Sva­ki pro­jekt je va­žan za sta­bil­nost eko­no­mi­je

Stra­te­gi­ja dr­žav­nih ko­map­ni­ja mo­ra bi­ti ra­zvoj

Poslovni Dnevnik - - ENERGY INVESTMENT - ANA BLAŠKOVIĆ ana.bla­sko­vic@pos­lov­ni.hr

Pli­na­cro je pri­mje­ri­ce osi­gu­rao 7,2 mi­li­ju­na eura za pri­pre­mu pro­je­ka­ta, iz­ja­vio je Ma­rin Zov­ko iz Pli­na­croa

Mno­go lju­di, čak i iz ener­get­skog sek­to­ra, spo­či­ta­va nam či­nje­ni­cu da ne­ma­mo stra­te­ški do­ku­ment, jer pos­to­je­ći tre­ba spa­li­ti. Mis­lim da u ener­ge­ti­ci ne­ma no­vih i sta­rih pro­je­ka­ta, ima sa­mo onih ko­ji ni­smo ili je­smo na­pra­vi­li. Da smo ih na­pra­vi­li vi­še, bi­li bi­smo da­nas ener­get­ski neo­vis­ni­ji, ima­li bi vi­še kom­po­nen­ti ko­je ru­še ci­je­nu ener­gen­ti­ma”, po­ru­čio je mi­nis­tar po­du­zet­niš­tva i obr­ta Dar­ko Hor­vat na pa­ne­lu ‘Si­gur­nost ops­kr­be: Ula­ga­nja u in­fras­truk­tu­ru’ “Spa­li­mo li sta­ru stra­te­gi­iju, pi­tam vas što nam os­ta­je. Naj­vi­še me bri­ne što stru­ka ne­ma je­dins­tven stav, oče­ki­vao sam da­nas pet ključ­nih za­klju­ča­ka što stru­ka sma­tra nuž­nim od inves­ti­ci­ja”, re­kao je Hor­vat. Pred­stav­nik na­ci­onal­ne naf­t­ne kom­pa­ni­je Ine Goran Ša­ra­va­nja ka­že: “Bit­no je na­gla­si­ti da će Hr­vat­ska bi­ti da­le­ko si­gur­ni­ja u ops­kr­bi ako je do­bro in­fra- struk­tur­no po­ve­za­na sa su­sjed­nim zem­lja­ma, po­put Slo­ve­ni­je i Ma­đar­ske, ali i BIH i os­ta­lim su­sje­di­ma. Ula­ga­nja su nuž­na, ali što smo po­ve­za­ni­ji u svim ele­me­na­ta (stru­ja, pli­no­vo­di) lak­še će bi­ti ugo­vo­ri­ti du­go­roč­ne ugo­vo­re za LNG i nas­tu­pa­ti pre­ma kli­jen­ti­ma. Uz to ima­mo i mo­re što zna­či da ne­ma­mo usko gr­lo u do­pre­mi i ot­pre­mi ener­ge­na­ta”, ka­že Ša­ra­va­nja. Na­vo­di pri­mjer, ta­li­jan­skog LNGa ko­ji pos­lu­je ne­ga­tiv­no upra­vo za­to jer ne­ma osi­gu­ra­ne du­go­roč­ne ugo­vo­re.

Važ­nost pro­je­ka­ta

“Uz pri­vat­ni sek­tor, upra­vo su dr­žav­ne tvrt­ke ve­lik ge­ne­ra­tor inves­ti­ci­ja. Eu­rop­ska uni­ja pre­poz­na­je važ­nost ener­get­skih pro­je­ka­ta, Pli­na­cro je pri­mje­ri­ce osi­gu­rao 7,2 mi­li­ju­na eura za pri­pre­mu pro­je­ka­ta”, ka­že Ma­rin Zov­ko iz Pli­na­croa. I Bo­štajn Na­past iz Ge­opli­na, is­ti­če da je 50 mi­li­ju­na sred­sta­va iz EU fi­nan­ci­ra­lo 300 mi­li­ju­na eura vri­jed­ne pro­jek­te, a u pri­pre­mi je još niz no­vih inves­ti­ci­ja. I u do­ma­ćem Ja­na­fu fok­si­ra­ni su na si­gur­nost ops­kr­be, što je je­dan od stra­te­ških ci­lje­va kom­pa­ni­je. “Ja­naf ra­di na dva fron­ta. Po­ve­ća­li smo sprem­nič­ke ka­pa­ci­te­te za vi­še od 70 pos­to, a sprem­nič­ke ka­pa­ci­te­te za naf­t­ne de­ri­va­te dvos­tru­ko. Već 40 go­di­na ima­mo stra­te­šku po­zi­ci­ju kod tran­s­port­nog sus­ta­va”, ka­že Gor­da­na Se­ku­lić iz Ja­na­fa. Dvo­s­mjer­ni prav­ci do­ba­ve ko­je omo­gu­ću­je dr­žav­na tvrt­ka nuž­ni su u slu­ča­ju kri­ze, što je važ­no i europ­skim čla­ni­ca­ma po­put Ma­đar­ske, Slovačke i Če­ške ko­je ko­ris­te Ja­na­fo­ve ka­pa­ci­te­te tran­s­por­ta. Za od­lu­ke o inves­ti­ci­ja­ma bit­na je ana­li­za pri­ho­da, ali i stra­te­ški fa­kor ko­ji je pre­su­dio u slu­ča­ju po­ve­zi­va­nja Kr­ka s kop­nom, ko­ji ne­će do­ni­je­ti no­ve pri­ho­de već si­gur­nost ops­kr­be.

Kad je u pi­ta­nju dru­gi ener­gent, plin i pro­jekt pli­no­fi­ka­ci­je Dal­ma­ci­je, re­ali­za­ci­ja je za­pi­nje. “Po­traž­nja za pli­nom od 2009. na­ova­mo sma­nji­la se za če­t­vr­ti­nu, što je ne­ga­tiv­no utje­ca­lo na nas i za­to kas­ni­mo s pla­no­vi­ma”, is­ta-

UZ PRI­VAT­NI SEK­TOR, UPRA­VO SU DR­ŽAV­NE TVRT­KE VE­LIK GE­NE­RA­TOR INVES­TI­CI­JA. EU­ROP­SKA UNI­JA PRE­POZ­NA­JE VAŽ­NOST ENER­GET­SKIH PRO­JE­KA­TA

knuo je Wer­ner Ca­sa­gran­de iz EVN Cro­atia Plin. Po­seb­no je ok­li­je­va­nje pri­klju­či­va­nja na mre­žu pri­mjet­no kod gra­do­va i žu­pa­ni­ja ko­ji ok­li­je­va­ju, ka­že Ca­sa­gran­de. “Prem­da ima vo­de­ću ulo­gu na plin­skom tr­ži­štu, u Pr­vom pli­nar­skom druš­tvu raz­miš­lja­ju o dalj­noj di­ver­zi­fi­ka­ci­ji pos­lo­va­nja, u seg­men­tu ob­nov­lji­vih iz­vo­ra ener­gi­je, PPD ra­zvi­ja dvi­je inves­ti­ci­je neo­vis­no o dr­žav­nim su­bven­ci­ja”, ka­že Iva­na Ivan­čić iz PPDa.

Na od­lu­ke o inves­ti­ci­ja­ma svo­ju ri­ječ dat će ci­je­na naf­te i pli­na na svjet­skom tr­ži­štu, ali i reg­gu­la­tor­ni ok­vir u Hr­vat­skoj na ko­ji inves­ti­to­ri po­seb­no gle­da­ju. “Sve naf­t­ne kom­pa­ni­je, ne­ka­ko se no­se sa si­tu­aci­jom ni­skim ci­je­na. Sa sta­ja­li­šta Hr­vat­ske, mo­gu po­no­vi­ti, što sta­bil­ni­ji re­gu­la­tor­ni ok­vir i pre­dvi­di­vost za­ko­na bo­lji je ok­vir za po­ten­ci­jal­na ula­ga­nja. U tom po­gle­du dra­go mi je ču­ti naj­a­ve da se ove go­di­ne po­re­zi ne­će di­ra­ti jer sta­bil­nost sma­nju­je rizik pos­lo­va­nja”, ka­že Ša­ra­va­nja. Mi­nis­tar Hor­vat pak pod­sje­ća da Hr­vat­skoj tre­ba­ju sta­bil­ni iz­vo­ri ener­gi­je ko­ji se ne mo­gu kom­pen­zi­ra­ti al­ter­na­tiv­nim iz­vo­ri­ma. Za grad­nju Plo­mi­na C i da­lje je za­in­te­re­si­ran ja­pan­ski Ma­ru­be­ni.

“Mi smo za­in­te­re­si­ra­ni za pro­jekt na ko­jem već dvi­je go­di­ne su­ra­đu­je­mo s HEPom. Sma­tra­mo da je to do­bar pro­jekt za Hr­vat­sku za ener­get­sku si­gur­nost”, ka­že Hi­ro­shi Tac­hi­ga­mi. Inves­ti­ci­ju či­ja se vri­jed­nost pro­cje­nju­je na mi­li­jar­du eura fi­nan­ci­ra­li bi Ma­ru­be­ni i HEP, uz pot­po­ru kre­di­to­ra iz Fran­cu­ske, Nje­mač­ke i Ja­pa­na. Una­toč pa­du po­troš­nje pli­na, veliki stra­te­ški pro­jek­ti idu da­lje, a Eu­ro­pa ra­zvi­ja no­ve stra­te­ške prav­ce do­ba­ve pli­na. U ok­vi­ru eu­rop­ske stra­te­gi­je, Hr­vat­ska mo­ra ima­ti svo­ju u ok­vi­ru vi­zi­je i iz­gra­di­ti svoj stav de de­fi­ni­ra­ti du­go­roč­nu ulo­gu pli­na”, sma­tra Ivan­čić.

M. PR­PIĆ/PIXSELL

Pa­nel o ener­get­skoj

si­gur­nos­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.