Sru­šen mo­no­pol Sr­bi­ja­ga­sa, sr­p­ski dis­tri­bu­te­ri tra­že dru­ge do­bav­lja­če

Sr­bi­ja­gas je, una­toč 25% jef­ti­ni­jem pli­nu na svjet­skom tr­ži­štu, po­jef­ti­no sa­mo 9%

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Mo­no­pol jav­nog po­du­ze­ća Sr­bi­ja­ga­sa ko­nač­no je raz­bi­jen, vr­šač­ko ko­mu­nal­no po­du­ze­će Dru­gi oktobar pr­vo je u Sr­bi­ji ko­je je ra­ski­nu­lo ugo­vor o is­po­ru­ci pli­na sa Srbijagasom na­kon vi­še od 60 go­di­na. Is­to že­le i dis­tri­bu­te­ri u Zre­nja­ni­nu, In­đi­ji, Su­bo­ti­ci i dru­gim di­je­lo­vi­ma zem­lje, a os­nov­ni raz­log je od­bi­ja­nje Sr­bi­ja­ga­sa da spus­ti ci­je­ne, pi­še Ve­čer­nje no­vos­ti.

Na­ime, iako je ci­je­na pli­na na svjet­skom tr­ži­štu ni­ža 25 pos­to Sr­bi­ja­gas je dis­tri­bu­te­ri­ma po­jef­ti­nio za sa­mo de­vet pos­to. Za­to će po­tro­ša­či u Vr­š­cu od ožuj­ka za plin pla­ća­ti 4,8 di­na­ra ma­nje po pros­tor­nom me­tru. Dru­gi oktobar je bo­lju ci­je­nu pos­ti­gao kod be­ograd­skog do­bav­lja­ča Elgas Ener­gy Tra­ding. “Sr­bi­ja­gas već go­to­vo go­di­nu da­na plin ku­pu­je za 25 pos­to po­volj­ni­je, a mi­ni­mal­no spu­šta ci­je­nu”, objaš­nja­va Ra­do­mir Ći­ri­lo­vić iz Udru­že­nja po­tro­ša­ča ener­ge­ti­ke Pros­pe­ri­tet. “U Nje­mač­koj je ci­je­na spu­šte­na za 21 pos­to, kod nas de­vet. Ra­ni­je je Sr­bi­ja­gas bio mo­no­po­list i dis­tri­bu­te­ri su mo­ra­li ku­po­va­ti sa­mo kod nje­ga. Sa­da se otvo­ri­la mo­guć­nost da se ener­gent ku­pu­je i na dru­gom mjes­tu, od tvrt­ki ko­je su sprem­ne spus­ti­ti ci­je­ne ka­da je to mo­gu­će. Vje­ro­vat­no su plin ku­pi­li na stra­nom tr­ži­štu gdje još do­dat­no po­volj­ni­ji ne­go kod nas”, ka­že Ći­ri­lo­vić. “Sr­bi­ja­gas još ima mo­no­pol pre­ko za­ku­pa ka­pa­ci­te­ta”, ka­že Lji­lja­na Ha­dži­ba­bić iz Agen­ci­je za ener­ge­ti­ku Sr­bi­je.

KO­MU­NAL­NO PO­DU­ZE­ĆE DRU­GI OKTOBAR IZ VRŠCA RA­SKI­NU­LO JE UGO­VOR SA SRBIJAGASOM I PLIN KU­PU­JE OD DO­BAV­LJA­ČA ELGAS ENER­GY TRA­DING

PD

Sr­bi­ja gas plin ku­pu­je znat­no jef­ti­ni­je, a pre­ma­lo spu­šta ci­je­nu svo­jim kup­ci­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.