Mi­la­no­vić gur­nuo ban­ke u mi­nus na­kon 17 go­di­na

Skup švi­ca­rac Od 28 ba­na­ka njih pet­na­est na­go­mi­la­lo čak 5,3 mi­li­jar­de ku­na gu­bit­ka

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - ANA BLAŠKOVIĆ

PBZ i SC Split­ska ban­ka je­di­ne su u plu­su me­đu ban­ka­ma ko­je su pla­si­ra­le CHF kre­di­te, naj­ve­ći mi­nus ima Hypo, po­ka­za­li po­da­ci HNB-a

Bez pu­no iz­ne­na­đe­nja, go­diš­nji re­zul­ta­ti pos­lo­va­nja ba­na­ka su u de­be­lom mi­nu­su: pri­sil­na ko­nver­zi­ja kre­di­ta u fran­ku re­zul­ti­ra­la je s gu­bit­kom od 4,7 mi­li­jar­di ku­na u proš­loj go­di­ni, po­ka­zu­ju pre­li­mi­nar­ni re­zul­ta­ti Hr­vat­ske na­rod­ne ban­ke o pos­lo­va­nju ban­kar­skog sek­to­ra. Ta­ko je rje­ša­va­nje pi­ta­nja ‘švi­car­ca’, ko­je se je­se­nas pre- tvo­ri­lo u pr­vo­raz­re­dan pre­diz­bor­ni adut, pos­ti­glo ono što ni­je us­pje­lo ni šest go­di­na re­ce­si­je: gur­nu­ti ban­kar­ski sek­tor u gu­bit­ke na­kon 17 go­di­na.

Od 28 ba­na­ka ko­je se bore za svoj udio do­ma­ćeg tr­žiš­nog ko­la­ča, njih pet­na­est i to ma­hom naj­ve­ćih igra­ča, na­go­mi­la­lo je čak 5,3 mi­li­jar­de ku­na gu­bit­ka. Mi­nu­si su, kao što se i oče­ki­va­lo, uglav­nom po­s­lje­di­ca ot­pi­sa i pre­tva­ra­nja kre­di­ta u švi­car­skom fran­ku u eur­ske pan­da­ne. Pri­tom je naj­ve­ći gu­bi­tak od 2,2 mi­li­jar­de ku­na is­ka­za­la Hypo Al­peA­dria ban­ka, u ko­joj su već kra­jem kra­jem ruj­na kad su se evi­den­ti­ra­li učin­ci ko­nver­zi­je u knji­ga­ma, ima­li ok­vi­ran gu­bi­tak ko­ji u zad­njem kvar­ta­lu go­di­ne po­ve­ćan za još 250 mi­li­ju­na ku­na. “Pos­lov­ni re­zul­ta­ti za 2015. su pr­vens­tve­no re­zul­tat ne­mi­nov­nog ne­ga­tiv­nog učin­ka švi­car­skog fran­ka, te di­je­lom za­vr­šet­ka in­ter­nog res­truk­tu­ri­ra­nja i te­me­lji­tog čiš­će­nja na­še bi­lan­ce u skla­du s pro­ce­som pri­va­ti­za­ci­je, a što je ima­lo ne­ga­ti­van jed­no­krat­ni uči­nak”, objaš­nja­va­ju u Hypou. Do­da­ju da ban­ka, ko­ju je proš­le go­di­ne pre­uzeo Advent u su­rad­nji s EBRDom i u me­đu­vre­me­nu do­ka­pi­ta­li­zi­rao s 285 mi­li­ju­na ku­na, da­nas ima sto­pu adek­vat­nos­ti ka­pi­ta­la od 22,6 pos­to is­ti­ču­ći to kao “ne­upit­ni do­kaz sta­bil­nos­ti bu­du­ćeg pos­lo­va­nja Hypo ban­ke”. Ina­če, u ugo­vo­ru ko­jim je Aus­tri­ja pro­da­la na­ci­ona­li­zi­ra­nu ban­ku Adven­tu, a unu­tar nje i Hypo u Hr­vat­skoj, vri­jed­nost tran­sak­ci­je pre­dvi­đe­na je u ras­po­nu, a ko­nač­na ci­je­na ovi­sit će o re­zul­ta­tu i vi­si­na čiš­će­nja u 2015.

Na­kon Hypoa, vi­si­nom mi­nu­sa sli­je­di tre­ća po ve­li­či­ni ak­ti­ve Er­ste ban­ka s 1,2 mi­li­jar­de ku­na. Tr­žiš­ni li­der Za­gre­bač­ka ban­ka pak, obja­vi­la je 662,3 mi­li­ju­na ku­na mi­nu­sa, RBA upo­la ma­nje 310,7 mi­li­ju­na, Sber­bank s 244,6 mi­li­ju­na ku­na te OTP s 156,5 mi­li­ju­na ku­na. Vri­je­di na­po­me­nu­ti či­nje­ni­cu da je od ukup­no osam ba­na­ka ko­je su odo­bra­va­le ‘švi­car­ce’ u raz­dob­lju nji­ho­ve do­mi­na­ci­je na tr­ži­štu kre­di­ta, sa­mo Pri­vred­na ban­ka Zagreb i SG Split­ska ban­ka ni­su obja­vi­le gu­bit­ke u proš­loj go­di­ni.

PBZ je obja­vio go­to­vo 208 mi­li­ju­na ku­na do­bi­ti, dok je So­ci­ete Ge­ne­ra­le Split­ska ban­ka go­di­nu za­vr­ši­la s 50-ak mi­li­ju­na ma­nje.

Pri­vred­na, ka­žu upu­će­ni, to mo­že za­hva­li­ti do­brim re­zul­ta­tom u seg­men­tu pos­lo­va­nja vri­jed­nos­nim pa­pi­ri­ma od 245 mi­li­ju­na ku­na i os­tva­re­nom do­bi­ti s po­zi­ci­je te­čaj­nih raz­li­ka. No, i kod tog dvoj­ca do­bit je ipak zna­čaj­no ni­ža ne­go go­di­nu ra­ni­je ka­da je PBZ os­tva­ri­la 820 mi­li­ju­na ku­na, a Split­ska go­to­vo 250 mi­li­ju­na ku­na pro­fi­ta.

Ipak, pra­va sli­ka o pos­lo­va­nju cje­lo­kup­nog ban­kar­skog sek­to­ra bit će jas­ni­ja u svib­nju ka­da središnja ban­ka obja­vi re­vi­di­ra­ne po­dat­ke o (ne)us­pje­hu do­ma­ćih ba­na­ka. Pod­sje­ti­mo, proš­le go­di­ne re­vi­di­ra­njem je ‘oši­ša­no’ oko po­la mi­li­jar­de ku­na do­bi­ti ko­ju su ban­ke op­ti­mis­tič­no is­ka­za­le.

Središnja ban­ka iz­ni­je­la je po­da­tak da je sa­mo u pro­sin­cu, u ko­jem je for­ma­lo kre­nu­la ko­nver­zi­ja i dje­lo­mič­ni ot­pi­si, u eur­ske kre­di­te ko­nver­ti­ran iz­nos od 2,1 mi­li­jar­da ku­na, uz ot­pi­sa­nu još mi­li­jar­du ku­na kre­di­ta. Sa­mo dvi- je naj­ve­će ban­ke u go­diš­njim iz­vješ­ći­ma na­ve­le su da su za tro­ška ko­nver­zi­je iz­dvo­ji­le go­to­vo če­ti­ri mi­li­jar­de ku­na, pri če­mu je na Za­bu ot­pa­lo 2,6 mi­li­jar­di, a na PBZ 1,31 mi­li­jar­du ku­na. Od pre­os­ta­lih gu­bi­ta­ša, bez iz­ne­na­đe­nja naj­ve­ći mi­nus od 198,3 mi­li­ju­na ku­na ima­la je Ja­dran­ska ban­ka ko­ja je od lis­to­pa­da u pro­ce­su sa­na­ci­je. Pod po­seb­nim po­ve­ća­lom re­gu­la­to­ra je i i Ban­ka Split­sko-dal­ma­tin­ska u ko­joj zbra­ja­ju 35,4 mi­li­ju­na ku­na mi­nu­sa, a zbog manj­ka ka­pi­ta­la nad njom je u ti­je­ku po­du­zi­ma­nje su­per­vi­zor­skih mje­ra.

Bez uda­ra švi­car­skog fran­ka u go­diš­njoj ra­ču­ni­ci, na lis­ti gu­bi­ta­ša su uglav­nom ma­nje ban­ke: Ve­ne­to (64,7 mi­li­ju­na ku­na), Imex (59,7 mi­li­ju­na), Va­ba (50,4 mi­li­ju­na), Kar­lo­vač­ka (9,2 mi­li­ju­na), Sa­mo­bor­ska (7,8 mi­li­ju­na), Sla­tin­ska (6,4 mi­li­ju­na) te Tes­la šted­na ban­ka (5,2 mi­li­ju­na ku­na). One se go­di­na­ma bore s is­tim pro­ble­mi­ma ne­do­volj­ne ve­li­či­ne i (pre)vi­so­kim tro­ško­vi­ma pos­lo­va­nja.

MARKO PR­PIĆ/PIXSELL

Hypo ban­ka os­tva­ri­la naj­ve­ći gu­bi­tak

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.