Var­teks us­pio sma­nji­ti mi­nus za 28,3 mil. kn

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Iako će im 2015. os­ta­ti u ne­ga­tiv­nom pred­z­na­ku, Var­teks Gru­pa ipak po­ka­zu­je zna­ko­ve opo­rav­ka. Gu­bi­tak ko­ji je go­di­nu pri­je iz­no­sio vi­še od 37 mi­li­ju­na ku­na znat­no je uma­njen na 8,9 mi­li­ju­na.

Ukup­ni pri­ho­di kom­pa­ni­je os­tva­ri­li su rast od 6,5 pos­to i do­seg­nu­li su 14,1 mi­li­jun ku­na, a do­bar trend sli­je­de i ra­sho­di ko­ji u la­ni u od­no­su na 2014. go­di­nu sma­nje­ni dok su ukup­ni ra­sho­di ma­nji 5,6 pos­to od­nos­no 14,2 mi­li­ju­na ku­na. Ras­li su i pri­ho­di od pro­da­je, po­pe­li su se na 15,7 mi­li­ju­na ku­na, što je 8% bo­lji re­zul­tat ne­go 2014., a tre­ba na­gla­si­ti da je u toj ra­ču­ni­ci iz­voz re­ali­zi­rao 42,4 pos­to udje­la.

“Zna­ča­jan po­zi­ti­van po­mak u pos­lo­va­nju re­zul­tat je kon­ti­nu­ira­nog una­pre­đe­nja asor­ti­ma­na vlas­ti­tih rob­nih mar­ki te ra­zvo­ja spe­ci­ja­li­zi­ra­nih pro­gra­ma kor­po­ra­tiv­nog odi­je­va­nja i odje­će za po­seb­ne na­mje­ne”, sto­ji u pri­op­će­nju Var­tek­sa.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.