ŠE­TA­JU­ĆI OD JED­NOG GRAD­SKOG URE­DA DO DRU­GOG. ALI NI­SMO ODUS­TA­LI.

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

SE­DAM GO­DI­NA OD KUP­NJE ZEM­LJI­ŠTA RA­DI­LI SMO NA PRI­KUP­LJA­NJU PA­PI­RA,

MIHAL KREKO

inves­ti­tor u druš­tve­ni dom na La­ni­štu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.