NASA ne odus­ta­je od na­s­ljed­ni­ka Concordea

Su­rad­nja s Loc­k­he­edom na ra­zvo­ju

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ame­rič­ka sve­mir­ska agen­ci­ja NASA ne odus­ta­je od iz­ra­de pr­vog nad­zvuč­nog put­nič­kog zra­ko­plo­va na­kon Con­cor­de­ova umi­rov­lje­nja 2003. go­di­ne. NASA je u po­ne­dje­ljak u zrač­noj lu­ci Re­agan u bli­zi­ni Wa­shin­g­to­na ame­rič­koj kom­pa­ni­ji Loc­k­he­ed Mar­tin uru­či­la 20 mi­li­ju­na do­la­ra vri­je­dan ugo­vor ko­ji po­dra­zu­mi­je­va iz­ra­du eks­pe­ri­men­tal­nog nad­zvuč­nog zra­ko­plo­va, a či­je bi tes­ti­ra­nje tre­ba­lo za­po­če­ti 2020. go­di­ne. Is­tra­ži­va­nje će pr­vens­tve­no bi­ti us­mje­re­no na sma­nje­nje bu­ke ko­ja nas­ta­je pri- li­kom pro­bi­ja­nja zvuč­nog zi­da pri le­tu br­zi­nom dva­put ve­ćom od br­zi­ne zvu­ka, što je i naj­ve­ća pred­nost tak­vih zra­ko­plo­va. Ina­če, su­rad­nja iz­me­đu Loc­k­he­eda i NASAe ni­je no­vost jer tra­je već vi­še od de­set­lje­ća, po­t­vr­dio je Rob We­iss, ge­ne­ral­ni di­rek­tor Loc­k­he­ed Skunk Wor­k­sa.

No, da je za kon­kret­ne pla­no­ve još pre­ra­no upo­zo­rio je Ric­hard Abo­ula­fia, ana­li­ti­čar Te­al gru­pa­ci­je na­vo­de­ći as­tro­nom­ske tro­ško­ve tak­vih le­to­va kao raz­log nji­ho­va ko­mer­ci­jal­nog ne­us­pje­ha. Na­ime, aero­di­na­mi­ka po­treb­na za pos­ti­za­nje tak­vih br­zi­na na­la­že bit­no uži trup zra­ko­plo­va, što ogra­ni­ča­va broj put­ni­ka, te po­troš­nju da­le­ko vi­še go­ri­va. To bi u ko­nač­ni­ci zna­či­lo da bi nad­zvuč­ni avi­oni mo­gli le­tje­ti is­klju­či­vo na ru­ta­ma za ko­je su put­ni­ci sprem­ni pla­ća­ti naj­skup­lje kar­te. “Tak­vih je ru­ta ma­lo”, sma­tra Abo­ula­fia. am­fg

FOTOLIA

Prob­ni le­to­vi

oče­ku­ju se 2020. go­di­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.