma je po­ru­čio ka­ko us­pjeh Vla­de i ci­je­log gos­po­dar­stva do­brim di­je­lom ovi­si o hr­vat­skim iz­voz­ni­ci­ma. Vla­da će, ka­zao je, nas­ta­vi­ti po­dr­ža­va­ti HBOR, dr­ža­va će kroz mje­re ko­je naj­av­lju­je fi­skal­nu kon­so­li­da­ci­ju, sta­bi­li­zi­ra­nje jav­nog du­ga, uk­la­nja­nje ad­mi­nis­tra­tiv­nih ba­ri­je­ra omo­gu­ći­ti lak­še pos­lo­va­nje, a raz­miš­lja se i o ne­kim ele­men­ti­ma po­rez­nog ras­te­re­će­nja. Po­no­vio je da se ove go­di­ne po­re­zi sus­tav ne­će mi­je­nja­ti, na­po­me­nuv­ši da je te­ško re­ći ka­da po­du­zet­ni­ci mo­gu oče­ki­va­ti porezna ras­te­re­će­nja. “Moj je cilj i in­te­res da se porezna ba­za pro­ši­ri, a po­rez­ne sto­pe sma­nje. U ko­jem tre­nut­ku, u ko­jim mo­guć­nos­ti- ma i ok­vi­ri­ma, sad je te­ško re­ći, ali to je smjer”, is­tak­nuo je. Re­kao je i da su dva os­nov­na za­dat­ka pos­tav­lje­na pred po­rez­nu upra­vu: “efi­kas­na na­pla­ta po­re­za te­me­ljem pos­to­je­ćeg po­rez­nog sus­ta­va i is­ko­rak po- rez­ne ad­mi­nis­tra­ci­je u mno­go­če­mu, ka­ko bi svi­ma na­ma bio bo­lji fi­nan­cij­ski ser­vis”.

Pri­prem­lje­no 10 inves­ti­ci­ja

Na sku­pu je is­tak­nu­to ka­ko su za gos­po­dar­ski rast važ­ne inves­ti­ci­je, pri če­mu tre­ba sta­vi­ti u funk­ci­ju dr­žav­nu imo­vi­nu i oja­ča­ti ulo­gu HBORa. Pred­stoj­nik Dr­žav­nog ure­da za uprav­lja­nje dr­žav­nom imo­vi­nom (DUUDI) To­mis­lav Bo­ban re­kao je ka­ko se oče­ku­je da će se do kra­ja ožuj­ka pot­pi­sa­ti ugo­vor za Ku­pa­re, a na­veo je i da je pri­prem­lje­no 10 inves­ti­ci­ja, či­ji je plan pos­lan pre­mi­je­ru Ore­ško­vi­ću te oče­ku­je da će usko­ro po­če­ti raz­go­vo­ri o to­me. Pred­sjed­nik Hr­vat­skih iz­voz­ni­ka Da­rin­ko Ba­go is­tak­nuo je da su izvoz­ni­ci “is­tin­ski, iz­vr­s­ni dio hr­vat­sko­ga gos­po­dar­stva”, pa je važ­no afir­mi­ra­ti iz­vr­s­nost. “Bit­no nam je kao iz­voz­ni­ci­ma da se stvo­ri svi­jest da je iz­voz, od­nos­no iz­voz­no gos­po­dar­stvo, slič­no no­go­me­tu. Ofen­ziv­no se igra na tu­đem te­re­nu i to su on­da go­lo­vi, a na do­ma­ćem se čvr­sto bra­ni do­ma­ći te­ren od nekvalitetnih pro­izvo­da”, sli­ko­vi­to je re­kao Ba­go. “Te dvi­je po­ru­ke smo pos­la­li i mis­li­mo da smo do­bi­li ra­zu­mi­je­va­nje i mi­nis­tra fi­nan­ci­ja, a na­dam se da će­mo do­bi­ti i od Vla­de”, ka­zao je Ba­go.

IZ­VOZ JE PO­PUT NO­GO­ME­TA. OFEN­ZIV­NO SE IGRA NA TU­ĐEM TE­RE­NU, A NA DO­MA­ĆEM SE ČVR­STO BRA­NI TE­REN OD NEKVALITETNIH PRO­IZVO­DA, KA­ŽE DA­RIN­KO BA­GO

D. VIŠNJIĆ/PIXSELL

Mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Zdrav­ko Ma­rić i Da­rin­ko Ba­go, pred­sjed­nik Hr­vat­skih iz­voz­ni­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.