PRO­DA­JA HR­VAT­SKIH BREN­DO­VA U DM-U RAS­TE DVOZNAMENKASTO

Na po­li­ca­ma dm-a, naj­ve­će dro­ge­ri­je, bu­ja­ju do­ma­ći pro­izvo­di

Poslovni Dnevnik - - MENADŽMENT - MARTA DUIĆ marta.du­ic@pos­lov­ni.hr

Pro­met do­ma­ćih pro­izvo­da ras­tao je go­to­vo 13% pos­to na ukup­noj ra­zi­ni, dok je kod ne­kih pro­izvo­đa­ča taj po­rast ve­ći i od 50 pos­to

Mno­gi ma­nji hr­vat­ski pro­izvo­đa­či zdra­ve hra­ne i pri­rod­ne koz­me­ti­ke te obi­telj­ska po­ljo­pri­vred­na gos­po­dar­sta­va naš­la su svo­je mjes­to na po­li­ca­ma ve­ćih, stra­nih tvrt­ki. Jed­na od inozemnih kom­pa­ni­ja ko­ja u Hr­vat­skoj po­du­pi­re do­ma­će pro­izvo­đa­če i po­du­zet­ni­ke je i dm na či­jim se po­li­ca­ma tre­nut­no na­la­ze pro­izvo­di go­to­vo 90 hr­vat­skih do­bav­lja­ča. Do­ma­ći pro­izvo­đa­či u tom su lan­cu drogerija zas­tup­lje­ni u raz­nim seg­men­ti­ma, od ka­te­go­ri­je zdra­ve hra­ne i pri­rod­ne koz­me­ti­ke, pa do koz­me­ti­ke ko­ja obu­hva­ća po­dru­čje nje­ge li­ca, ku­pa­nja, den­tal­ne hi­gi­je­ne, hra­ne za be­be i pro­izvo­da za ku­ćans­tvo.

“U 2014. go­di­ni dm je od­lu­čio od­go­vo­ri­ti na po­traž­nju ku­pa­ca za do­ma­ćim i eko­lo­škim pro­izvo­di­ma te smo ras­pi­sa­li na­tje­čaj “...jer naj­bo­lje do­la­zi iz pri­ro­de!” za hr­vat­ske pro­izvo­đa­če u eko­lo­škoj pro­izvod­nji. Oda­bra­li smo de­vet hr­vat­skih obi­telj­skih po­ljo­pri­vred­nih gos­po­dar­sta­va ko­ji pro­izvo­de pre­hram­be­ne na­mir­ni­ce po­put ulja i eko lješnjaka te pri­rod­nu koz­me­ti­ku”, po­jas­ni­li su nam iz dma.

U 2016. go­di­nu dm je ušao os­tva­ru­ju­ći su­rad­nju s naj­bo­ljim mla­dim hr­vat­skim po­du­zet­ni­kom Iva­nom Ve­se­li­ćem. Ve­se­lić pek­mez od šlji­ve, aj­var te na­maz od tik­ve i ja­bu­ka ko­ji se pro­izvo­de na tom obi­telj­skom po­ljo­pri­vred­nom gos­po­dar­stvu od po­čet­ka go­di­ne se mo­gu ku­pi­ti u 60 hr­vat­skih gra­do­va u ko­ji­ma dm pos­lu­je.

“Ra­zvo­jem su­rad­nje s hr­vat­skim pro­izvo­đa­či­ma dm kup­ci­ma nu­di kva­li­tet­ne do­ma­će pro­izvo­de te pru­ža po­dr­šku do­ma­ćim pro­izvo­đa­či­ma stav­lja­ju­ći im na ras­po­la­ga­nje pro­daj­nu mre­žu od 154 pro­da­va­oni­ce di­ljem Hr­vat­ske. In­for­mi­ra­njem ku­pa- ca o hr­vat­skim pro­izvo­di­ma nas­to­ji­mo do­pri­ni­je­ti pre­poz­nat­lji­vos­ti hr­vat­skih pro­izvo­da na tr­ži­štu. Pro­met do­ma­ćih pro­izvo­da ras­tao je go­to­vo 13% pos­to na ukup­noj ra­zi­ni, dok je kod ne­kih hr­vat­skih pro­izvo­đa­ča taj po­rast na go­diš­njoj ba­zi iz­no­sio i vi­še od 50 pos­to”, po­hva­li­li su se iz dma.

Ka­ko ka­žu, oda­bir tvrt­ki i obi­telj­skih po­ljo­pri­vred­nih gos­po­dar­sta­va, toč­ni­je sa­mih pro­izvo­da, ovi­si o nji­ho­voj pri- klad­nos­ti za pro­da­ju kroz dro­ge­rij­ski ka­nal po­put nji­ho­vog. Vo­di se ra­ču­na i o skla­di­šte­nju pro­izvo­da, iz­la­ga­nju na po­li­ca­ma te o pro­pi­sa­nim ro­ko­vi­ma tra­ja­nja ko­ji se pr­vens­tve­no od­no­se na pre­hram­be­ne pro­izvo­de.

“Oda­bir uve­li­ke ovi­si o kva­li­te­ti i ino­va­tiv­nos­ti pro­izvo­da te vi­zu­al­noj pre­zen­ta­ci­ji, ali i sprem­nos­ti pro­izvo­đa­ča za po­dr­šku svo­jim pro­izvo­di­ma na mar­ke­tin­škom pla­nu”, po­ru­ču­ju iz dma. Ka­ko tvr­de, upra­vo zbog sve ve­će po­traž­nje za iz­vor­nim ili do­ma­ćim pro­izvo­di­ma te u skla­du sa že­laj­ma ku­pa­ca od­lu­či­li, su pro­ši­ri­ti taj dio svo­je po­nu­de. “Po­traž­nja za pro­izvo­di­ma hr­vat­skog po­ri­jek­la je ve­li­ka, a na­ši kup­ci po­zi­tiv­no re­agi­ra­ju ka­da u po­nu­di uoče hr­vat­ske pro­izvo­de. Pre­ma na­šem is­kus­tvu, kup­ci dma s ve­li­kim po­vje­re­njem ku­pu­ju do­ma­će pro­izvo­de i iz­no­va se vra­ća­ju po njih, što se mo­že vi­dje­ti i u ras­tu pro­me­ta”, tvr­de iz dma.

PO­TRAŽ­NJA ZA PRO­IZVO­DI­MA HR­VAT­SKOG PO­DRI­JE­TLA JE VE­LI­KA, KUP­CI DM-A IH S VE­LI­KIM PO­VJE­RE­NJEM KU­PU­JU I IZ­NO­VA SE VRA­ĆA­JU PO NJIH, ŠTO SE MO­ŽE VI­DJE­TI I U RAS­TU PRO­ME­TA, KA­ŽU U TOM LAN­CU DROGERIJA

DA­VOR PUKLAVEC/PIXSELL

Ne­boj­ša Bo­ža­nic sa su­pru­gom Anom ima OPG či­ji se pro­izvo­di

pro­da­ju u dm-u

N. ČU­TUK/PIXSELL

I Ivan Ve­se­lić su­ra­đu­je s dm-om

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.