PLA­NI­RA­NJE TJE­RA KA­OS I PO­DI­ŽE PRO­FI­TA­BIL­NOST

Do­no­si­mo sa­vje­te za eli­mi­ni­ra­nje pos­lov­ne neo­r­ga­ni­zi­ra­nos­ti

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - MARTA DUIĆ marta.du­ic@pos­lov­ni.hr

Na­še pam­će­nje je kvar­lji­va roba, ne za­pi­su­je­te li mo­že vam se la­ko do­go­di­ti da se iz­gu­bi­te u ci­je­loj pri­či

Uzroka vre­men­ske neor-ga­ni­zi­ra­nos­ti je mnoš­tvo no naj­češ­će se sve sve­de na či­nje­ni­cu da po­je­din­ci ne gle­da­ju na sat i ne ma­re do­volj­no za vri­je­me. Dra­ga­na Mla­de­no­vić, NLP mas­ter tre­ne­ri­ca iz Mi­ro­ras cen­tra, sa­vje­tu­je ka­ko eli­mi­ni­ra­ti uz­ro­ke neo­r­ga­ni­zi­ra­nos­ti.

“Ra­dim ovaj tre­ning već 10 go­di­na i fas­ci­ni­ra me či­nje­ni­ca da lju­di uop­će ne gle­da­ju na sat, iako su stal­no u ne­koj žur­bi, sat i vri­je­me i ne per­ce­pi­ra­ju. Mno­gi od njih ne zna­ju ko­li­ko vre­me­na im tre­ba za ne­ki za­da­tak, a ko­li­ko da do­đu od ku­će do pos­la. Na­rav­no da ne mo­že­te uvi­jek zna­ti ko­li­ko će što tra­ja­ti, ali za ve­ći­nu stva­ri ipak mo­že­te. Vri­je­me se mo­ra zna­ti”, po­jaš­nja­va Dra­ga­na Mla­de­no­vić.

Ka­da u is­to vri­je­me ra­di­te vi­še stva­ri, na­po­mi­nje, svo­ju ne­uro­lo­gi­ju bom­bar­di­ra­te odre­đe­nim stva­ri­ma u krat­ko vri­je­me i ta­da vam pa­da- ju energija i kon­cen­tra­ci­ja i auto­mat­ski pos­ta­je­te ma­nje efi­kas­ni. “Glav­ni uz­rok vre­men­ske neo­r­ga­ni­zi­ra­nos­ti je i od­sut­nost pi­sa­nja pla­no­va. Za­pam­ti­te, pla­no­vi se pi­šu jer je s nji­ma lak­še. Na­še pam­će­nje je kvar­lji­va roba, ako ne za­pi­su­je­te mo­že vam se la­ko de­si­ti da se iz­gu­bi­te u ci­je­loj pri­či. Osam mi­nu­ta pi­sa­nja pla­na za slje­de­ći dan, šte­di vam su­tra sat vre­me­na”, tvr­di.

Gub­lje­nje vre­me­na

Pla­no­vi se u na­če­lu pi­šu ta­ko da 60% vre­me­na za­ra­ču­na­te za glav­ne ak­tiv­nos­ti, 20% ot­pa­da na kre­ativ­nost, a 20 na ru­ti­nu. Lju­di ko­ji pla­ni­ra­ju sas­tan­ke je­dan za dru­gim gu­be vri­je­me jer, ako su sas­tan­ci na raz­li­či­tim mjes­ti­ma, ve­ći­na ne­će ura- ču­na­ti vri­je­me do­la­ska do tog mjes­ta i auto­mat­ski kas­ni­mo. Va­žan ele­ment je i pla­ni­ra­nje pa­uza.

“Mo­ra­ju se ra­di­ti na­kon sva­kih 45 mi­nu­ta jed­ne ak­tiv­nos­ti, i to ta­ko da ta­da ra­di­te ne­što ap­so­lut­no raz­li­či­to od onog što ste do ta­da ra­di­li. Kad je­de­te ru­čak po­kraj lap­to­pa i pri­tom od­go­va­ra­te na ma­ilo­ve, to ni­je pa­uza. Iako mno­gi ka­žu da ne­ma­ju vre­me­na uze­ti pa­uzu jer ima­ju pu­no oba­ve­za i pos­la, mo­ra­te bi­ti svjes­ni da su pa­uze od pet do 10 mi­nu­ta sa­svim do­volj­ne, a ra­de li se re­do­vi­to, po­ve­ća­va­ju efi­kas­nost”, po­ru­ču­je Mla­de­no­vić.

Na­po­mi­nje ka­ko nam je još je­dan veliki krad­lji­vac vre­me­na i to što stva­ri ko­je ne vo­li­mo ra­di­ti od­la­že­mo za zad­nji čas.

“Zah­tjev­ne obve­ze bis­te tre­ba­li ra­di­ti pr­ve jer ti­me vi­še ne­će­te tro­ši­ti ener­gi­ju na raz­miš­lja­nje o to­me, a uz to će­te taj dan ima­ti osje­ćaj pos­tig­nu­ća jer ste oba­vi­li ne­što što vam je bi­lo mr­sko i ski­nu­li to s dnev­nog re­da obve­za”, tvr­di Mla­de­no­vić. Mla­de­no­vić po­ru­ču­je ka­ko je kod pla­ni­ra­nja da­na važn da se to či­ni po tzv. Pa­re­to­vom pra­vi­lu, kre­ne­mo sa 20 pos­to ulo­že­ne osob­ne ener­gi­je da bi­smo do­bi­li 80pos­to­tan re­zul­tat. Ta­ko­đer na­po­mi­nje ka­ko do­bra or­ga­ni­za­ci­ja pos­la sma­nju­je po­gre­ške i na ra­zi­ni po­je­di­ni­ca i na ra­zi­ni ti­ma.

Put do ušte­da

“Do­bra or­ga­ni­za­ci­ja po­ve­ća­va efi­kas­nost, lju­di se bo­lje osje­ća­ju, a šte­di i sred­stva jer ako ste do­bro or­ga­ni­zi­ra­ni to zna­či da ima­te i ušte­de. Ma­nje je bo­lo­va­nja, lju­di su sret­ni­ji, zdra­vi­ji, ma­nje pod stre­som, do­no­se vam do­da­tan pro­fit zbog svo­je efi­kas­nos­ti i vi ima­te objek­tiv­ne do­ka­ze da do­bra or­ga­ni­za­ci­ja pos­la do­no­si do­bit kom­pa­ni­ji”, sma­tra Mla­de­no­vić. Sa­vje­tu­je po­du­zet­ni­ci­ma da, že­le li eli­mi­ni­ra­ti krad­ljiv­ce vre­me­na, ra­zvi­ju svjes­nost o nje­mu, pro­ma­tra­ju svoj rad­ni dan, a ako je po­treb­no, čak i mje­re vri­je­me ko­je iz­dva­ja­ju za odre­đe­ne obve­ze ka­ko ono ne bi uza­lud­no nes­ta­lo.

DO­BRA OR­GA­NI­ZA­CI­JA PO­VE­ĆA­VA EFI­KAS­NOST, ZA­POS­LE­NI­CI SE BO­LJE OSJE­ĆA­JU PA KOM­PA­NI­JI DO­NO­SE VE­ĆI PRO­FIT

FOTOLIA

Glav­ni uz­rok vre­men­ske neo­r­ga­ni­zi­ra­nos­ti je od­sut­nost pi­sa­nja pla­no­va

Dra­ga­na Mla­de­no­vić

NLP tre­ne­ri­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.