PO­MO­ĆI S INVES­TI­CI­JA­MA

MER­KEL: SPREM­NI SMO

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Po­li­ti­ku re­for­mi no­ve hr­vat­ske Vla­de mo­gu sa­mo podržati, bi­ti će do­bro do­đe li do ras­ta i sma­nje­nja du­go­va. Sprem­ni smo po­mo­ći s na­šim tvrt­ka­ma, da se uklju­či­mo u inves­ti­ci­je. Što su tran­s­pa­rent­ni­ji uvje­ti, to je bo­lja inves­ti­cij­ska kli­ma. Iz­ja­vi­la je to nje­mač­ka kan­ce­lar­ka Age­la Mer­kel na­kon su­sre­ta s hr­vat­skim pre­mi­je­rom Ti­ho­mi­rom Ore­ško­vi­ćem ko­ji je u služ­be­noj po­sje­ti Nje­mač­koj. Po­ru­či­la je ka­ko dvi­je zem­lje že­le nas­ta­vi­ti pri­ja­telj­ske od­no­se te do­da­la da je “do­go­vo­ren nje­mač­ko-hr­vat­ski task for­ce, ko­ji će se sas­ta­ti 15. ožuj­ka”. Ras­prav­lja­li su i o iz­bje­glič­koj kri­zi. Kan­ce­lar­ka je po­ru­či­la da se mo­ra­mo vra­ti­ti na Sc­hen­gen. “Si­gur­no će­mo do­bi­ti no­ve iz­bje­glič­ke ru­te”, za­klju­či­la je. Ore­ško­vić je do­dao da su Hr­vat­ska i Nje­mač­ka part­ne­ri: “Nje­mač­ka je po­ka­za­la ve­li­ku hu­ma­nost. Hr­vat­ska je pre­poz­na­la pat­nju na­ro­da i su­ra­đi­va­la u pru­ža­nju po­mo­ći”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.