Na Me­tro­ne­tu sva­ka sed­ma tvrt­ka u Hr­vat­skoj

Rast bro­ja ko­ris­ni­ka i us­lu­ga dig­nuo pri­ho­de

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Zagreb Me­tro­net je obja­vio da je la­ni broj ko­ris­ni­ka po­ve­ćao za šest pos­to te da sa­da sva­ki sed­mi pos­lov­ni ko­ris­nik u Hr­vat­skoj ko­ris­ti nje­go­ve fik­s­ne te­le­ko­mu­ni­ka­cij­ske us­lu­ge. Rast ko­ris­nič­ke ba­ze te po­traž­nje za clo­ud us­lu­ga­ma, br­zim in­ter­ne­tom i pri­je­no­som po­da­ta­ka po­ve­ćao je pri­hod Me­tro­ne­ta u 2015. za 1,3 pos­to, na 216,8 mi­li­ju­na ku­na. Us­to, ope­ra­ter je oja­čao ope­ra­tiv­nu do­bit od 1,5 pos­to na 88,7 mi­li­ju­na ku­na te sma­njio dug za 21,3 mi­li­jun ku­na, na 273 mi­li­ju­na ku­na. Omjer dug/ EBITDA sa­da iz­no­si 2,9 pu­ta. Želj­ko Lu­kač, pred­sjed­nik Upra­ve Me­tro­ne­ta, na­vo­di da su la­ni po­ve­ća­li inves­ti­ci­je za 23 pos­to, na 56,3 mi­li­ju­na ku­na. Is­ti­če da su ula­ga­li u op­tič­ku mre­žu, no­vu ge­ne­ra­ci­ju IP te­le­fo­ni­je, mrež­nu i IT opre­mu za pru­ža­nje clo­ud us­lu­ga. “Us­po­re­di­mo li re­zul­ta­te do­ma­ćih te­le­kom ope­ra­te­ra u 2015. go­di­ni, evi­dent­no je da smo je­di­ni ope­ra­ter ko­ji nas­tav­lja s po­zi­tiv­nim tren­do­vi­ma ras­ta u svim ključ­nim seg­men­ti­ma, od pri­ho­da do ne­to do­bi­ti”, za­klju­ču­je Lu­kač.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.