‘Porezna nas dr­ži ble­sa­vi­ma, žal­bu smo da­li na vri­je­me’

Na­met­nut im je, ka­žu, dug od 18,3 mil. kn, žal­ba im je tri go­di­ne u la­di­ci, što je za­tez­ne ka­ma­te di­glo na 7,8 mil. kn

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Sa­mo­vo­ljom služ­be­ni­ka Po­rez­ne upra­ve na­met­nut im je dug od 18,3 mi­li­ju­na ku­na za raz­dob­lje 2008.2010., od če­ga se na za­tez­ne ka­ma­te od­no­si 7,8 mi­li­ju­na ku­na, prem­da su u ro­ku pre­da­li žal­bu 1. ve­lja­če 2013. No, ona je rje­ša­va­na, od­nos­no sta­ja­la je u ne­či­joj la­di­ci tri go­di­ne, do 8. ve­lja­če 2016. iako je za­kon­ski rok za od­go­vor 60 da­na.

Ta­ko u Upra­vi split­skog Tom­myja objaš­nja­va­ju za­što su u ti­sko­vi­na­ma obja­vi­li oglas ko­jim jav­no tra­že pot­po- ru pre­mi­je­ra, mi­nis­tra fi­nan­ci­ja i rav­na­te­lja Po­rez­ne upra­ve ne­ka “spri­je­če bez­a­ko­nje i pljač­ku” ko­joj su pod­vrg­nu­ti.

Po­rez­nim du­gom od 10,5 mil. kn os­po­ra­va­na je tran­sak­ci­ja re­ali­zi­ra­na iz­me­đu dva ne­po­ve­za­na po­du­zet­ni­ka, kon­ku­ren­ta na tr­ži­štu, uz ne­priz­na­va­nje pra­va na ko­ri­šte­nje pret­po­re­za za ured­no pla­će­ni PDV jer je, is­ti­ču u Tom­myju, po­rez­nik us­ta­no­vio da “ni­su pre­do­či­li do­ku­men­ta­ci­ju ko­jom bi do­ka­za­li vri­jed­nost i eko­nom­ske ko­ris­ti tran­sak­ci­je”. Tvr­de da su po­rez­ni­ci još 2012. ut­vr­di­li da “pr­vos­tu­panj­sko rje­še­nje ni­je iz­vr­š­no”, da bi u ve­lja­či 2016. iz­da­li obraz­lo­že­nje da je pos­ta­lo na­pla­ti­vo u 2012.

Ogla­som upo­zo­ra­va­ju da ni­je po­sri­je­di usam­lje­ni pri­mjer iživ­lja­va­nja bi­ro­kra­ci­je na po­du­zet­ni­ci­ma. Pod­sje­ća­ju ka­ko im je u pos­tup­ku nad­zo­ra za 2012. u lo­kal­nom ure­du u trav­nju 2015. odre­za­na porezna obve­za od 34 mil. kn. Na­kon žal­be i su­oča­va­nja ar­gu­me­na­ta u sre­diš­njem ure­du u Za­gre­bu do­bi­li su rje­še­nje na 2,9 mi­li­ju­na ku­na, što su i pla- ti­li. “Ve­lik dio vre­me­na, ener­gi­je i nov­ca tro­ši­mo da do­ka­že­mo ne­vi­nost i is­prav­no pos­tu­pa­nje, umjes­to da se ba­vi­mo biz­ni­som”, is­ti­ču i na­vo­de da mno­gi po­du­zet­ni­ci ima­ju slič­ne pro­ble­me, pa su za­to od­lu­či­li jav­no re­agi­ra­ti. Svo­je obve­ze, tvr­de, is­pu­nja­va­ju ured­no. “Pret­pos­tav­lja­mo da nas po­rez­no tijelo dr­ži za nes­po­sob­ne i/ili ble­sa­ve”, ka­žu u Tom­myju. Iz središnjice Po­rez­ne upra­ve su, pak, naj­a­vi­li da će “po­zva­ti obvez­ni­ka na sas­ta­nak, sas­lu­ša­ti nje­go­ve ar­gu­men­te te po­du­ze­ti sve po­treb­ne mje­re”

To­mis­lav Ma­mić, vlas­nik Tom­myja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.