Milijunaši šti­te bo­gat­stvo kroz ne­kret­ni­ne

I bo­ga­ti pla­ču Iz­vješ­će Knig­ht Frank We­al­th Re­port po­ka­za­lo da je pr­vi pu­ta od fi­nan­cij­ske kri­ze pao broj bo­ga­ta­ša

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - TO­MIS­LAV PILI

I bo­ga­ti pla­ču Iz­vješ­će Knig­ht Frank We­al­th Re­port po­ka­za­lo da je pr­vi pu­ta od fi­nan­cij­ske kri­ze pao broj bo­ga­ta­ša

U pro­sječ­nom por­t­fe­lju mi­li­ju­na­ša 35 pos­to imo­vi­ne ulo­že­no je u ne­kret­ni­ne i ne­kret­nin­ske pro­jek­te u če­mu pred­nja­če Ru­si

Na­kon što su pro­ži­vje­li naj­go­ru go­di­nu od fi­nan­cij­ske kri­ze, svjet­ski milijunaši sve pri­mjet­ni­je ku­pu­ju ku­će ka­ko bi za­šti­ti­li imo­vi­nu od lo­mo­va na fi­nan­cij­skim tr­ži­šti­ma. Pre­ma iz­vješ­ću bri­tan­ske ne­kret­nin­ske agen­ci­je Knig­ht Frank, proš­le je go­di­ne broj ul­tra­bo­ga­ta­ša s imo­vi­nom vred­ni­jom od 30 mi­li­ju­na do­la­ra pao za tri pos­to. To je pr­vi, ali i naj­o­š­tri­ji go­diš­nji pad od fi­nan­cij­ske kri­ze, a uz­rok va­lja po­tra­ži­ti u sre­za­nim ci­je­na­ma si­ro­vi­na što je re­zul­ti­ra­lo ko­leb­lji­voš­ću na di­onič­kim tr­ži­šti­ma te spo­ri­jim eko­nom­skim ras­tom.

Vi­še od vri­jed­nos­ti svjet­skih di­oni­ca

Ta­ko je svi­jet po­s­ljed­njeg da­na proš­le go­di­ne bro­jio 187.500 bo­ga­ta­ša. Ta sku­pi­na kon­tro­li­ra 19,3 bi­li­ju­na do­la­ra vri­jed­nu imo­vi­nu dok su go­di­nu ra­ni­je u ru­ka­ma ima­li 22 bi­li­ju­na do­la­ra. Ako bi se ljes­tvi­ca spus­ti­la na oso­be s imo­vi­nom vred­ni­jom od mi­li­jun do­la­ra, ta­ko­đer je pri­mje­tan pad. Iz­vješ­će po­ka­zu­je da se la­ni tom ti- tu­lom mo­glo po­hva­li­ti 13,3 mi­li­ju­na lju­di, 300.000 ma­nje ne­go 2014. go­di­ne. Ipak, imo­vi­na ko­ju kon­tro­li­ra­ju i da­lje je im­pre­siv­na. Na­ime, svjet­ski milijunaši kon­tro­li­ra­ju vi­še od 66 bi­li­ju­na do­la­ra što je vi­še od vri­jed­nos­ti svih svjet­skih di­oni­ca. No, Knig­ht Frank We­al­th Re­port pre­dvi­đa da je lanj­ski pad bro­ja mi­li­ju­na­ša tek nes­lav­na epi­zo­da i da će do 2025. svi­jet nas­ta­nji­va­ti čak 18 mi­li­ju­na mi­li­ju­na­ša. Naj­ve­ći gu­bi­tak bo­ga­ta­ša bi­lje­ži se u Bra­zi­lu, po­naj­vi­še zbog pa­da vri­jed­nos­ti va-

lu­te re­al za tre­ći­nu. Ta­ko se u Bra­zi­lu sa­da na­la­zi 3908 oso­ba bo­ga­ti­jih od 30 mi­li­ju­na do­la­ra što je 12 pos­to ma­nje ne­go 2014. go­di­ne.

Ru­si naj­vi­še vo­le ne­kret­ni­ne

U SADu se broj bo­ga­ta­ša sma­njio za dva pos­to na 65.713 oso­ba. Iz­vješ­će po­ka­zu­je ka­ko je ula­ga­nje u ne­kret­ni­ne pos­ta­lo vr­lo po­pu­lar­no me­đu bo­ga­ta­ši­ma, što se pri­pi­su­je po­tra­gom za “si­gur­nom lu­kom” u uvje­ti­ma bur­zov­nih ko­le­ba­nja. Na­ime, 35 pos­to imo­vi­ne pro­sječ­nog bo­ga­ta­ša ulo­že­no je u ne­kret­ni­ne i ne­kret­nin­ske pro­jek­te. Tu inves­ti­cij­sku kla­su sli­je­di ula­ga­nje u fi­nan­cij­ske ins­tru­men­te u ko­ji­ma je 28 pos­to imo­vi­ne. Ula­ga­nje u ne­kret­ni­ne po­seb­no je pos­ta­lo po­pu­lar­no me­đu bo­ga­ta­ši­ma iz Ru­si­je i Za­jed­ni­ce neo­vis­nih dr­ža­va (ZND).

FOTOLIA

Milijunaši kon­tro­li­ra­ju 66 bi­li­ju­na do­la­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.