Fo­gec opet vo­di udru­že­ne ino­ula­ga­če

FIC Naj­a­vi­li veliki skup o di­rek­t­nim stra­nim ula­ga­nji­ma u lip­nju

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Zagreb Na iz­bor­noj skup­šti­ni Udru­že­nja stra­nih ula­ga­ča u Hr­vat­skoj (Fo­re­ign Inves­tors Co­un­cil, FIC) Mla­de­nu Fo­ge­cu, pred­sjed­ni­ku Upra­ve Si­emen­sa Hr­vat­ska, po­vje­ren je još je­dan man­dat na če­lu, do 2018. Za no­ve pot­pred­sjed­ni­ke iz­a­bra­ni su Zol­tán Ál­dott, pred­sjed­nik Upra­ve Ine, i Vik­tor Pav­li­nić, član Upra­ve i gl. fi­nan­cij­ski di­rek­tor Te­le2. Kao no­vi čla­no­vi Uprav­nog od­bo­ra iz­a­bra­ni su Mic­ha­el Ge­org Mül­ler, pred­sjed­nik Upra­ve Ra­if­fe­isen­bank Aus­tria, i Ma­ri­ja­na Bu­ba­lo, di­rek­to­ri­ca kor­po­ra­tiv­nih pos­lo­va Phi­lip Mor­ri­sa Zagreb. No­vi su čla­no­vi Ra­if­fe­isen­bank Aus­tria, Tri­glav osi­gu­ra­nje, SGS Adri­ati­ca, TMF Cro­atia, PwC i KPMG Cro­atia. Naj­av­ljen je veliki skup o di­rek­t­nim stra­nim ula­ga­nji­ma u lip­nju, u su­rad­nji s ve­le­pos­lans­tvi­ma naj­kon­ku­rent­ni­jih ze­ma­lja.

M. PR­PIĆ/PIX

Mla­den Fo­gec, Si­emens Hr­vat­ska

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.