PRO­IZVO­DE U OSI­JE­KU NU­DI 180 IZ­LA­GA­ČA

Poslovni Dnevnik - - TRGOVINA&PRODAJA -

Pr­va ovo­go­diš­nja sa­jam­ska pri­red­ba u Osi­je­ku odr­žat će se od 4. do 6. ožuj­ka, na sa­jam­skom pros­to­ru Pam­pas u or­ga­ni­za­ci­ji tvrt­ke Osječ­ki sa­jam uz po­kro­vi­telj­stvo Mi­nis­tar­stva po­ljo­pri­vre­de, Mi­nis­tar­stva po­du­zet­niš­tva i obr­ta, Osječ­ko-ba­ranj­ske žu­pa­ni­je i Gra­da Osi­je­ka. “Zbog zna­če­nja u re­gi­ji i cen­tru po­ljo­pri­vred­ne pro­izvod­nje, 23. Osječ­ki pro­ljet­ni sa­jam – sa­jam po­ljo­pri­vre­de i pre­hra­ne, u či­jem se sas­ta­vu tre­ću go­di­nu za­re­dom odr­ža­va i 17. Obrt­nič­ki sa­jam, svje­do­či o mjes­tu ko­je za­uzi­ma u sa­jam­skoj in­dus­tri­ji Hr­vat­ske”, ka­že di­rek­to­ri­ca Na­da Ma­gla­ić. Or­ga­ni­za­to­ri naj­av­lju­ju oko 180 inozemnih i do­ma­ćih iz­la­ga­ča, a osim pre­zen­ta­ci­je i pro­da­je na iz­lož­be­nom pros­to­ru, na saj­mu će se or­ga­ni­zi­ra­ti i struč­ni sku­po­vi i sa­vje­to­va­nja, kao i de­gus­ta­ci­je i pro­mo­ci­ja ce­ha ugos­ti­te­lja u or­ga­ni­za­ci­ji HOK – Obrt­nič­ke ko­mo­re Osječ­ko-ba­ranj­ske žu­pa­ni­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.