Vlas­nik Park Pla­ze pre­uzi­ma Are­na­tu­rist, ula­ze i mi­ro­vin­ci

U hr­vat­ski tu­ri­zam svjet­ske ho­tel­ske gru­pa­ci­je na­po­kon ula­ze i ka­pi­ta­lom

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - JA­DRAN­KA MA­RI­NA

Ula­zak mi­ro­vin­skih fon­do­va, AZ-a i PBZ CO-a, naz­na­ka je da se Are­na­tu­rist na­kon pre­uzi­ma­nja od Ni­zo­ze­ma­ca ne­će de­lis­ti­ra­ti s bur­ze

Na­kon go­di­na ras­tu­ćih re­zul­ta­ta hr­vat­skog tu­riz­ma, či­ni se da se po­la­ko mi­je­nja i po­gled svjet­ski poz­na­tih ho­tel­skih gru­pa­ci­ja na taj naš sek­tor. Na­po­kon su u nj sprem­ni ula­zi­ti i ka­pi­tal­no, a ne sa­mo uprav­ljač­ki i/ li pro­da­ja­ma fran­ši­za. Pul­ska ho­tel­ska kom­pa­ni­ja Are­na­tu­rist, na­ime, usko­ro pos­ta­je di­je­lom gru­pa­ci­je PPHE Ho­tel Gro­up ko­ja pos­lu­je u 56 ze­ma­lja, a poz­na­ti­ja je kao vlas­ni­ca licence Park Pla­za Ho­tels&Re­sorts, bren­da pod ko­jim već ra­di Are­na­trist. Ta pul­ska tu­ris­tič­ka kom­pa­ni­ja go­di­na­ma je pod kon­tro­lom jed­nog od fon­do­va iz sas­ta­va Gol­d­man Sac­h­sa, ko­ji pak kao fi­nan­cij­ski inves­ti­tor ni­je i pri­rod­ni ili dugoročni vlas­nik ho­tel­ske tvrt­ke, pa uto­li­ko ju­čer objav­lje­na vi­jest o pro­mje­ni vlas­ni­ka i nas­tan­ku obve­ze obja­ve po­nu­de za pre­uzi­ma­nje za­pra­vo jest iz­ne­na­đe­nje, ali je sam smjer oče­ki­van. U ru­ke no­vog vlas­ni­ka Are­na­tu­rist pre­la­zi za­hva­lju­ju­ći po­sred­noj tran­sak­ci­ji. PPHEo­va ni­zo­zem­ska tvrt­ka Eu­ro Sea Ho­tels N.V. (čla­ni­ca gru­pa­ci­je PPHE Ho­tel Gro­up), ko­ja je do­ne­dav­no u vlas­niš­tvu ima­la 20 pos­to tvrt­ke ko­ja dr­ži vi­še od 74 pos­to pul­ske kom­pa­ni­je, tran­sak­ci­jom vri­jed­nom 51 mi­li­jun eura pre­uze­la je i pre­os­ta­lih 80 pos­to te tvrt­ke. Ti­me je, dak­le, Sea Ho­tels pos­ta­la vlas­ni­kom svih 74,15 pos­to di­oni­ca Are­na­tu­ris­ta te je za nju nas­ta­la i obve­za po­nu­de za pre­uzi­ma­nje. S ob­zi­rom na tro­mje­seč­ni pro­sjek bur­zov­ne ci­je­ne, u jav­noj po­nu­di pre­os­ta­li di­oni­ča­ri mo­gu ra­ču­na­ti na ci­je­nu od 325 ku­na po di­oni­ci.

Na­kon za­ko­nom pro­pi­sa­nih pos­tu­pa­ka i su­glas­nos­ti na jav­nu po­nu­du od stra­ne re­gu­la­to­ra, pro­ces jav­ne po­nu­de tre­bao bi se okon­ča­ti neg­dje u trav­nju. U ci­je­loj ope­ra­ci­ji za­nim­lji­vo je da ona uklju­ču­je i pre­do­ugo­vo­re s dva­ma do­ma­ćim institucionalnim inves­ti­to­ri­ma, obvez­nim mi­ro­vin­skim fon­do­vi­ma AZ i PBZCO, što je svo­je­vr­s­na naz­na­ka da pre­uzi­ma­nje ne­će zna­či­ti i de­lis­ti­ra­ne tih di­oni­ca s bur­ze.

Ka­ko bi­lo, na kon­cu će Are­na Tu­rist pos­lo­va­ti pod okri­ljem PPHE. Po­nu­da za pre­uzi­ma­nje di­oni­ca mo­gla bi ne­što nov­ca, oko 14 mi­li­ju­na ku­na, do­ni­je­ti i dr­ža­vi, ko­ja u vlas­niš­tvu ima uprav­ljač­ki bez­na­čaj­nih 1,95 pos­to di­oni­ca Are­na­tu­ris­ta.

S AZom i PBZom još u pro­sin­cu je pos­tig­nut do­go­vor da im po za­klju­če­nju jav­ne po­nu­de no­vi ve­ćin­ski vlas­nik Are­na­tu­ris­ta pre­pus­ti dio vlas­niš­tva po pov­la­šte­nim uvje­ti­ma. Dok će se svim di­oni­ča­ri­ma no­vi ve­ćin­ski vlas­nik pla­ća­ti 325 ku­na po di­oni­ci, s AZom i PBZ COom do­go­vo­re­no je da će ih oni mo­ći ku­pi­ti po 285 ku­na. Pre­ma do­go­vo­ru, AZ će ku­pi­ti 9 pos­to kom­pa­ni­je (za 56 mi­li­ju­na ku­na), a PBZCO bi tre­bao u pr­vom ko­ra­ku pre­uze­ti 1 pos­to tvrt­ke, ali uz mo­guć­nost pre­uzi- ma­nja još če­ti­ri pos­to di­oni­ca. U ni­zo­zem­skoj tvrt­ki oče­ku­ju da će tran­sak­ci­ja za­vr­ši­ti do 13.trav­nja ove go­di­ne, a či­ni se da ima­ju ve­li­ke pla­no­ve s do­ma­ćom tu­ris­tič­kom tvrt­kom. U ho­te­li­jer­skim kru­go­vi­ma ra­ču­an se da će to uklju­či­va­ti i znat­no pro­du­lje­nje se­zo­ne, a mo­gu­će je da će Pu­la bi­ti i cen­tar za ope­ra­ci­je (i licence) na još ne­kim tr­ži­šti­ma.

Pre­uzi­ma­nje do­dat­nih di­oni­ca u Arenaturistu otva­ra mo­guć­nost ubr­za­nja ras­ta Park Pla­za bren­da u sre­diš­njoj i is­toč­noj Eu­ro­pi, Ovo je uz­bud­lji­va vi­jest i za PPHE i za Are­na­tu­ris­ti-zja­vio je Boris Ive­sha, čel­ni čo­vjek ni­zo­zem­ske gru­pe u pri­op­će­nju na lon­don­skoj bur­zi. Na tr­ži­štu se ‘šu­ška’ i da se mo­gu oče­ki­va­ti po­ja­ča­ne inves­ti­ci­je te da bi upra­vo Are­na­tu­rist mo­gla bi­ti po­la­ziš­na toč­ka ni­zo­zem­skih ak­ci­ja u ovom di­je­lu Eu­ro­pe. Ina­če Are­na­tu­rist već je naj­a­vi­la da će u ovoj se­zo­ni pla­si­ra­ti 150 mi­li­ju­na ku­na u no­ve inves­ti­ci­je pri­je sve­ga u pre­ure­đe­nje ho­te­la Bel­ve­de­re. Oče­ku­je se am­bi­ci­oz­ni­je pla­ni­ra­nje inves­ti­ci­ja u bu­duć­nos­ti, a na tr­ži­štu se mo­že ču­ti da je upra­vo to raz­log za­što Ni­zo­zem­ci nu­de po­volj­nu po­nu­du obvez­nim mi­ro­vin­skim fon­do­vi­ma.

Za­nim­lji­vo je i da su mi­ro­vin­ci ne­ko­li­ko pu­ta is­ti­ca­li da su za­in­te­re­si­ra­ni su­dje­lo­va­ti u pri­va­ti­za­ci­ji dr­žav­nog tu­ris­tič­kog por­t­fe­lja ko­ji uklju­ču­je i udio u Arenaturistu. Kom­pa­ni­ja uprav­lja sa se­dam ho­te­la, šest apart­mant­skih na­se­lja i osam kam­po­va, a la­ni je pos­lo­va­la s EBITDA od 122 mi­li­ju­na ku­na te oko 395 mi­li­ju­na ku­na pri­ho­da. Na Za­gre­bač­koj bur­zi vi­jest o pre­uzi­ma­nju po 325 ku­na na­tje­ra­la je na bla­gu ko­rek­ci­ju ci­je­na pa je di­oni­ca za­bi­lje­ži­la pad od dva pos­to i za­vr­ši­la je tr­go­va­nje po ci­je­ni od 330 ku­na po di­oni­ci.

PRE­UZI­MA­NJE DO­DAT­NIH DI­ONI­CA U ARENATURISTU OTVA­RA MO­GUĆ­NOST UBR­ZA­NJA RAS­TA PARK PLA­ZA BREN­DA

DUŠKO MA­RU­ŠIĆ/PIXSELL

Ho­tel u Pu­li la­ni je ob­nov­ljen

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.