TESLINE TVOR­NI­CE

ŠTRAJK NA GRA­DI­LI­ŠTU

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Sto­ti­nu gra­đe­vin­skih rad­ni­ka ko­ji ra­de na iz­grad­nji tvor­ni­ci ba­te­ri­ja Tes­la Mo­tor­sa u Ne­va­di stu­pi­lo je u štrajk zbog ko­ri­šte­nja rad­ni­ka iz dru­gih sa­vez­nih dr­ža­va. Iz­vo­đač ra­do­va, tvrt­ka Brycon, raz­lju­ti­la je lo­kal­ne sin­di­ka­te ko­ri­šte­njem rad­ne sna­ge iz No­vog Mek­si­ka i Ari­zo­ne. Ina­če, Brycon ima sje­di­šte u No­vom Mek­si­ku. U pri­op­će­nju Tesle ko­je pre­no­si Blo­om­berg sto­ji da nji­hov part­ner za­poš­lja­va vi­še od 50 pos­to gra­đe­vi­na­ca iz Ne­va­de, a da će vi­še od 75 pos­to za­pos­le­nih u toj tvor­ni­ci ima­ti pre­bi­va­li­šte u toj dr­ža­vi.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.