ŠE­ĆE­RA­NA VI­RO GU­BI­TAK SMA­NJI­LA NA 6,5 MI­LI­JU­NA KU­NA

Za­dri­na tvor­ni­ca opo­ra­vi­la se od te­ške 2014.

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MA­RI­JA BR­NIĆ ma­ri­ja.br­nic@pos­lov­ni.hr

Vi­ro­vi­tič­ka še­će­ra­na pri­ho­de je po­ve­ća­la 54%, na 932,7 mil. kn. Pad iz­vo­za na­dok­na­di­li na do­ma­ćem tr­ži­štu

Vi­ro­vi­tič­ka tvor­ni­ca še­će­ra Vi­ro, za­jed­no s po­ve­za­nim druš­tvi­ma Sla­do­ra­na, Sla­vo­ni­ja i Vi­ro ko­ope­ra­ci­ja, u proš­loj se go­di­ni opo­ra­vi­la na­kon iz­u­zet­no te­ške 2014., te je, pre­ma ne­re­vi­di­ra­nom fi­nan­cij­skom iz­vi­ješ­ću objav­lje­nom na Za­gre­bač­koj bur­zi, os­tva­ri­la do­bit od 4,7 mi­li­ju­na ku­na. Go­di­nu ra­ni­je Gru­pa Vi­ro pos­lo­va­la je s gu­bit­kom od čak 229,5 mi­li­ju­na ku­na. Pri­ho­di gru­pa­ci­je ras­li su u od­no­su na pret­hod­nu go­di­nu 10 pos­to i iz­no­si­li su 1,193 mi­li­jar­de ku­na, dok su ra­sho­di sma­nje­ni 9,5 pos­to, na 1,188 mi­li­jar­di.

Na ra­zi­ni sa­mog Vi­ra, pak, i proš­la go­di­na za­vr­še­na je s ne­ga­tiv­nim re­zul­ta­tom, no u od­no- su na 2014. gu­bi­tak je osjet­no sma­njen i iz­no­sio je 6,5 mi­li­ju­na ku­na. Go­di­nu ra­ni­je gu­bi­tak Vi­ra bio je 61,5 mi­li­ju­na ku­na. Vi­ro­vi­tič­ka še­će­ra­na, na­vo­di se u iz­vi­ješ­ću, osjet­no je po­ve­ća­la pri­ho­de u 2015., čak 54 pos­to, te su do­seg­nu­li 932,7 mil. ku­na. Pri­tom su pri­ho­di od iz­vo­za u Vi­ru pa­li 55 pos­to, što je na­dok­na­đe­no pro­da­jom na do­ma­ćem tr­ži­štu, či­ji se udio s 45 pos­to po­dig­nuo na 57 pos­to.

Za­nim­ljiv je i po­da­tak da je zbog ni­ske ci­je­ne še­će­ra i sla­bi­jeg in­te­re­sa pro­izvo­đa­ča še­ćer­ne re­pe u Ma­đar­skoj za 2015. ugo­vo­re­no tek 110 hek­ta­ra, dok je u pro­tek­lih de­set go­di­na Vi­ro u Ma­đar­skoj ugo­va­rao stan­dard­no po 2080 hek­ta­ra. U Hr­vat­skoj je ugo­vo­re­no 4767 hek­ta­ra, a za­si­ja­no je 4506. No, una­toč pa­du ugo­vo­re­nih po­vr­ši­na, os­tva­re­ni su pro­sječ­ni re­zul­ta­ti u pro­izvod­nji re­pe. Tvrt­ka je la­ni inves­ti­ra­la 11,4 mil. kn u teh­no­lo­gi­ju i odr­ža­va­nje pos­tro­je­nja.

D. ŠANTOŠI/VL/PIX

La­ni inves­ti­ra­li 11,4 mil. kn u teh­no­lo­gi­ju i odr­ža­va­nje pos­tro­je­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.